งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มบริหารงานทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
อัลบั้มรูป โดย DarkUser โรงเรียนพัฒนานิคม

2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสมยศ แก้วมณี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชูชาติ โพธิ์ทอง

4 รับผิดชอบงานในกลุ่มดังนี้
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานอนามัยโรงเรียนและประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน งานโภชนาการ งาน 5 ส งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ งานสารสนเทศกลุ่ม

5 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบคือ นายชูชาติ โพธิ์ทอง

6 บทบาทหน้าที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ดูแล ตกแต่ง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  อาคารสถานที่  และระบบสาธารณูปโภค ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักรกล  ประปา  ไฟฟ้า พิจารณาความเหมาะสมในการขอใช้อาคารสถานที่และให้บริการ วางแผนและเนินการจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ

7 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ผู้รับผิดชอบคือ นางสกาวรัตน์ หนูสลุง

8 บทบาทหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเสมอ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครือขายทั้งหมดภายในโรงเรียน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน

9 งานโสตทัศนูปกรณ์ ผู้รับผิดชอบคือ นาย

10 บทบาทหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์
 ให้บริการห้องโสตทัศน์ศึกษา ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์  ให้บริการติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์  ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ด้านสื่อการศึกษาตามความเหมาะสม  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11 นางอารีรัก บุญรามณรงค์
งานอนามัยโรงเรียนและประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน ผู้รับผิดชอบคือ นางอารีรัก บุญรามณรงค์

12 บทบาทหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนและประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน
งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ งานระบบดูแลสุขภาพนักเรียน งานปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานจัดทำสถิติการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน งานจัดเก็บข้อมูลน้ำหนัก – ส่วนสูงของนักเรียน ประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน

13 งานโภชนาการ ผู้รับผิดชอบ นางเบ็ญจมาศ บัวนวล

14 บทบาทหน้าที่งานโภชนาการ
จัดให้มีแม่ค้าจําหน่ายอาหารอยางเพียงพอ จัดให้มีโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะในระดับดี จัดระบบการจําหน่ายอาหารและการรับประทานอาหารในระดับดี โดยประสานงานกับทุกงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพอค้าแม่ค้าวางระเบียบร่วมกับพ่อค้าและแม่ค้าในแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง จัดครูและนักเรียนตามโครงการ อย.น้อยตรวจอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากรโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนักเรียนตามโครงการอย.น้อยเข้ามีบทบาทช่วยงานอย่างต่อเนื่อง ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15 งาน 5 ส ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส นายปรีชา โกมโลทก

16 บทบาทหน้าที่ งาน 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขนิสัย สร้างนิสัย
จัดระเบียบให้หน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน น่าเรียน งามตาแก่ผู้พบเห็น ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 5 ส จัดกิจกรรม 5 ส อันประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขนิสัย สร้างนิสัย

17 งานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ นายธเนศ ภู่ทองดี

18 บทบาทหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้บริการเสียงตามสายในโรงเรียน

19 นายชายชาญ คัมภีรทัศน์
งานชุมชนสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ นายชายชาญ คัมภีรทัศน์

20 บทบาทหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์
วางแผนการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษากับชุมชนและองค์กรอืนๆ สํารวจจัดทําข้อมูลความต้องการของชุมชน ในการรับบริการการศึกษา ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมอื่นนๆของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ทีดีกบชุมชนและองค์กรต่าง ๆ โดยการจัดกี่ฬาหน่วยงานขึ้น

21 งานสารสนเทศกลุ่ม ผู้รับผิดชอบ นางสาวขณิษฐา บำรุงลาน

22 บทบาทหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ทำหน้าที่งานธุรการในกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีการจัดทําทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดระบบฐานข้อมูลของกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google