งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 121-102 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์(อ.อ้อ) คณะบริหารุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Tel

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมายของข้อมูล ชนิดตัวแปร หลักการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุม หลักการของโครงสร้างข้อมูล ทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ข้อมูลประเภทแถวลำดับ สแตก คิว ลิงลิสต์ ทรี ประเภทการจัดเรียงลำดับข้อมูล ภาคปฏิบัติ ใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

3 คะแนนสอบ คะแนนเก็บ 40 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนนสอบปลายภาค 30
รายงาน เรื่องโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม 10 สอบเก็บคะแนน + แบบฝึกหัดภายในห้อง 20 จิตพิสัย สาย 3 ครั้ง ถือว่า ขาด 1 ครั้ง ห้ามขาดเรียน เกิน 3 ครั้ง คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค

4 หัวข้อรายงาน 10 คะแนน ส่วนเนื้อหา
หัวข้อรายงาน 10 คะแนน ส่วนเนื้อหา ความหมายของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หลักการออกแบบโปรแกรมและการเขียนผังงาน อาร์เรย์ มิติ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบstack โครงสร้างข้อมุลแบบ คิว การจัดเรียงข้อมูล ให้นักศึกษาจัดทำ ปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม ให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google