งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์
เกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 การวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การวัดผล คะแนนระหว่างภาคเรียน ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ 35% อาจารย์นิเทศ 35% รายงาน 20% การนำเสนอ 10%

3 การวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การประเมินผล คะแนน 90 – 100 เกรด A คะแนน 85 – 89 เกรด B+ คะแนน 79 – 84 เกรด B คะแนน 72 – 78 เกรด C+ คะแนน 65 – 71 เกรด C คะแนน 57 – 64 เกรด D+ คะแนน 50 – 56 เกรด D คะแนน 0 – 49 เกรด E

4 ข้อควรปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. การแต่งกาย 2. การปฏิบัติตน 3. การลา 4. รายงานการฝึกประสบการณ์ทุกสัปดาห์ 5. ปรึกษาอาจารย์นิเทศ


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google