งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย. ปัญหาการวิจัย  วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เป็นการศึกษา เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบันทึกบัญชีและ การจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้กระดาษทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย. ปัญหาการวิจัย  วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เป็นการศึกษา เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบันทึกบัญชีและ การจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้กระดาษทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย  วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เป็นการศึกษา เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบันทึกบัญชีและ การจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้กระดาษทำ การ ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของนัก บัญชี ซึ่งผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในวิชาชีพพื้นฐานทางด้านบัญชี  ครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ และจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ ใช้ในการสอนด้วยตนเองเนื่องจากไม่มี หนังสือเรียน หรือเอกสารประกอบการเรียน ที่มีเนื้อหาตรงกับคำอธิบายรายวิชาของ หลักสูตร นำไปใช้ปฏิบัติจริงไม่ได้

3 ปัญหาการวิจัย  สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสาร ประกอบการเรียนที่ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียน การสอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึก เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน บทเรียนและมีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มมาก ขึ้น  ครูผู้สอนจึงได้จัดทำ เอกสารประกอบการ สอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การ จัดทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงิน รวมหลังวันซื้อหุ้นวิธีราคาทุน (Cost Method) เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตรง ตามสมรรถนะการเรียนการสอน จึงเกิด งานวิจัยที่จะพัฒนา สื่อการสอนที่มี ประสิทธิภาพสามารถทำ ให้การเรียนการ สอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การ จัดทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวม หลังวันซื้อหุ้นวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

5 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวนนักเรียน 20 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการจัดทำ กระดาษทำการงบ การเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น 2. กระดาษทำการ 3. แบบทดสอบ เรื่องการจัดทำกระดาษทำ การเพื่อทำงบการเงินรวม จำนวน 1 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน

7 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนก่อนการใช้เอกสารการสอน หลัง การใช้เอกสารการสอน คะแนน ค่าเฉลี่ ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน tSig ก่อนใช้ เอกสารการ สอน 3.701.34 - 13.0 7 0.00 หลังใช้ เอกสารการ สอน 7.901.55

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการ บัญชี มีคะแนนก่อนเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน คะแนนเฉลี่ย 3.70 คะแนน คะแนนหลังเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน คะแนนเฉลี่ย 7.90 คะแนน แต่เมื่อปรียบเทียบ คะแนนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย. ปัญหาการวิจัย  วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เป็นการศึกษา เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบันทึกบัญชีและ การจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้กระดาษทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google