งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย DARKUSER อัลบั้มรูป. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย DARKUSER อัลบั้มรูป. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย DARKUSER อัลบั้มรูป

2

3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

4 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานอนามัยโรงเรียนและประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน งานอนามัยโรงเรียนและประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน งานโภชนาการ งานโภชนาการ งาน 5 ส งาน 5 ส งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ งานสารสนเทศกลุ่ม งานสารสนเทศกลุ่ม

5

6 ดูแล ตกแต่ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสถานที่ และ ระบบสาธารณูปโภค ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักรกล ประปา ไฟฟ้า พิจารณาความเหมาะสมในการขอใช้อาคารสถานที่และ ให้บริการ วางแผนและเนินการจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ

7 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

8 บทบาทหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

9 งานโสตทัศนูปกรณ์

10 ให้บริการห้องโสตทัศน์ศึกษา ให้บริการห้องโสตทัศน์ศึกษา ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและ โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและ โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดตั้งและควบคุม โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดตั้งและควบคุม โสตทัศนูปกรณ์ ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ด้าน สื่อการศึกษาตามความเหมาะสม ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ด้าน สื่อการศึกษาตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11 งานอนามัยโรงเรียนและประกันชีวิตกลุ่ม นักเรียน

12 งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ งานระบบดูแลสุขภาพนักเรียน งานระบบดูแลสุขภาพนักเรียน งานปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานจัดทำสถิติการเจ็บป่วยและการเกิด อุบัติเหตุภายในโรงเรียน งานจัดทำสถิติการเจ็บป่วยและการเกิด อุบัติเหตุภายในโรงเรียน งานจัดเก็บข้อมูลน้ำหนัก – ส่วนสูงของ นักเรียน งานจัดเก็บข้อมูลน้ำหนัก – ส่วนสูงของ นักเรียน ประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน ประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน บทบาทหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนและ ประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน

13

14 จัดให้มีแม่ค้าจําหน่ายอาหารอยางเพียงพอ จัดให้มีแม่ค้าจําหน่ายอาหารอยางเพียงพอ จัดให้มีโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะในระดับดี จัดให้มีโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะในระดับดี จัดระบบการจําหน่ายอาหารและการรับประทานอาหารในระดับดี โดยประสานงานกับทุกงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการจําหน่ายอาหารและการรับประทานอาหารในระดับดี โดยประสานงานกับทุกงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพอค้าแม่ค้าวางระเบียบร่วมกับพ่อค้าและแม่ค้าในแนว ปฏิบัติร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง จัดประชุมพอค้าแม่ค้าวางระเบียบร่วมกับพ่อค้าและแม่ค้าในแนว ปฏิบัติร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง จัดครูและนักเรียนตามโครงการ อย. น้อยตรวจอาหารและ เครื่องดื่ม จัดครูและนักเรียนตามโครงการ อย. น้อยตรวจอาหารและ เครื่องดื่ม ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากรโดยการประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากรโดยการประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนักเรียนตามโครงการอย. น้อยเข้ามีบทบาท ช่วยงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนักเรียนตามโครงการอย. น้อยเข้ามีบทบาท ช่วยงานอย่างต่อเนื่อง ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15

16 จัดระเบียบให้หน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่า ทำงาน น่าเรียน งามตาแก่ผู้พบเห็น จัดระเบียบให้หน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่า ทำงาน น่าเรียน งามตาแก่ผู้พบเห็น ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 5 ส ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 5 ส จัดกิจกรรม 5 ส อันประกอบด้วย จัดกิจกรรม 5 ส อันประกอบด้วย  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขนิสัย  สร้างนิสัย

17 งานประชาสัมพันธ์

18 ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานของ โรงเรียนในด้านต่างๆ ให้บริการเสียงตามสายในโรงเรียน

19

20 วางแผนการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัด การศึกษากับชุมชนและองค์กรอืนๆ สํารวจจัดทําข้อมูลความต้องการของชุมชน ในการรับบริการ การศึกษา ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา การศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมอื่นนๆของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ทีดีกบชุมชนและองค์กรต่าง ๆ โดยการจัด กี่ฬาหน่วยงานขึ้น

21 งานสารสนเทศกลุ่มผู้รับผิดชอบ นางสาวขณิษฐา บำรุงลาน

22 ทำหน้าที่งานธุรการในกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีการจัดทําทะเบียนเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ มีการจัดระบบฐานข้อมูลของกลุ่มบริหารงาน ทั่วไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน โรงเรียน มีการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ


ดาวน์โหลด ppt โดย DARKUSER อัลบั้มรูป. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google