งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิจัยในชั้นเรีย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยการใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม โดย นางสาววิลาวัลย์ สุนิพัฒน์ ครูปฏิบัติการสอน แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนในวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บางคนค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจสืบเนื่องมาจากปัญหา การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หนังสือ เอกสาร ตำราเรียน มีน้อย และไม่พอเพียง จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าว จึงควรหาแนวทางในการแก้ปัญหาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จคือ จัดทำสื่อมาประกอบการเรียนการสอน

3 (ต่อ) ผู้วิจัยจึงได้จัดทำในรูปแบบชุดการสอนแบบสื่อประสม โดยจะผลิตออกมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการสอนอย่างเป็นระบบ และจัดทำในโปรแกรม Power point เป็นสื่อที่ช่วยเร้าความสนใจผู้เรียน มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี อีกทั้งโปรแกรม Power point เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี ง่ายต่อการใช้งานและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า รูปแบบบทเรียนชุดสื่อประสม จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนสอนในวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอีกทั้งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพต่อไปในอนาคตได้

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชา อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบ สื่อประสม ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ององค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว - ความคิดเห็นต่อชุดการสอนแบบสื่อประสม

6 วิธีการดำเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. สถิติที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสื่อประสม ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน

8 สรุปผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน แบบสื่อประสม ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google