งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงาน ผลการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ. รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network จะต้อง รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงาน ผลการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ. รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network จะต้อง รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงาน ผลการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ

2 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network จะต้อง รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาในแต่ละวัน ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น - งานที่ได้รับมอบหมาย - ผลการปฏิบัติงาน - ปัญหาและอุปสรรค - วิธีการแก้ไขปัญหา ฯลฯ

3 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network รายงานผล การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น - ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น รายงานความต้องการของผู้ใช้, การ วิเคราะห์และออกแบบระบบ, การติดตั้ง และทดสอบระบบ, รายงานการเขียน โปรแกรมหรือการพัฒนาฐานข้อมูล - ด้านมัลติมีเดีย / เว็บไซต์ เช่น ผลงาน การตกแต่งรูปภาพ, ผลงาน VDO Presentation, ผลงานด้าน Animation, ผลงาน ด้าน Website

4 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network รายงานผล การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น - ด้านการออกแบบและพัฒนาเอกสาร เช่น การพิมพ์และจัดรูปแบบงานเอกสาร MS Word, Excel, PowerPoint - ด้านการขายและให้ความรู้ เช่น การ แนะนำสินค้าคอมพิวเตอร์, เทคนิคการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ - ด้านอื่น ๆ เช่น งานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย

5 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ นักศึกษาจะต้องสรุปความรู้และ ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ ที่นำไปใช้ระหว่างการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

6 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน เล่มรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 1 บทนำ 1.1 รายละเอียดและประวัติความ เป็นมาของหน่วยงาน 1.2 วิสัยทัศน์ / ปณิธาน / ปรัชญา / นโยบาย 1.3 โครงสร้างการบริหาร 1.4 วัตถุประสงค์

7 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน เล่มรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 1 บทนำ 1.5 ลักษณะของงานในหน่วยงาน ( ชื่อสถานประกอบการ ) 1.6 ลักษณะของงานในหน่วยงาน ( ชื่อหน่วยงานย่อย ) 1.7 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.9 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ

8 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน เล่มรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน 2.1 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 2.2 วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.3 การวิเคราะห์ SWOT การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

9 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน เล่มรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.1 รายละเอียดของงานที่ได้รับ มอบหมาย 3.2 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน เล่มรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ทางสาขาวิชากำหนด โดยมีหัวข้อดังนี้ บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 4.1 สรุปผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 4.2 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.3 สรุปปัญหาและอุปสรรค์จาก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.4 ข้อเสนอแนะ

11 การนำเสนอ ผลการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ

12 หลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในหน่วยงานแล้ว นักศึกษาจะต้องนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ประมาณเดือนธันวาคม โดยจะต้องมีรายละเอียดและ ภาพประกอบการรายงาน

13


ดาวน์โหลด ppt การรายงาน ผลการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ. รายงานรายสัปดาห์ / เล่ม รายงาน การรายงานรายสัปดาห์ โดยผ่าน Social Network จะต้อง รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google