งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปสงค์ ( demand ) อุปทาน ( supply ). อุปสงค์ (demand) อุปสงค์ (demand) “ ปริมาณสินค้า และ บริการ 1) ชนิดใด ชนิด หนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการที่จะ ซื้อ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปสงค์ ( demand ) อุปทาน ( supply ). อุปสงค์ (demand) อุปสงค์ (demand) “ ปริมาณสินค้า และ บริการ 1) ชนิดใด ชนิด หนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการที่จะ ซื้อ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปสงค์ ( demand ) อุปทาน ( supply )

2 อุปสงค์ (demand) อุปสงค์ (demand) “ ปริมาณสินค้า และ บริการ 1) ชนิดใด ชนิด หนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการที่จะ ซื้อ ( ปริมาณเสนอซื้อ ) 2) ณ ระดับ ราคา ต่างๆ 3) ในเวลาใด เวลา หนึ่ง “ ปริมาณสินค้า และ บริการ 1) ชนิดใด ชนิด หนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการที่จะ ซื้อ ( ปริมาณเสนอซื้อ ) 2) ณ ระดับ ราคา ต่างๆ 3) ในเวลาใด เวลา หนึ่ง ” ความหมาย

3 อุปสงค์ ( demand ) demand = ความเต็ม ใจที่จะซื้อ willingn ess (willingn ess) + ความสามารถที่จะซื้อ / อำนาจในการซื้อ (ability ) WANT ความต้องการ + ศักยภาพในการ ซื้อ + ความยินดีที่จะจ่าย (want) (ability to pay) (willingness to pay) (want) (ability to pay) (willingness to pay)

4 เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณความต้องการ ซื้อจะลดลง Demand;D แปรผกผันกับ Price ;P

5 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุป สงค์ 1. ราคาสินค้า และบริการที่ต้องการจะซื้อ (P) 2. ระดับรายได้ของผู้บริโภค (Y) 3. รสนิยมของผู้บริโภค (T) 4. ราคาสินค้าอื่น ที่เกี่ยวข้อง (Py) - สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน - สินค้าที่ใช้ประกอบกัน 5. จำนวนประชากร (N) 6. ฤดูกาล (S)

6 ตารางอุป สงค์ ราคา(P) ปริม าณ (Qd) 56 105 154 203 252 301 เส้นอุปสงค์ ( demand curve) P Qd 1 2 3 4560 5 10 15 20 25 30 demand ราค า จำนวนความ ต้องการ / ปริมาณ

7 อุปทาน ( supply ; S ) “ ปริมาณสินค้า และบริการ 1) ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้ผลิตต้องการที่จะขาย ( ปริมาณเสนอขาย ) 2) ณ ระดับราคาต่างๆ 3) ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ” ความหมาย

8 กฎของอุปทาน ผู้ผลิตสินค้าต้องการขายสินค้า จำนวนมาก + ราคาสูง ( เพราะราคาสูงย่อมได้กำไรมากขึ้น )

9 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด อุปทาน 1. ราคาสินค้า และบริการที่ต้องการจะขาย (P) 2. กรรมวิธีในการผลิต (T) 3. ราคาของปัจจัยการผลิต (Pf) 4. ราคาสินค้าอื่น ที่เกี่ยวข้อง (Py) - สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน - สินค้าที่ใช้ประกอบกัน 5. การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต (C) 6. ภาษีและเงินช่วยเหลือ (W)

10 ตาราง อุปทาน ราคา(P)ปริมาณ (Qs) 105 126 147 168 189 2010 เส้นอุปทาน (supply curve) P Qs 5 6 7 89100 12 14 16 18 20 Supply

11

12 การกำหนดขึ้นเป็นภาวะ ดุลยภาพ P Q 0 P S D E เป็นราคาที่สูงกว่า ราคาดุลยภาพ ผลผลิตส่วนเกิน / อุปทานส่วนเกิน ความต้องการส่วนเกิน / อุปสงค์ส่วนเกิน เป็นราคาที่ต่ำกว่า ราคาดุลยภาพ ( E )( P ) ราค า ปริมา ณ Q

13 การกำหนดขึ้นเป็นภาวะ ดุลยภาพ P Q 0 A P S D B D C E เป็นราคาที่สูงกว่า ราคาดุลยภาพ ผลผลิตส่วนเกิน / อุปทานส่วนเกิน ความต้องการส่วนเกิน / อุปสงค์ส่วนเกิน เป็นราคาที่ต่ำกว่า ราคาดุลยภาพ ( E )( P ) ราค า ปริมา ณ Q

14 ภาวะดุลยภาพที่เกิดจากอุปสงค์ และอุปทาน

15 ราคาดุลยภาพ คือ ราคา ___ บาท, ปริมาณดุลยภาพ คือ ___ หน่วย

16 ราคาที่สูงกว่าดุลยภาพ คือ....... บาท  เกิดผลผลิตส่วนเกิน

17 ราคาที่ต่ำกว่าดุลยภาพ คือ...... บาท  เกิดความต้องการส่วนเกิน

18

19


ดาวน์โหลด ppt อุปสงค์ ( demand ) อุปทาน ( supply ). อุปสงค์ (demand) อุปสงค์ (demand) “ ปริมาณสินค้า และ บริการ 1) ชนิดใด ชนิด หนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการที่จะ ซื้อ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google