งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ เรื่อง ผังงานในวิชาหลักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง นางนุชจรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ เรื่อง ผังงานในวิชาหลักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง นางนุชจรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ เรื่อง ผังงานในวิชาหลักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง นางนุชจรินทร์ แก้ววงวาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ในการเรียนวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในส่วนของการ จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาครูผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนโดย การเปิดสื่อ PowerPoint และบรรยายเนื้อหาที่เตรียมมา จากนั้นจึงนักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามใบงานที่กำหนดไว้ ในแต่ละหน่วยการเรียน วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นนักเรียนไม่สนใจในการฟังคำอธิบายนักเรียนเสียเวลาไป กับการจดบันทึกจากสื่อ PowerPoint ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนผู้สอนต้องอธิบายซ้ำหลาย ๆ ครั้ง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได้เนื่องจากการรับรู้ของนักเรียนแต่ ละคนไม่เท่ากัน จึงทำให้ผู้สอนเกิดแนวทางในการแก้ปัญหา การเรียนรู้เรื่อง ผังงาน ในการเรียนวิชาหลักการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมของนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ โดย ครูผู้สอนได้นำสื่อแอนิเมชันเรื่อง ผังงาน

3 จากการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของผังงาน มาใช้ เป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความ เบื่อหน่าย และผู้เรียนยังสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ตอบสนองเรื่องของความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่าง ดีและเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการการศึกษาในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะใช้สื่อแอนิเมชันเรื่อง ผังงาน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการ สอน เรื่อง ผังงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นอันจะทำให้ การเรียนการสอนวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ได้ผลตามจุดมุ่งหมายต่อไป

4 1. เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ผังงาน ในวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ไปใช้ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อ แอนิเมชันประกอบการเรียนการสอนเรื่องผังงาน ในรายวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

5 การใช้สื่อ จำนวน นักเรียน คะแนนเต็ม S.D S.Dt-test ก่อนเรียน 30208.002.51 24.71* * หลังเรียน 302015.031.60 ตารางที่ 1. แสดงการเปรียบเทียบผลการใช้สื่อแอนิเมชันประกอบการ เรียนการสอนเรื่องผังงาน ในรายวิชาหลักการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมก่อนเรียนและหลังเรียน ตารางที่ 1. แสดงการเปรียบเทียบผลการใช้สื่อแอนิเมชันประกอบการ เรียนการสอนเรื่องผังงาน ในรายวิชาหลักการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมก่อนเรียนและหลังเรียน ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

6 รายการประเมินS.D ระดับความพึง พอใจ 1. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ วัตถุประสงค์ 4.370.49 มาก 2. ปริมาณเนื้อหาและบทเรียน 4.430.63 มาก 3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.330.48 มาก 4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับผู้เรียน 4.670.48 มากที่สุด 5. ความน่าสนใจในการดำเนินเรื่อง 4.670.48 มากที่สุด 6. เนื้อหาทำให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน 4.600.50 มากที่สุด 7. ความทันสมัยของเนื้อหา 4.400.50 มาก 8. รูปแบบของการทบทวนแบบฝึกหัด 4.470.51 มาก 9. ความน่าสนใจของเกม 4.400.50 มาก 10. ความสนุกและการได้รับความรู้ 4.630.49 มากที่สุด เฉลี่ยรวม4.500.51มากที่สุด ตารางที่ 2. ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ สื่อแอนิเมชันประกอบการเรียน การสอน เรื่องผังงาน ในรายวิชาหลักการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม

7  การใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง ผังงาน ในวิชาในวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทำให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผลการ เรียนรู้เรื่อง ผังงาน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยมีค่า เท่ากับ 8 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.03 เมื่อ นาค่าเฉลี่ยของคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t- test ได้ว่า 24.71 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ แอนิเมชันประกอบการเรียนการสอนเรื่องผังงาน ใน รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทุก หัวข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยในหัว ความเหมาะสมของเนื้อหากับผู้เรียน, ความน่าสนใจใน การดำเนินเรื่อง, เนื้อหาทำให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน และความสนุกและการได้รับความรู้สูงที่สุด รองลงมาคือ หัวข้อความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์, ปริมาณเนื้อหาและบทเรียน, ความชัดเจนในการอธิบาย เนื้อหา, ความทันสมัยของเนื้อหา, รูปแบบของการ ทบทวนแบบฝึกหัด, ความน่าสนใจของเกม

9


ดาวน์โหลด ppt การใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ เรื่อง ผังงานในวิชาหลักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง นางนุชจรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google