งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุกร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุกร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุกร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31 มีนาคม 2558

2 หัวข้อ สถานการณ์สุกรปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558
การจัดทำบัญชีสมดุลสินค้าสุกร การบริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์สินค้าสุกร

3 สถานการณ์สุกรปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558

4 ปริมาณการผลิต การส่งออก และการบริโภคสุกรของไทย
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 2558* ปริมาณการผลิต1/ (ล้านตัว) (ล้านตัน) 12.099 0.968 11.886 0.951 12.828 1.026 13.072 1.046 12.823 2.14 13.083 1.047 ปริมาณส่งออก2/ (ตัน) 9,724 12,027 14,416 15,957 17,227 15.33 18,000 ปริมาณการบริโภค3/ (ล้านตัน) 0.922 0.901 0.984 0.985 0.967 1.86 0.999 หมายเหตุ: * คาดคะเน ที่มา: 1/, 3/ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2/ กรมศุลกากร

5 การส่งออกเนื้อสุกรชำแหละ เนื้อสุกรแปรรูป และสุกรมีชีวิต
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) เนื้อสุกรชำแหละ ปริมาณ (ตัน) 1,500 2,577 2,070 3,840 2,635 16.48 มูลค่า : ล้านบาท 78.04 140.24 130.06 226.07 152.49 19.93 เนื้อสุกรแปรรูป ปริมาณ (ตัน) 8,224 9,450 12,346 12,117 14,592 14.97 1,819.96 2,155.60 2,592.97 2,437.61 2,657.87 9.20 สุกรพันธุ์ ปริมาณ (ตัว) 46,497 83,044 35,782* 17,988 25,168 -24.10 129.30 318.58 67.98* 66.34 141.91 -12.92 สุกรมีชีวิตอื่น ๆ ปริมาณ (ตัว) 242,831 353,716** 533,593 243,261 388,846 5.84 1,036.04 1,579.76 2,018.79 925.68 1,765.06 5.75 ที่มา: กรมศุลกากร

6 การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร และส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกร (หนัง ตับ และเครื่องในอื่นๆ)
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ปริมาณ (ตัน) 946 836 793 801 1,014 0.96 มูลค่า (ล้านบาท) 40.16 54.00 55.90 65.20 81.26 17.33 ส่วนอื่น ๆ ที่บริโภคได้ของสุกร 10,142 21,463 14,140 12,548 26,956 15.24 111.77 289.48 161.76 161.90 574.59 30.91 ที่มา: กรมศุลกากร

7 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาส่งออก และราคานำเข้า
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 59.99 65.50 56.65 65.35 76.76 5.03 ราคาส่งออก (บาท/กก.) เนื้อสุกรชำแหละ 52.03 54.42 62.83 58.87 57.88 2.96 เนื้อสุกรแปรรูป 221.30 228.11 210.02 201.17 182.14 -5.02 ราคานำเข้า (บาท/กก.) ส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกรรวม 11.02 13.49 11.44 12.90 21.32 13.60 ตับ 26.39 22.77 19.76 24.32 27.94 1.82 ที่มา: กรมศุลกากร

8 โครงสร้างตลาด ฟาร์มบริษัท > 70 % ผู้บริโภคใน ประเทศ ฟาร์มการค้า
ผู้เลี้ยงรายย่อย < 5% ฟาร์มการค้า 20-25% พ่อค้ารวบรวม สุกรมีชีวิต โรงงานแปรรูป พ่อค้าส่ง สุกรชำแหละ พ่อค้าปลีก ส่งออก พ่อค้าขายปลีก ผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ พ่อค้าขายส่ง * ฟาร์มการค้า หมายถึง ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง ** ฟาร์มบริษัท หมายถึง ฟาร์มขนาดใหญ่ครบวงจรหรือเกือบครบวงจร รวม Contract farms

9 การจัดทำบัญชีสมดุลสินค้าสุกร
Supply Demand ผลิต  นำเข้า = บริโภค  ส่งออก

10 ส่วนประกอบของสุกรและสัดส่วนของซาก
ซากทั้งหมด 90% ซาก (รวมหัว) 80.00% เครื่องใน 10 % สุกรมีชีวิต 100% สูญเสีย 10%

11 เปอร์เซ็นต์ซากของสุกรมีชีวิต
สุกรมีชีวิตขนาดกลาง น้ำหนัก 100 กิโลกรัม คิดเป็น ซาก* 80 % 80 กิโลกรัม *ซาก รวมหัว ถ้าไม่รวม 75%

12 ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ Balance sheet
Demand ปริมาณการบริโภค ปริมาณการส่งออก (สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร ส่วนอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์) Supply จำนวนสุกร ณ 1มกราคม 2557 และ ปี 2558 ปริมาณการผลิตระหว่างปี ปริมาณการนำเข้า (สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร ส่วนอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์)

13 การคำนวณ Balance sheet
การวิเคราะห์และคำนวณบัญชีสมดุล การคำนวณ Balance sheet จำนวนสุกรต้นปี + ปริมาณการผลิต +นำเข้า = บริโภค + ส่งออก + จำนวนสุกรปลายปี สุกรต้นปี = ณ 1 ม.ค. สุกรปลายปี = ณ 1 ม.ค. ของปีถัดไป

14 วิธีการหาปริมาณการบริโภค
บริโภค = จำนวนสุกร ณ 1 มกราคม + ผลิต + นำเข้า - ส่งออก– จำนวนสุกร ณ 1 มกราคม ของปีถัดไป

15 สุกร : จำนวน ณ วันที่ 1 มค.ปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า ส่งออก ปริมาณการใช้ภายในประเทศ
รายการ หน่วย 2557 2558 1. จำนวน ณ วันที่ 1 มกราคม ตัว 7,591,530 8,015,966 2. ปริมาณการผลิต ระหว่างปี 12,822,990 13,085,440 3. การนำเข้าสุกร เนื้อและผลิตภัณฑ์ 1/ 3.1 จำนวนสุกรมีชีวิต 440 3.2 ปริมาณเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ก.ก. 1,490,975 18,637 4. การส่งออกสุกร เนื้อและผลิตภัณฑ์ 1/ 4.1 จำนวนสุกรมีชีวิต 414,014 4.2 ปริมาณเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ 17,227,157 215,339 5. จำนวนรวมทั้งหมด ระหว่างปี (ข้อ ) 20,000,946 6. จำนวนที่ถูกฆ่าระหว่างปี (ข้อ5 - ข้อ1 ปีถัดไป) 11,984,980 7. ปริมาณการใช้ภายในประเทศ (ข้อ ) 11,788,278 8. จำนวนประชากรไทยทั้งหมด 3/ ล้านคน 65,124,716 9. อัตราการบริโภค (ข้อ8 / ข้อ9) ก.ก./คน/ปี 14.48 10. ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ ณ ไร่นา (บาท/กก.) 76.76

16 บัญชีสมดุลสุกรของไทย Balance sheet swine Of Thailand
หน่วย : ล้านตัว ปี จำนวนสุกรต้นปี1/ ปริมาณการผลิต2/ รวมสุกรทั้งปี ปริมาณส่งออก3/ ปริมาณ นำเข้า4/ การบริโภค5/ 2557 7.591 12.822 20.415 0.629 0.019 11.788 2558 8.015 13.085 21.101 ที่มา : 1/ และ2/ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3/ และ 4/ กรมศุลกากร 5/ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

17 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำบัญชีสมดุลสุกร รายเดือน ปี 2558
จังหวัด รายการ ปี 2558 (ตัว) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 1. ปริมาณการผลิตสุกร (เดือน) 2. นำเข้าจากจังหวัดอื่น/ตปท. 3. ส่งออกไปจังหวัดอื่น/ตปท. 4. ความต้องการบริโภคในจังหวัด 5. เกิน/ขาด (ตัว) 1.ปริมาณการผลิตสุกร 2.นำเข้าจากจังหวัดอื่น สอบถามจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3.ส่งออกไปจังหวัดอื่น 4.ความต้องการบริโภคในจังหวัด สอบถามจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

18 การบริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์สินค้าสุกร
กรณีผลผลิตเกิน ระบายผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า , ส่งออก เพิ่มความต้องการบริโภค โดยการจัดงานธงฟ้า และเพิ่มจุดจำหน่ายเนื้อสุกร กรณีผลผลิตขาด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มสุกร/ป้องกันโรค เพื่อลดเปอร์เซนต์ สูญเสีย หาผลผลิตจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาทดแทนผลผลิตในส่วนที่ขาด

19 ขอบคุณค่ะ โทร (ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สุกร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google