งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมงสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31 มีนาคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมงสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31 มีนาคม 2558 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมงสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31 มีนาคม

2  สถานการณ์สุกรปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2558  การจัดทำบัญชีสมดุลสินค้าสุกร  การบริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์ สินค้าสุกร 2

3 3

4 รายการ อัตรา เพิ่ม ( ร้อย ละ ) 2558 * ปริมาณการผลิต 1/ ( ล้านตัว ) ( ล้านตัน ) ปริมาณส่งออก 2/ ( ตัน ) 9, , , , , ,0 00 ปริมาณการบริโภค 3/ ( ล้านตัน ) หมายเหตุ : * คาดคะเน ที่มา : 1/, 3/ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2/ กรมศุลกากร 4

5 รายการ อัตราเพิ่ม ( ร้อยละ ) เนื้อสุกรชำแหละ ปริมาณ ( ตัน ) 1,5002,5772,0703,8402, มูลค่า : ล้านบาท เนื้อสุกรแปรรูป ปริมาณ ( ตัน ) 8,2249,45012,34612,11714, มูลค่า : ล้านบาท 1, , , , , สุกรพันธุ์ ปริมาณ ( ตัว ) 46, ,04435,782 * 17,98825, มูลค่า : ล้านบาท * สุกรมีชีวิตอื่น ๆ ปริมาณ ( ตัว ) 242, ,71 6** 533, , , มูลค่า : ล้านบาท 1, , , , ที่มา : กรมศุลกากร 5

6 รายการ อัตราเพิ่ม ( ร้อยละ ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ปริมาณ ( ตัน ) , มูลค่า ( ล้านบาท ) ส่วนอื่น ๆ ที่บริโภคได้ ของสุกร ปริมาณ ( ตัน ) 10, , , , , มูลค่า ( ล้านบาท )

7 ที่มา : กรมศุลกากร รายการ อัตราเพิ่ม ( ร้อยละ ) ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ ( บาท / กก.) ราคาส่งออก ( บาท / กก.) เนื้อสุกรชำแหละ เนื้อสุกรแปรรูป ราคานำเข้า ( บาท / กก.) ส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของ สุกรรวม ตับ

8 * ฟาร์มการค้า หมายถึง ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง ** ฟาร์มบริษัท หมายถึง ฟาร์มขนาดใหญ่ครบวงจรหรือเกือบครบ วงจร รวม Contract farms ฟาร์มบริษัท > 70 % ผู้บริโภคใน ประเทศ ผู้เลี้ยงราย ย่อย < 5% ฟาร์ม การค้า 20-25% พ่อค้ารวบรวม สุกรมีชีวิต โรงงานแปร รูป พ่อค้าส่ง สุกรชำแหละ พ่อค้าปลีก สุกรชำแหละ ส่งออก พ่อค้าขายปลีก ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคใน ต่างประเทศ พ่อค้าขายส่ง ผลิตภัณฑ์ 8

9 SupplyDemand ผลิต  นำเข้ า = บริโภค  ส่งออ ก 9

10 สุกรมี ชีวิต 100% ซาก ทั้งหมด 90% สูญเสี ย 10% ซาก ( รวมหัว ) 80.00% เครื่องใน 10 % 10

11 สุกรมีชีวิต ขนาดกลาง น้ำหนัก 100 กิโลกรัม คิดเป็น ซาก * 80 % คิดเป็น ซาก * 80 % 80 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม * ซาก รวมหัว ถ้าไม่รวม 75% 11

12 ปริมาณการ บริโภค ปริมาณการ บริโภค ปริมาณการ ส่งออก ( สุกรมี ชีวิตและเนื้อสุกร ส่วนอื่น ๆ และ ผลิตภัณฑ์ ) ปริมาณการ ส่งออก ( สุกรมี ชีวิตและเนื้อสุกร ส่วนอื่น ๆ และ ผลิตภัณฑ์ ) Demand จำนวนสุกร ณ 1 มกราคม 2557 และ ปี 2558 จำนวนสุกร ณ 1 มกราคม 2557 และ ปี 2558 ปริมาณการผลิต ระหว่างปี ปริมาณการผลิต ระหว่างปี ปริมาณการนำเข้า ( สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร ส่วน อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ ) ปริมาณการนำเข้า ( สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร ส่วน อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ ) Supply 12

13 จำนวนสุกรต้นปี + ปริมาณการ ผลิต + นำเข้า = บริโภค บริโภค + ส่งออก + จำนวนสุกร ปลายปี 13

14 บริโภค = จำนวนสุกร ณ 1 มกราคม + ผลิต + นำเข้า - ส่งออก – จำนวน สุกร ณ 1 มกราคม ของปี ถัดไป 14

15 รายการหน่วย จำนวน ณ วันที่ 1 มกราคมตัว 7,591,5308,015, ปริมาณการผลิต ระหว่างปีตัว 12,822,99013,085, การนำเข้าสุกร เนื้อและผลิตภัณฑ์ 1/ 3.1 จำนวนสุกรมีชีวิตตัว ปริมาณเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ก.ก.ก.ก. 1,490,975 ตัว 18, การส่งออกสุกร เนื้อและผลิตภัณฑ์ 1/ 4.1 จำนวนสุกรมีชีวิตตัว 414, ปริมาณเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ก.ก.ก.ก. 17,227,157 ตัว 215, จำนวนรวมทั้งหมด ระหว่างปี ( ข้อ ) ตัว 20,000, จำนวนที่ถูกฆ่าระหว่างปี ( ข้อ 5 - ข้อ 1 ปีถัดไป ) ตัว 11,984, ปริมาณการใช้ภายในประเทศ ( ข้อ ) ตัว 11,788, จำนวนประชากรไทยทั้งหมด 3/ ล้านคน 65,124, อัตราการบริโภค ( ข้อ 8 / ข้อ 9) ก. ก./ คน / ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ ณ ไร่นา ( บาท / กก.) สุกร : จำนวน ณ วันที่ 1 มค. ปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า ส่งออก ปริมาณ การใช้ภายในประเทศ 15

16 หน่วย : ล้านตัว ที่มา : 1/ และ 2/ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3/ และ 4/ กรมศุลกากร 5/ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี จำนวนสุกร ต้นปี 1/ ปริมาณการ ผลิต 2/ รวมสุกร ทั้งปี ปริมาณ ส่งออก 3/ ปริมาณ นำเข้า 4/ ปริมาณ การบริโภค 5/

17 รายการ ปี 2558 ( ตัว ) ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รว ม 1. ปริมาณการผลิตสุกร ( เดือน ) 2. นำเข้าจากจังหวัดอื่น / ตปท. 3. ส่งออกไปจังหวัดอื่น / ตปท. 4. ความต้องการบริโภค ในจังหวัด 5. เกิน / ขาด ( ตัว ) แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำบัญชีสมดุลสุกร รายเดือน ปี 2558 จังหวัด ปริมาณการผลิตสุกร 2. นำเข้าจากจังหวัดอื่น สอบถามจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. ส่งออกไปจังหวัดอื่น 4. ความต้องการบริโภคในจังหวัด สอบถามจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17

18 กรณีผลผลิตเกิน  ระบายผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม มูลค่า, ส่งออก  เพิ่มความต้องการบริโภค โดยการจัดงานธงฟ้า และ เพิ่มจุดจำหน่ายเนื้อสุกร กรณีผลผลิตขาด  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มสุกร / ป้องกันโรค เพื่อลดเปอร์เซนต์สูญเสีย  หาผลผลิตจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาทดแทนผลผลิต ในส่วนที่ขาด 18

19 โทร ( ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และ ประมง ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19


ดาวน์โหลด ppt ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมงสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31 มีนาคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google