งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4143605 เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology ภารวี ศรีกาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4143605 เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology ภารวี ศรีกาญจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4143605 เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology ภารวี ศรีกาญจน์

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ – เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างสื่อสองมิติ เคลื่อนไหว – เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้น พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมผสาน เครื่องมือต่างๆ จนสามารถผลิตเป็น ชิ้นงานได้ – มีเจตคติที่ดีต่องานพัฒนาสื่อและ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา สังคมและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

3 คำอธิบายรายวิชา การนำสื่อหลายสื่อมาใช้งานพร้อม กัน เพื่อช่วยงานทางด้านศิลปะ และ ทางด้านการศึกษาพื้นฐาน เทคนิค เกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยระบบดิจิตอล กระบวนการในการนำสื่อมาเรียบเรียง ใหม่โดยใช้ระบบสื่อประสม การสร้าง ผลงานโดยใช้เสียงที่เป็นดิจิตอล ไฮเปอร์เท็กซ์ วิดิทัศน์ และภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวบนระบบ คอมพิวเตอร์ การรวมกันของภาพ เสียง และข้อความในระบบดิจิตอล

4 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 1. คะแนนเวลาเรียน 10% 2. คะแนนงาน 30 % 3. คะแนนสอบกลางภาค 30 % 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 %

5 เนื้อหารายวิชา สัปดาห์ที่หัวข้อ 1 รู้จักกับ Flash 2 เริ่มต้นใช้งาน 3 วาดภาพ 4 แต่งสีสันให้ภาพและการจัดและ ปรับแต่งรูปทรงภาพ

6 เนื้อหารายวิชา สัปดาห์ ที่ หัวข้อ 5 พิมพ์และจัดการข้อความและการใช้งาน ภาพบิทแมพและเวคเตอร์จากภายนอก 6-7 ซิมโบลและอินสแตนซ์ 8 สอบกลางภาค 9 ควบคุมมูฟวี่ด้วย Timeline และ สร้าง ภาพเคลื่อนไหว

7 เนื้อหารายวิชา สัปดาห์ที่หัวข้อ 10-11 สร้างมูฟวี่โต้ตอบด้วย ActionScript 2.0 12 ActionScript - สร้าง Loading Progress 13 ActionScript -: สร้างแบบฝึกหัด 14-15 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 16 สอบปลายภาค

8 อาจารย์ผู้สอน อ. ภารวี ศรีกาญจน์ ติดต่ออาจารย์ pitiporn.sri@gmail.com paraweesri.wordpress.co m/ https://www.facebook.co m/parawee.sri/

9 paraweesri.wordpre ss.com/


ดาวน์โหลด ppt 4143605 เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology ภารวี ศรีกาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google