งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MULT2402 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MULT2402 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MULT2402 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Construction

2 จุดมุ่งหมาย ได้รู้ ได้เข้าใจและสามารถผลิตสื่อมัลติมีเดียอันจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต จำเป็นต้องทราบถึงหลักการกระบวนการและขั้นตอนในการผลิต จัดหาและการสร้างองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการผลิตสื่อ กระบวนการออกแบบชิ้นงาน การจินตนาการเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ การใช้เทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

3 คำอธิบายรายวิชา หลักการผลิตสื่อ การสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อ ทั้งด้าน ศิลปะและเทคโนโลยีที่ช่วยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เพื่อให้เกิด การเรียนรู้และพัฒนาการในการสร้างจินตนาการ โดยเข้าถึงอารมณ์ของ ผลงานนั้นว่า จะให้ความรู้สึกที่โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้งานออกแบบ มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์

4 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของงานออกแบบสื่อได้
นักศึกษาสามารถออกแบบที่มีความสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบอย่างน้อย 1 ด้าน

5 การจัดเก็บคะแนน คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน สอบเก็บคะแนนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน สอบเก็บคะแนนกลางภาค 20 คะแนน กระบวนการพัฒนา / รายงาน 20 คะแนน ชิ้นงาน 20 คะแนน (งานกลุ่ม) คุณธรรมจริยธรรม การแต่งกาย 10 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

6 Q&A

7 โครงงาน หัวข้อโครงงาน -> “สื่อมัลติมีเดียแนะนำหน่วยงาน…….”
คุณลักษณะทั่วไป สื่อมัลติมีเดียบน PC ประกอบ ด้วยส่วนนำ เมนูควบคุม เนื้อหา แบบโต้ตอบ เป็นสื่อมัลติมีเดียมีข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบจากของจริง ออกแบบ User Interface ให้มีความทันสมัยโดดเด่น ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำงานผ่าน Web Browser ได้

8 โครงร่างเนื้อหา สื่อมัลติมีเดียแนะนำ (ชื่อหน่วยงาน) ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา ความเป็นมานับแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างองค์กร แผนภูมิองค์กร การแบ่งส่วนการบริหารงาน ภาระงานหน้าที่ อาคารสถานที่ ตั้งที่ใด ชื่ออาคาร มีกี่ชั้น แต่ละชั้นมีอะไร ข้อมูลการบริการ บริการด้านที่ 1 รายละเอียดการให้บริการด้านนั้น บริการด้านที่ 2 บริการด้านที่ 3 ข้อมูลการติดต่อ เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt MULT2402 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google