งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการ สนทนาภาษาอังกฤษ 2 ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 โดยใช้สื่อ การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการ สนทนาภาษาอังกฤษ 2 ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 โดยใช้สื่อ การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการ สนทนาภาษาอังกฤษ 2 ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 โดยใช้สื่อ การเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้มี การพัฒนาและหารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนรู้รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นนี้ ได้เลือก เนื้อหา กำหนดรายละเอียดของเนื้อหา และกำหนด จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองและยัง สามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนั้นการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยัง เป็นการลดภาระของผู้สอน ที่จะอธิบายเพิ่มเติม ทุกครั้ง ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และเป็นสื่อ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

3 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ การเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone Conversation ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยสื่อ การเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone Conversation ของผู้เรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation คะแนน คะแนนระหว่าง เรียน (E1) คะแนนหลัง เรียน (E2) ประสิทธิภาพ ของ E-book คะแนนเต็ม 4020 ค่าเฉลี่ย 36.2918.290.72/90.79 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 90.7290.79 จากตารางพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนเท่ากับ 90.72 และ คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 90.79 แสดงว่าสื่อการ เรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลัง เรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation การประเมิน NSD.tp ก่อนเรียน 3810.282.01 19.252 *.000 หลังเรียน 3816.501.42 จากตารางพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่า t เท่ากับ 19.252 ซึ่งมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียน E-book เรื่อง Telephone conversation ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน การขาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนมีประสิทธิภาพ คะแนน แบบฝึกระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 90.72 และคะแนนหลังเรียน (E2) เท่ากับ 90.79 แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ E-book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี ค่า t เท่ากับ 19.252 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการ สนทนาภาษาอังกฤษ 2 ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 โดยใช้สื่อ การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google