งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีวิธีการสอนที่ไม่ น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผล กระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีวิธีการสอนที่ไม่ น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผล กระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีวิธีการสอนที่ไม่ น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผล กระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการที่จะทำให้นักเรียนเกิดความ สนใจในการเรียนมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ผู้สอนจึงคิดวิธีการ จัดการเรียนการสอนลักษณะใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ มาใช้ในกระบวนการเรียน การสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ หน่วยที่ 3 การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การสร้าง ตารางและการตกแต่งเอกสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องฝึกปฏิบัติกับ คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญเป็นหลัก จึงได้นำ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบดังกล่าว มาช่วยเพิ่มทักษะการ เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและเกิด ประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

3 1. เพื่อสร้างแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้าง ตารางและการตกแต่งเอกสาร ในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้ แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบ ฝึกปฏิบัติ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึก ปฏิบัติ

4 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 จำนวน 106 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 28 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบ อัตนัย จำนวน 2 ข้อ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่ง เอกสาร ตัวแปรตาม 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

6 การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1. ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยให้นักเรียน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร จำนวน 2 ข้อ ก่อนใช้แบบฝึกปฏิบัติ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 2. นำนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน เรียนโดยใช้ แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยนักเรียน เรียนด้วย ตนเอง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จนจบเนื้อหา 3. เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ต่อไป 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร วิชา คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แล้วให้ผู้เรียนทำแบบวัดความพึง พอใจ

7 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างตารางและการ ตกแต่งเอกสาร โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ วิชา คอมพิวเตอร์และ สารสนเทศในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 28 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย 15.11 คิดเป็นร้อยละ 75.54 และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 17.21 คิด เป็นร้อยละ 86.07 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้าง ตารางและการตกแต่งเอกสาร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมากทุกด้านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีวิธีการสอนที่ไม่ น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผล กระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google