งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำสื่อการสอนหลายชนิดมาประสมกันย่อม ก่อให้เกิด ผลดีต่อการเรียนการสอนและช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ หลาย ๆ อย่างขึ้นพร้อมกัน ดังที่ สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำสื่อการสอนหลายชนิดมาประสมกันย่อม ก่อให้เกิด ผลดีต่อการเรียนการสอนและช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ หลาย ๆ อย่างขึ้นพร้อมกัน ดังที่ สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การนำสื่อการสอนหลายชนิดมาประสมกันย่อม ก่อให้เกิด ผลดีต่อการเรียนการสอนและช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ หลาย ๆ อย่างขึ้นพร้อมกัน ดังที่ สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล (2526 : 14) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจไม่ทำให้บรรลุจุดประสงค์เท่าที่ควร ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำ สื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ มี ความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้การเรียนเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์และ คณะ (2521 : 100) กล่าวว่าการใช้สื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดในรูปสื่อประสมจะให้ผลดีกว่าใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างใด อย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ในการนำสื่อการเรียนการสอนมา ใช้นั้นก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีสอน ตลอดจน เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ทักษะการใช้สื่อของครูผู้สอน และความคุ้มค่าของสื่อ ดังที่ วีระ ไทยพานิช (2528 : 51) กล่าว ว่า จะต้องรู้จักผู้เรียนของท่านเพื่อเลือกสื่อที่ดีที่สุดเพื่อจะได้บรรลุ จุดมุ่งหมาย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนจะเป็นตัวช่วยอย่างดีใน การเลือกสื่อตลอดจนวิธีการในการสอนให้เข้ากับลักษณะและ ความสามารถของผู้เรียน

3 จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจ “ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ” อันเป็น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ และส่งผล ให้นักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาห้องสมุดกับการ รู้สารสนเทศ ต่อไป และเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการ เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ มีการพัฒนาการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ตามศักยภาพของตนต่อไป

4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

5 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผนกบริหาธุรกิจ ผู้วิจัย ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลัง นักศึกษาทั้งหมด 16 คน สรุปได้ดังนี้ มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 50 มีค่า = 3.12 SD. = 0.71 มีคะแนนหลังเรียนรวม = 134 มีค่า = 8.37 SD = 0.88 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผนกบริหาธุรกิจ ผู้วิจัย ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลัง นักศึกษาทั้งหมด 16 คน สรุปได้ดังนี้ มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 50 มีค่า = 3.12 SD. = 0.71 มีคะแนนหลังเรียนรวม = 134 มีค่า = 8.37 SD = 0.88 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 จากตาราง พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มี คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน เรียน

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนหลังหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การ จัดการใช้สื่อประสมในการกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ นักเรียนมีการคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิด ชัดเจน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดถูกทาง การคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง คิด เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา ผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา ทำให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาผลสัมฤทธิ์และมีความสามารถในการ

8 ตารางที่ 1 คะแนนผล ทางการเรียนที่ได้จาก การกลุ่มตัวอย่าง ผลทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน ของนักศึกษา ที่เรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อประสม คนที่ คะแนนทดสอบ ก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลัง เรียน 126 238 339 439 529 639 737 838 938 1028 1149 1249 1349 1449 1549 1638 รวม 50134 3.128.37 S.D 0.710.88

9


ดาวน์โหลด ppt การนำสื่อการสอนหลายชนิดมาประสมกันย่อม ก่อให้เกิด ผลดีต่อการเรียนการสอนและช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ หลาย ๆ อย่างขึ้นพร้อมกัน ดังที่ สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google