งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส 563150080104.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส 563150080104."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส 563150080104

2 การประยุกต์ใช้สื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสมกว้างขวางมาก ตลาดของสื่อประสมจึง มีมาก เทคโนโลยีสื่อประสมสามารถประยุกต์ใช้งานในส่วนที่ สำคัญหลายส่วน เช่น การประยุกต์ในธุรกิจร้านค้าและอุตสาหกรรม ร้านค้าสามารถใช้ สื่อประสมในการโฆษณา การสร้างคาตาล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในเรื่องการติดต่อกับลูกค้า การฝึกอบรม การดำเนินธุรกิจใน ลักษณะการให้บริการแบบอัตโนมัติต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้ กับกานำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ การประยุกต์ทางด้านการศึกษา สามารถประยุกต์ได้กว้างขวาง ตั้งแต่การเรียนการสอน การสร้างสื่อ การใช้เป็นห้องสมุด การ พิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ในเรื่องนันทนาการ เทคโนโลยีสื่อประสมมีผลอย่าง มากในการสร้าง ภาพยนตร์ การสร้างเกม การสร้าง ตลอดจนการ นำเสนอในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ การประยุกต์ในวงการรัฐบาล สามารถนำไปใช้ในการให้บริการ การดำเนินการทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ ใช้ทางทหาร การกีฬา การสร้างงวิธีนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ งานการแพทย์และสาธารณสุข งานการแพทย์ใช้ประโยชน์อย่าง มากในเรื่องของการนำเสนอข้อมูล การเรียนการสอนทางด้าน การแพทย์

3 การประยุกต์ในวงการรัฐบาล สามารถนำไปใช้ในการ ให้บริการ การดำเนินการทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทางทหาร การกีฬา การสร้างงวิธี นำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ งานการแพทย์และสาธารณสุข งานการแพทย์ใช้ ประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการนำเสนอข้อมูล การ เรียนการสอนทางด้านการแพทย์ การออนไลน์เพื่อให้ การปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนการดำเนินการที่ เรียกว่า เทเลเมดิซีน การสร้างแหล่งความรู้ เช่น สารานุกรม การสร้าง ห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น การประยุกต์ใช้สื่อประสมมีวงกว้างขวางมากขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกมาก

4 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อประสม ความรู้ เกี่ยวกับสื่อประสม องค์ประกอบของสื่อประสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านสื่อประสม การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบสื่อประสม หลักการสร้างสื่อประสม ประโยชน์ของสื่อประสม การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม ปฏิบัติการสร้างงานแบบสื่อประสมและการใช้โปรแกรม สำหรับนำเสนองานสื่อประสม เพื่อนำเสนองานต่างๆ ออกแบบและสร้างสื่อการนำเสนอในรูปแบบสื่อประสม โดยใช้หลักการ วิธีการขั้นตอนการออกแบบสื่อประสม ความสามารถในการนำเอาสื่อประสมไปประยุกต์ใช้งาน ด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ในงานด้านสื่อประสม มีทักษะกระบวนการ ในการสร้างงานแบบสื่อประสม เพื่อให้มีทักษะในการ ทำงาน

5


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส 563150080104.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google