งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบความคงทนใน บทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ สร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบ บรรยาย นุชดา ลาทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบความคงทนใน บทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ สร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบ บรรยาย นุชดา ลาทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบความคงทนใน บทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ สร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบ บรรยาย นุชดา ลาทอง

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ผู้สอนใช้วิธีบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบในการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นใน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อมีการทดสอบท้ายหน่วย ผู้เรียนสามารถ ทำข้อสอบท้ายหน่วยผ่านทุกคน เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้เรียนมักจะ ลืมและไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องที่ เรียนผ่านมาแล้วได้ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถจดจำในสิ่ง ที่ผู้สอนสอนได้

3 แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์เดิม ให้โอกาสผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ตรงกับ บุคคลอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมของ การเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่ อธิบาย ความรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จาก การถ่ายทอด แต่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการ สร้างความรู้อย่างตื่นตัว

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในบทเรียนของ ผู้เรียน ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการ บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ วิธีการ จัดการเรียนรู้ สร้างความรู้ด้วย ตนเอง บรรยายและ ยกตัวอย่าง ความ คงทนใน บทเรียน

5 สมมติฐานในการวิจัย ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีคะแนน ทดสอบเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่า ผู้เรียนที่ เรียนด้วยวิธีการบรรยายและยกตัวอย่าง ประกอบ

6 ขั้นตอนการวิจัย กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา วิชาการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เรื่อง “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ ” จัดทำแผนการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลัง เรียน กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง – กลุ่มควบคุม เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 คน – กลุ่มทดลอง เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ สร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 คน

7 ขั้นตอนการวิจัย

8 ผลการวิจัย

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบความคงทนใน บทเรียนระหว่าง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ สร้างความรู้ด้วยตนเองกับวิธีการแบบ บรรยาย นุชดา ลาทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google