งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

121-102 โครงสร้างข้อมูลและ ขั้นตอนวิธี อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ ( อ. อ้อ ) คณะบริหารุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "121-102 โครงสร้างข้อมูลและ ขั้นตอนวิธี อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ ( อ. อ้อ ) คณะบริหารุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 121-102 โครงสร้างข้อมูลและ ขั้นตอนวิธี อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ ( อ. อ้อ ) คณะบริหารุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Email : aor_mo@hotmail.comaor_mo@hotmail.com Tel 085-355-1137

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมายของข้อมูล ชนิดตัว แปร หลักการเขียนโปรแกรมคำสั่ง ควบคุม หลักการของโครงสร้าง ข้อมูล ทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิง เส้น ข้อมูลประเภทแถวลำดับ สแตก คิว ลิงลิสต์ ทรี ประเภทการ จัดเรียงลำดับข้อมูล ภาคปฏิบัติ ใช้โปรแกรมภาษาที่ กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

3 คะแนนสอบ คะแนนเก็บ 40 – รายงาน เรื่องโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ อัลกอริทึม 10 – สอบเก็บคะแนน + แบบฝึกหัดภายในห้อง 20 – จิตพิสัย 10 สาย 3 ครั้ง ถือว่า ขาด 1 ครั้ง ห้ามขาดเรียน เกิน 3 ครั้ง คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนนสอบปลายภาค 30

4 หัวข้อรายงาน 10 คะแนน ส่วนเนื้อหา ความหมายของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน วิธี หลักการออกแบบโปรแกรมและการเขียนผัง งาน อาร์เรย์ 1 2 3 มิติ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบ stack โครงสร้างข้อมุลแบบ คิว การจัดเรียงข้อมูล ให้นักศึกษาจัดทำ ปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม ให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt 121-102 โครงสร้างข้อมูลและ ขั้นตอนวิธี อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ ( อ. อ้อ ) คณะบริหารุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google