งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณใน โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัส วิชา 2201 – 2404 ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณใน โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัส วิชา 2201 – 2404 ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณใน โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัส วิชา 2201 – 2404 ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์ ขันคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2  ปัญหาการวิจัย นักเรียนขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งนักศึกษาสาขาการบัญชี จำเป็นต้องมีทักษะความเข้าใจในการใช้สูตรและ การคำนวณ เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับงานด้านการบัญชี ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การคำนวณเลขที่ผิดจากการใช้เครื่องคิดเลข และช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณหาค่าต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นตัวช่วย ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา และสื่อการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วย ตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดย สามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ จำกัดเรื่องเวลาในการเรียนรู้

3 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณใน โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้ โปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 2201 – 2404 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัส วิชา 2201 – 2404 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ( CAI) ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) ใน รายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน  วัตถุประสงค์การวิจัย

4 จากตาราง พบว่าคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.29 หรือร้อยละ 86.43  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการ ทดสอบ ประชากร ( ค น ) คะแนน เต็ม ร้อย ละ 142017.2986.4 3

5 นักเรียนมีความพึงพอใจ มาก  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อรายการประเมิน ระดับวาม คิดเห็น แปล ผล 1 รูปภาพและแอนิเมชั่นกระตุ้นความสนใจ 4.00 มาก 2 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรียน / หน้าอื่นๆเหมาะสม 4.26 มาก 3 โครงสร้างของเนื้อหาชัดเจน สามารถเชื่อมโยง ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4.00 มาก 4 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอน 4.50 มาก 5 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน 4.56 มาก 6 ใช้ภาษาถูกต้องและสื่อความหมาย เหมาะสมกับ ผู้เรียน 4.00 มาก 7 การนำเสนอเนื้อหาเหมาะสม 4.50 มาก 8 กระบวนการส่งเสริมกระบวนการคิด 3.86 มาก 9 ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร 4.30 มาก 10 แบบฝึกหัดประกอบในบทเรียนเหมาะสม 3.80 มาก 11 แบบทดสอบประเมินผลการเรียนเหมาะสม 3.80 มาก รวมระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 มาก

6 1. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการ คำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel มีคะแนน จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน ได้คะแนนสูงสด 20 คะแนน ต่ำสุด 15 คะแนน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.29 หรือร้อย ละ 86.43 2. ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel นักเรียนมีระดับความต้องการ บทเรียนมาก  สรุปผลการวิจัย

7


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) เรื่อง การใช้สูตรและการคำนวณใน โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน รหัส วิชา 2201 – 2404 ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google