งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 การวัดและประเมินผลการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ การวัดผล o คะแนนระหว่างภาคเรียน ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ 35% อาจารย์นิเทศ 35% รายงาน 20% การนำเสนอ 10%

3 การวัดและประเมินผลการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผล o คะแนน 90 – 100 เกรด A o คะแนน 85 – 89 เกรด B+ o คะแนน 79 – 84 เกรด B o คะแนน 72 – 78 เกรด C+ o คะแนน 65 – 71 เกรด C o คะแนน 57 – 64 เกรด D+ o คะแนน 50 – 56 เกรด D o คะแนน 0 – 49 เกรด E

4 ข้อควรปฏิบัติในการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ 1. การแต่งกาย 2. การปฏิบัติตน 3. การลา 4. รายงานการฝึกประสบการณ์ทุกสัปดาห์ 5. ปรึกษาอาจารย์นิเทศ


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google