งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์. - ศึกษาคลื่นวิทยุ ความสัมพันธ์ของ ความถี่ ความยาวคลื่น ความเร็ว ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ - ส่งวิทยุ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์. - ศึกษาคลื่นวิทยุ ความสัมพันธ์ของ ความถี่ ความยาวคลื่น ความเร็ว ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ - ส่งวิทยุ เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

2 - ศึกษาคลื่นวิทยุ ความสัมพันธ์ของ ความถี่ ความยาวคลื่น ความเร็ว ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ - ส่งวิทยุ เช่น LW, MW, SW - บล็อกไดอะแกรม หลักการรับ - ส่ง คลื่นวิทยุแบบ A.M.,SSB, F.M. และ F.M. STEREO MULTIPLEX คำอธิบายรายวิชา

3 - การทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ของ เครื่องรับวิทยุแบบ A.M., F.M. และ F.M. MPX. - หลักการปรับแต่ง (ALIGNMENT) เครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือปรับแต่ง เช่น อาร์. เอฟ. เยนเนอเรเตอร์ เอ. เอ็ม./ เอฟ. เอ็ม. สวีพมาร์กเกอร์เยน เนอเรเตอร์ ออสซิลโลสโคป เป็นต้น คำอธิบายรายวิชา

4 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับวิทยุ

5 หัวข้อการเรียน 1. ประวัติเครื่องรับวิทยุและการใช้ งาน จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 1 2. คลื่นและการแพร่กระจายคลื่น จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 2 3. การผสมคลื่นและการแยกคลื่น จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 3

6 หัวข้อการเรียน 4. เครื่องรับวิทยุ เอ. เอม. จำนวน 9 คาบ สัปดาห์ 4 - 6 5. เครื่องรับวิทยุ เอฟ. เอม. จำนวน 9 คาบ สัปดาห์ 7 - 9 6. เครื่องรับวิทยุ เอฟ. เอม. มัลติเพล็กซ์ จำนวน 6 คาบ สัปดาห์ 10-12

7 หัวข้อการเรียน 7. การปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 13 8. เครื่องรับวิทยุ - เทป จำนวน 9 คาบ สัปดาห์ 14-16

8 การประเมินผลการเรียน 1. รายงาน 30 คะแนน 2. สอบย่อย 10 คะแนน 3. แบบฝึกหัด - ตอบคำถาม 10 คะแนน 4. สอบปลายภาค 40 คะแนน 5. คุณธรรม 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน

9 การทำรายงาน 1. หาวงจรเครื่องรับวิทยุ - เทป คนละ 1 วงจร ส่งวงจรให้ครูผู้สอน 1 ชุด ภายใน สัปดาห์ที่ 3 2. ศึกษาการทำงานของวงจรเครื่องรับ วิทยุ - เทป เขียนรายงาน ประกอบด้วย - แผนผังสัญญาณ แผนผัง ไฟเลี้ยงวงจร วงจร ภาคต่างๆ - พร้อมคำอธิบายการทำงาน ส่งรายงาน ภายในสัปดาห์ที่ 14

10 คะแนนคุณธรรม - เสื้อ ชื่อ ถุงเท้า รองเท้า ทรงผม เข็มขัด หัก 1 คะแนน - มาสาย ลา หัก 0.5 คะแนน - โดด หัก 3 คะแนน - ไม่มาเรียน หัก 2 คะแนน - ทะเลาะวิวาท หัก 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์. - ศึกษาคลื่นวิทยุ ความสัมพันธ์ของ ความถี่ ความยาวคลื่น ความเร็ว ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ - ส่งวิทยุ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google