งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา

2 จากการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ ผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ กำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ดังนี้  มีการนำสื่อและอุปกรณ์ประกอบการ สอนได้ครบหรือไม่ ?  สื่อที่ประกอบการสอนมีความน่าสนใจ หรือไม่ ?  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่ ใช้แต่ละครั้งหรือไม่ ?  กิจกรรมการสอนมีลักษณะเป็น อย่างไร ?  เครื่องมือวัดที่ใช้ในการดำเนินงานมี มาตรฐานในระดับใด ?

3 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี - โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ต่อการ สอนของอาจารย์ในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านการถ่ายทอดเนื้อหา และด้านการวัดผล 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ ผู้สอน ในสาขาต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยเปิดทำการ สอน

4 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามสาขา / ระดับชั้น สาขาจำนวนคนร้อยละยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม ท่องเที่ยว สามัญ พื้นฐาน รวม1,

5 ตารางที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ รายการS.D.การแม่นยำในเนื้อหา การถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี มีการนำสื่อและอุปกรณ์ประกอบการ สอน มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการ สอน มีความรู้ในสาขาที่สอน เฉลี่ยรวม

6 ตารางที่ 3 ด้านการถ่ายทอดเนื้อหา รายการS.D.การนำเข้าสู่บทเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา มีบุคลิกภาพ ความชัดเจนในการพูด มีการอธิบายโดยยกตัวอย่าง มีการอธิบายโดยขยายความ ใช้สื่อประกอบการสอน กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา การควบคุมชั้นเรียน การเรียกชื่อเวลาสอน กิจกรรมการสอนน่าสนใจ สามารถปรับพฤติกรรมศิษย์ขณะสอนได้ ดี เฉลี่ยรวม

7 ตารางที่ 4 ด้านการวัดผล รายการS.D.การให้นักศึกษาปฏิบัติจริง เครื่องมือวัดมีมาตรฐาน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การทำแบบฝึกหัด เฉลี่ยรวม

8 จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 45.86% ของนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถสรุปความพึงพอใจของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่มีต่ออาจารย์ ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวม 3 ด้าน ได้ดังนี้ ด้านความรู้ความสามารถ ค่าเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดี ด้าน การถ่ายทอดเนื้อหา ค่าเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี ด้าน การวัดผล ค่าเท่ากับ 4.23 อยู่ ในระดับดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google