งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรีย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรีย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรีย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยการใช้ชุดการ สอนแบบสื่อประสม โดย นางสาววิลาวัลย์ สุนิพัฒน์ ครูปฏิบัติการสอน แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการ วิจัย จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนใน วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว บางคนค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน อาจสืบเนื่องมาจากปัญหา การ จัดการเรียนการสอน สื่อการสอน หรือสื่อ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับ องค์ประกอบของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หนังสือ เอกสาร ตำราเรียน มีน้อย และไม่พอเพียง จากสภาพ ปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าว จึงควรหา แนวทางในการแก้ปัญหาการสอนของครูให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การ เรียนการสอนประสบผลสำเร็จคือ จัดทำสื่อ มาประกอบการเรียนการสอน

3 ( ต่อ ) ผู้วิจัยจึงได้จัดทำในรูปแบบชุดการสอนแบบสื่อประสม โดยจะผลิตออกมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการ สอนอย่างเป็นระบบ และจัดทำในโปรแกรม Power point เป็นสื่อที่ช่วยเร้าความสนใจผู้เรียน มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี อีกทั้งโปรแกรม Power point เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี ง่ายต่อการใช้งานและ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยเชื่อ ว่า รูปแบบบทเรียนชุดสื่อประสม จะช่วยพัฒนาและ ส่งเสริมกระบวนการเรียนสอนในวิชาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว เรื่อง องค์ ประกอบของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอีกทั้งให้ผู้เรียนมี คุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดและสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพต่อไปในอนาคตได้

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบ สื่อประสม วิชา อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อนและ หลังการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ เรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ใน การศึกษา ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดย ใช้ชุดการสอน แบบ สื่อประสม ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบ ของ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว - ความคิดเห็น ต่อชุดการสอน แบบสื่อประสม

6 วิธีการดำเนินงาน วิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. สถิติที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด การสอนแบบสื่อประสม ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน

8 สรุป ผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพ ของชุดการสอน แบบสื่อประสม ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ชุดการสอน แบบสื่อประสม ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุด การสอน


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรีย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google