งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MULT2402 การ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย Multimedia Construction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MULT2402 การ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย Multimedia Construction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MULT2402 การ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย Multimedia Construction

2 จุดมุ่งหมาย  ได้รู้ ได้เข้าใจและสามารถผลิตสื่อมัลติมีเดียอันจะ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  จำเป็นต้องทราบถึงหลักการกระบวนการและขั้นตอนใน การผลิต  จัดหาและการสร้างองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการผลิตสื่อ  กระบวนการออกแบบชิ้นงาน  การจินตนาการเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์  การใช้เทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

3 คำอธิบายรายวิชา  หลักการผลิตสื่อ การสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของ งานออกแบบสื่อ ทั้งด้านศิลปะและเทคโนโลยีที่ ช่วยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เพื่อให้เกิด การเรียนรู้และพัฒนาการในการสร้างจินตนาการ โดยเข้าถึงอารมณ์ของผลงานนั้นว่า จะให้ความรู้สึก ที่โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้งานออกแบบมี คุณภาพและเป็นเอกลักษณ์

4 วัตถุประสงค์  นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของงาน ออกแบบสื่อได้  นักศึกษาสามารถออกแบบที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นเอกลักษณ์  นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ ออกแบบอย่างน้อย 1 ด้าน

5 การจัดเก็บคะแนน  คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน  สอบเก็บคะแนนกลางภาค 20 คะแนน  กระบวนการพัฒนา / รายงาน 20 คะแนน  ชิ้นงาน 20 คะแนน ( งานกลุ่ม )  คุณธรรมจริยธรรม การแต่งกาย 10 คะแนน  คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

6 Q&A

7 โครงงาน  หัวข้อโครงงาน -> “ สื่อมัลติมีเดียแนะนำ หน่วยงาน …….”  คุณลักษณะทั่วไป  สื่อมัลติมีเดียบน PC ประกอบ ด้วยส่วนนำ เมนูควบคุม เนื้อหา แบบโต้ตอบ  เป็นสื่อมัลติมีเดียมีข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบจากของจริง  ออกแบบ User Interface ให้มีความทันสมัยโดดเด่น ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย  สามารถทำงานผ่าน Web Browser ได้

8 โครงร่างเนื้อหา สื่อมัลติมีเดียแนะนำ (ชื่อหน่วยงาน) ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมาความเป็นมานับแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างองค์กร แผนภูมิองค์กร การแบ่งส่วนการ บริหารงาน ภาระงานหน้าที่ อาคารสถานที่ตั้งที่ใด ชื่ออาคาร มีกี่ชั้น แต่ละชั้นมีอะไร ข้อมูลการบริการ บริการด้านที่ 1รายละเอียดการให้บริการด้านนั้นบริการด้านที่ 2รายละเอียดการให้บริการด้านนั้นบริการด้านที่ 3รายละเอียดการให้บริการด้านนั้น ข้อมูลการติดต่อ เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ รวมถึง ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt MULT2402 การ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย Multimedia Construction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google