งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network จะต้องรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละวัน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น - งานที่ได้รับมอบหมาย - ผลการปฏิบัติงาน - ปัญหาและอุปสรรค - วิธีการแก้ไขปัญหา ฯลฯ

3 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network รายงานผลการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น รายงานความต้องการของผู้ใช้, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การติดตั้งและทดสอบระบบ, รายงานการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาฐานข้อมูล ด้านมัลติมีเดีย/เว็บไซต์ เช่น ผลงานการตกแต่งรูปภาพ, ผลงาน VDO Presentation, ผลงานด้าน Animation, ผลงานด้าน Website

4 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network รายงานผลการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาเอกสาร เช่น การพิมพ์และจัดรูปแบบงานเอกสาร MS Word, Excel, PowerPoint ด้านการขายและให้ความรู้ เช่น การแนะนำสินค้าคอมพิวเตอร์, เทคนิคการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ด้านอื่น ๆ เช่น งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
การรายงานรายสัปดาห์ นักศึกษาจะต้องสรุปความรู้และทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ ที่นำไปใช้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 1 บทนำ 1.1 รายละเอียดและประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 1.2 วิสัยทัศน์/ปณิธาน/ปรัชญา/นโยบาย 1.3 โครงสร้างการบริหาร 1.4 วัตถุประสงค์

7 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 1 บทนำ 1.5 ลักษณะของงานในหน่วยงาน (ชื่อสถานประกอบการ) 1.6 ลักษณะของงานในหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงานย่อย) 1.7 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.9 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

8 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน 2.1 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.2 วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.3 การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.1 รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย 3.2 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 รายงานรายสัปดาห์ / เล่มรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 4.1 สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.2 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.3 สรุปปัญหาและอุปสรรค์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.4 ข้อเสนอแนะ

11 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

12 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานแล้ว นักศึกษาจะต้องนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ประมาณเดือนธันวาคม โดยจะต้องมีรายละเอียดและภาพประกอบการรายงาน

13


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google