งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4143605 เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology
ภารวี ศรีกาญจน์

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อสองมิติเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการผสมผสานเครื่องมือต่างๆ จนสามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้ มีเจตคติที่ดีต่องานพัฒนาสื่อและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

3 คำอธิบายรายวิชา การนำสื่อหลายสื่อมาใช้งานพร้อมกัน เพื่อช่วยงานทางด้านศิลปะ และทางด้านการศึกษาพื้นฐาน เทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยระบบดิจิตอล กระบวนการในการนำสื่อมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ระบบสื่อประสม การสร้างผลงานโดยใช้เสียงที่เป็นดิจิตอล ไฮเปอร์เท็กซ์ วิดิทัศน์ และภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวบนระบบคอมพิวเตอร์ การรวมกันของภาพ เสียง และข้อความในระบบดิจิตอล

4 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1. คะแนนเวลาเรียน 10% 2. คะแนนงาน 30 % 3. คะแนนสอบกลางภาค 30 % 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 %

5 เนื้อหารายวิชา 1 2 3 4 สัปดาห์ที่ หัวข้อ รู้จักกับ Flash
เริ่มต้นใช้งาน 3 วาดภาพ 4 แต่งสีสันให้ภาพและการจัดและปรับแต่งรูปทรงภาพ

6 เนื้อหารายวิชา 5 6-7 8 9 สัปดาห์ที่ หัวข้อ
พิมพ์และจัดการข้อความและการใช้งานภาพบิทแมพและเวคเตอร์จากภายนอก 6-7 ซิมโบลและอินสแตนซ์ 8 สอบกลางภาค 9 ควบคุมมูฟวี่ด้วย Timeline และ สร้างภาพเคลื่อนไหว

7 เนื้อหารายวิชา 10-11 สร้างมูฟวี่โต้ตอบด้วย ActionScript 2.0 12
สัปดาห์ที่ หัวข้อ 10-11 สร้างมูฟวี่โต้ตอบด้วย ActionScript 2.0 12 ActionScript - สร้าง Loading Progress 13 ActionScript -:สร้างแบบฝึกหัด 14-15 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 16 สอบปลายภาค

8 paraweesri.wordpress.com/
อาจารย์ผู้สอน อ.ภารวี ศรีกาญจน์ ติดต่ออาจารย์ paraweesri.wordpress.com/ https://www.facebook.com/parawee.sri/

9 paraweesri.wordpress.com/


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google