งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฐมนิเทศ วิชาบูรณการ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฐมนิเทศ วิชาบูรณการ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฐมนิเทศ วิชาบูรณการ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

2 ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา รหัสวิชา SWU151 ชื่อวิชาภาษาไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Personality Development หน่วยกิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับ ปริญญาตรี

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย ความจำเป็น และตระหนักถึง ความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ประเมิน บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของ ตนเอง การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การ พัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคมด้าน ต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้าง สัมพันธภาพกับผู้อื่น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความจำเป็นและ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 3. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายใน และบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง 4. เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อตนเองและ ผู้อื่นและเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต 5. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคม การ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพ กับผู้อื่น

5 อ. ผู้สอนประจำกลุ่ม Sec นิสิตวันเวลา เรียน ห้องเรียนอาจารย์ผู้สอน E-mail B01IC31, SC3ED3 (88)W 1-401-35-1302 อ. รักษ์ ห้วยเรไร ruk_h@hotmail.com B02IC32,IC34,IC35 (80)W 1-401-35-1303 อ. ปฐมพร กิจวรรณี pathomporn@swu.ac.th B03IC33,IC34,IC36 (81)W 1-401-35-1304 อ. สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย sudruthai@swu.ac.th B04HM3ED1,SC3ED2 (77) W 6-901-35-0601 อ. ปฐมพร กิจวรรณี pathomporn@swu.ac.th B05HM3ED2,SC3ED5 (74) W 6-901-35-0602 อ. รักษ์ ห้วยเรไร ruk_h@hotmail.com B06SC3ED1,SC3ED4 (75) W 6-901-35-1201 อ. ธรรมนูญ สะเทือนไพร thammanoons@swu.ac.t h

6 อ. ผู้สอนประจำกลุ่ม B07SS32,SS3ED1 (76)W 6-901-35-0902 อ. ปฐมพร กิจวรรณี sirintra.swu@gmail.com B08MD2 (60)F 1-4 หอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องดร. สุดใจ อ. จิตรา ดุษฎีเมธา jitra@swu.ac.th B09MD2 (60)F 1-4 หอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องดร. สุดใจ อ. ณัชวดี จันทร์ฟอง natcha_swu@hotmail.co. th B10BC21,DT11 (90)M 1-402-03-0508 อ. ณัชวดี จันทร์ฟอง natcha_swu@hotmail.co. th B11PT21 (77)M 1-402-03-0509 อ. สิรินทรา จุลรักษา sirintra.swu@gmail.com B12NS21 (108)M 6-902-03-0508 อ. สิรินทรา จุลรักษา sirintra.swu@gmail.com B13SP31 (38)M 6-902-03-0509 อ. ณัชวดี จันทร์ฟอง natcha_swu@hotmail.co. th

7 การประเมินผลการ เรียน 1. การเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน ( ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียน หาก ต่ำกว่านั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ) ( ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียน หาก ต่ำกว่านั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ) 2. จิตพิสัย 5 คะแนน ( การแต่งกาย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน ) ( การแต่งกาย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน ) 3. งานมอบหมายรายบุคคล 20 คะแนน - ใบงานวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง (4 คะแนน ) - ใบงานเจตคติต่อตนเองและผู้อื่น (3 คะแนน ) - แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ (10 คะแนน ) - ใบงานการแต่งกาย (3 คะแนน )

8 การประเมินผลการ เรียน 4. งานมอบหมายรายกลุ่ม 30 คะแนน โครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม (15 คะแนน ) โครงงานชื่นชมคนทำดี (15 คะแนน ) 5. การสอบ 35 คะแนน การพัฒนาทางบุคลิกภาพ (10 คะแนน ) การสอบปลายภาค (25 คะแนน ) รวม 100 คะแนน

9 เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด เกณฑ์การประเมินใช้ระบบอิงเกณฑ์ ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป A 80-84%B+ 75 -79%B 70-74%C+ 60-69%C 55-59%D+ 50-54%D น้อยกว่า 50%E

10 ตารางการเรียนการสอน รายละเอียดดังเอกสารแนบใน Course Syllabus

11 กิจกรรมรายบุคคล - ใบงานวิเคราะห์บุคลิกภาพ ตนเอง - ใบงานเจตคติต่อตนเองและ ผู้อื่น - แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ - ใบงานการแต่งกาย

12 กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน 1. โครงงานบุคลิกภาพและมารยาท ทางสังคม 2. โครงงานชื่นชมคนทำดี

13 การกระทำที่ถูกหักคะแนนการมี ส่วนร่วม ซึ่งสะท้อนถึงการไม่เคารพ ห้องเรียน 1. แต่งตัวไม่เรียบร้อย 2. คุย ส่งเสียงรบกวนสมาธิเพื่อนและชั้น เรียน 3. เข้า - ออก ห้องน้ำบ่อยครั้ง 4. ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด 5. คุย / เปิด เสียงโทรศัพท์มือถือ 6. เล่นเกม เล่นมือถือ อ่านหนังสือการ์ตูน ทำงานวิชาอื่น หลับตลอด 7. มาเรียนสายเกิน 30 นาที

14 เตรียมตัวครั้งหน้า กล้องถ่ายรูป หรือกล้องวิดีโอ กลุ่ม / ห้องละ 2 ตัว เพื่อเก็บภาพ เตรียมแนะนำตัวเอง ประมาณ 45 วินาที – 1 นาที

15 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฐมนิเทศ วิชาบูรณการ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google