งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้มีการพัฒนาและหารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นนี้ ได้เลือกเนื้อหา กำหนดรายละเอียดของเนื้อหา และกำหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ ) รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองและยังสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนั้นการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการลดภาระของผู้สอน ที่จะอธิบายเพิ่มเติมทุกครั้ง ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ การเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone Conversation ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยสื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone Conversation ของผู้เรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 คะแนนระหว่างเรียน (E1)
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation คะแนน คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน (E2) ประสิทธิภาพของ E-book คะแนนเต็ม 40 20 ค่าเฉลี่ย 36.29 18.2 90.72/90.79 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 90.72 90.79 จากตารางพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนเท่ากับ และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation การประเมิน N SD. t p ก่อนเรียน 38 10.28 2.01 * .000 หลังเรียน 16.50 1.42 จากตารางพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่า t เท่ากับ ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย 1.ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียน E-book เรื่อง Telephone conversation ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน การขาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนมีประสิทธิภาพ คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ และคะแนนหลังเรียน (E2) เท่ากับ แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ E-book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ E-book เรื่อง Telephone conversation ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่า t เท่ากับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google