งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปสงค์และอุปทาน Demand and Supply. อุปสงค์ (Demand) อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง : ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปสงค์และอุปทาน Demand and Supply. อุปสงค์ (Demand) อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง : ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปสงค์และอุปทาน Demand and Supply

2 อุปสงค์ (Demand) อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง : ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ กัน ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด

3 ความต้องการซื้อที่มีอำนาจซื้อ WANT  DEMAND

4 ชนิดของอุปสงค์ อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ กำลังพิจารณา หรือ อุปสงค์ไขว้ (Cross Demand) อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ กำลังพิจารณา หรือ อุปสงค์ไขว้ (Cross Demand)

5 อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ กัน ของสินค้าและบริการชนิดนั้นภายในระยะเวลา ใดเวลาหนึ่ง ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ กัน ของสินค้าและบริการชนิดนั้นภายในระยะเวลา ใดเวลาหนึ่ง

6 อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับรายได้ต่างๆ กัน ของผู้บริโภคภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับรายได้ต่างๆ กัน ของผู้บริโภคภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

7 อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่กำลัง พิจารณา หรือ อุปสงค์ไขว้ (Cross Demand) ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ กัน ของสินค้าและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ กัน ของสินค้าและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

8 อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) อุปสงค์ (Demand)

9 Law of Demand ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ จะมีความสัมพันธ์ในเชิง ผกผันกับราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น เสมอ เมื่อกำหนดให้สิ่งอื่นๆ คงที่ ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อ จะมีความสัมพันธ์ในเชิง ผกผันกับราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น เสมอ เมื่อกำหนดให้สิ่งอื่นๆ คงที่ P Q P Q เมื่อกำหนดให้สิ่งอื่นๆ คงที่

10 สาเหตุที่ปริมาณซื้อแปรผกผันกับราคา ผลทางด้านรายได้ (Income effect) ผลทางด้านรายได้ (Income effect) ผลทางการทดแทน (Substitution effect) ผลทางการทดแทน (Substitution effect)

11 ผลทางด้านรายได้ (Income effect) การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่แท้จริง (Real Income) การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่แท้จริง (Real Income) รายได้ที่แท้จริง รายได้ที่แท้จริง : จำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับ

12 ผลทางด้านรายได้ (Income effect) วันที่ 1แม่ให้เงินมา 100 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 10 บาท (P) ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 10 ชาม (Q)

13 วันที่ 2 แม่ให้เงินมา 100 บาท รายได้ที่แท้จริง ลดลง ก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 บาท (P ) ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 2 ชาม (Q ) ก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 บาท (P ) ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 2 ชาม (Q )

14 วันที่ 3 แม่ให้เงินมา 100 บาท รายได้ที่แท้จริง เพิ่มขึ้น ก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 บาท (P ) ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 20 ชาม (Q ) ก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 บาท (P ) ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 20 ชาม (Q )

15 ผลทางด้านรายได้ (Income effect) เมื่อรายได้ที่เป็นตัวเงิน (Money Income) คงที่ ถ้า P Q Real Income ถ้า P Q Real Income

16 ผลทางการทดแทน (Substitution effect) อุปสงค์ต่อนม กำหนดให้น้ำเต้าหู้ใช้ทดแทนนมได้P นม (P เต้าหู้ คงที่) คนจะมีความรู้สึกว่านมแพงขึ้น Q นม

17 P นม (P เต้าหู้ คงที่) คนจะมีความรู้สึกว่านมราคาถูกลง Q นม อุปสงค์ต่อนม กำหนดให้น้ำเต้าหู้ใช้ทดแทนนมได้

18 ตารางอุปสงค์ และเส้นอุปสงค์ ตารางอุปสงค์ ตารางอุปสงค์ บัญชีหรือตารางปริมาณสินค้าในระดับต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องการและสามารถซื้อได้ ณ ระดับราคาต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปัจจัย อื่นๆ คงที่บัญชีหรือตารางปริมาณสินค้าในระดับต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องการและสามารถซื้อได้ ณ ระดับราคาต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปัจจัย อื่นๆ คงที่

19 อุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อนมใน 1 สัปดาห์ 205 1610 1215 1020 825 ปริมาณ (Q) (ลิตร/สัปดาห์) ราคา (P) (บาท/ลิตร) P Q

20 ราคา (P) ปริมาณ (Q) 258 2010 1512 1016 520 P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 15 20 25 เส้นอุปสงค์ มีค่าความชัน เป็นลบ 8 12 25 15 D

21 อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ตลาด (Individual Demand and Market Demand) อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand) อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand) : ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภค แต่ละคน ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้านั้น อุปสงค์ตลาดสำหรับสินค้าใดๆ (Market Demand) อุปสงค์ตลาดสำหรับสินค้าใดๆ (Market Demand) : ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ซื้อทุกคน ในตลาดเต็มใจที่จะซื้อ ณ ระดับราคาสินค้าต่างๆ

22 20 + 12 = 32 16 + 10 = 26 12 + 8 = 20 10 + 4 = 14 8 + 0 = 8 12 10 8 4 0 20 16 12 10 8 5 10 15 20 25 ปริมาณซื้อรวมขก ปริมาณซื้อ (ลิตร/สัปดาห์) ราคานม (บาท/ลิตร)

23 5 15 10 20 25 10 20 30 PPP QQQ DกDก DขDข DMDM 1610 26 อุปสงค์ตลาด อุปสงค์ส่วนบุคคลของ ก และ ข 10

24 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ (Determinants of Demand) ปัจจัยโดยตรง ปัจจัยโดยอ้อม : ราคาของสินค้าชนิดนั้น

25 ปัจจัยโดยอ้อมที่สำคัญ ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง รายได้ของผู้บริโภค รายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค จำนวนประชากร จำนวนประชากร การคาดคะเนราคาและปริมาณสินค้าในอนาคต การคาดคะเนราคาและปริมาณสินค้าในอนาคต ฤดูกาล ฤดูกาล สภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจ สภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจ

26 ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Substitution Goods) สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Substitution Goods) สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิด หนึ่งกับราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน

27 สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Substitution Goods) อุปสงค์ต่อนม นมและน้ำเต้าหู้เป็นสินค้าที่ใช้ ทดแทนกันได้ ถ้าราคานมคงที่ แต่ราคาน้ำเต้าหู้เพิ่มขึ้น กฏของอุปสงค์ Q นม เป็นสินค้า ทดแทนกัน P เต้าหู้ Q เต้าหู้

28 ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงบวก เมื่อสินค้า 2 ชนิด เป็นสินค้าทดแทนกัน P เต้าหู้ Q นม Q เต้าหู้ P เต้าหู้ Q นม Q เต้าหู้

29 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) อุปสงค์ต่อนม นมและขนมปังเป็นสินค้าที่ใช้ ประกอบกัน ถ้าราคานมคงที่ แต่ราคาขนมปังเพิ่มขึ้น กฏของอุปสงค์ Q นม เป็นสินค้า ประกอบกัน P ขนมปัง Q ขนมปัง

30 P ขนมปัง Q ขนมปัง Q นม ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงลบ เมื่อสินค้า 2 ชนิด เป็นสินค้าประกอบกัน P ขนมปัง Q ขนมปัง Q นม

31 รายได้ของผู้บริโภค สินค้าปกติ (Normal Goods) สินค้าปกติ (Normal Goods) สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิด หนึ่งกับรายได้ของผู้บริโภค

32 สินค้าปกติ (Normal Goods) อุปสงค์ต่อนม นมเป็นสินค้าปกติ รายได้Q นมรายได้Q นม ราคานมคงที่ ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงบวก เมื่อสินค้านั้นเป็น สินค้าปกติ

33 สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) อุปสงค์ต่อการใช้บริการรถเมล์ รายได้Q รถเมล์รายได้ ราคา ค่าบริการ รถเมล์คงที่ Q รถเมล์ ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงลบ เมื่อสินค้านั้นเป็น สินค้าด้อยคุณภาพ

34 ฟังค์ชั่นอุปสงค์ (Demand Function) การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ ปัจจัยต่างๆ ที่มีอำนาจในการกำหนดปริมาณซื้อ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ ปัจจัยต่างๆ ที่มีอำนาจในการกำหนดปริมาณซื้อ Q X = f (P X, P Y, Y, A 1, A 2,…) Q X = f (P X ) เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่ Q x = a – bP x เมื่อ a, b > 0

35 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ (Change in Qunatity Demand) การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ (Change in Qunatity Demand) การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์หรือการย้าย เส้นอุปสงค์ (Shifts in the Demand Curve) การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์หรือการย้าย เส้นอุปสงค์ (Shifts in the Demand Curve)

36 การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ (Change in Qunatity Demand) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้ออันเนื่องมาจาก ปัจจัยโดยตรงหรือราคาสินค้านั้น โดยปัจจัยที่มี ผลโดยอ้อมทั้งหลายนั้นสมมติว่ามีค่าคงที่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้ออันเนื่องมาจาก ปัจจัยโดยตรงหรือราคาสินค้านั้น โดยปัจจัยที่มี ผลโดยอ้อมทั้งหลายนั้นสมมติว่ามีค่าคงที่

37 การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ เดิม P = 15  Q = 12 B C P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 15 20 25 20 10 16 เส้นอุปสงค์ไม่ เปลี่ยนแปลง 12 A 15 ใหม่ P = 20  Q = 10 ใหม่ P = 10  Q = 16

38 การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์หรือการย้าย เส้นอุปสงค์ (Shifts in the Demand Curve) ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์โดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินค้านั้นคงเดิม ซึ่งจะมีผลทำให้เส้นอุปสงค์เดิมเลื่อนไปทั้งเส้น ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์โดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินค้านั้นคงเดิม ซึ่งจะมีผลทำให้เส้นอุปสงค์เดิมเลื่อนไปทั้งเส้น

39 การย้ายเส้นอุปสงค์ 15 12 8 5325 20 18 151220 16 12 1085 10 15 2025 Qอุปสงค์ลดQอุปสงค์เพิ่มQP

40 D2D2 P(บาท/ลิตร) Q 010 5 5 15 20 25 D1D1 12 18 15 อุปสงค์เพิ่ม

41 P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 15 20 25 D1D1 D2D2 20 510 อุปสงค์ลด

42 อุปทาน (Supply) อุปทานต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง “ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใด ชนิดหนึ่งที่ผู้ขายต้องการขาย ณ ระดับราคาต่างๆ กันของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ ณ ระยะเวลา ใดเวลาหนึ่ง ” อุปทานต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง “ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใด ชนิดหนึ่งที่ผู้ขายต้องการขาย ณ ระดับราคาต่างๆ กันของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ ณ ระยะเวลา ใดเวลาหนึ่ง ” อุปทานต่อราคา อุปทานต่อราคา

43 Law of Supply ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ขาย ต้องการจะขายจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับระดับราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเสมอ โดยมีข้อสมมติว่าสิ่งอื่นๆ คงที่ ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ขาย ต้องการจะขายจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับระดับราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเสมอ โดยมีข้อสมมติว่าสิ่งอื่นๆ คงที่ P Q P Q เมื่อกำหนดให้สิ่งอื่นๆ คงที่

44 ตารางอุปทาน และเส้นอุปทาน อุปทานของผู้ขายที่มีต่อนมใน 1 สัปดาห์ ราคา (P) (บาท/ลิตร) ปริมาณ (Q) (ลิตร/สัปดาห์) 2516 2014 1512 1010 58 P Q

45 ราคา (P) ปริมาณ (Q) 2516 2014 1512 1010 58 P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 15 20 25 เส้นอุปทาน มีค่า ความชัน เป็นบวก 8 14 20 5

46 อุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาด (Individual Supply and Market Supply) อุปทานส่วนบุคคล (Individual Supply) อุปทานส่วนบุคคล (Individual Supply) : ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ขายแต่ละ ราย ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้านั้น อุปทานตลาดสำหรับสินค้าใดๆ (Market Supply) อุปทานตลาดสำหรับสินค้าใดๆ (Market Supply) : อุปทานรวมสำหรับสินค้านั้นของผู้ขายแต่ละคน

47 8 + 4 = 12 10 + 6 = 16 12 + 8 = 20 14 + 10 = 24 16 + 12 = 28 485 61010 81215 101420121625 ปริมาณขายรวมขก ปริมาณขาย (ลิตร/สัปดาห์) ราคานม (บาท/ลิตร)

48 5 15 10 20 25 10 20 30 PPP QQQ 12820 อุปทานตลาด อุปทานส่วนบุคคลของ ก และ ข SขSขSกSกSMSM 15

49 ปัจจัยที่กำหนดอุปทาน (Determinants of Supply) ปัจจัยโดยตรง ปัจจัยโดยตรง ปัจจัยโดยอ้อม ปัจจัยโดยอ้อม : ราคาของสินค้าชนิดนั้น

50 ตัวกำหนดโดยอ้อมที่สำคัญ ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ราคาของปัจจัยการผลิต ราคาของปัจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิต กรรมวิธีการผลิต จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขาย จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขาย สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพดินฟ้าอากาศ นโยบายของรัฐ นโยบายของรัฐ

51 ฟังค์ชั่นอุปทาน (Supply Function) Q x = f ( P x, B 1, B 2, … ) Q x = f ( P x ) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขายและ ปัจจัยที่กำหนดอุปทาน

52 การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย (Change in Qunatity Supplied) การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย (Change in Qunatity Supplied) การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทานหรือการย้าย เส้นอุปทาน (Shifts in the Supply Curve) การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทานหรือการย้าย เส้นอุปทาน (Shifts in the Supply Curve)

53 การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย (Change in Qunatity Supplied) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายอันเนื่องมาจาก ปัจจัยโดยตรงหรือราคาสินค้านั้น โดยปัจจัยที่มี ผลโดยอ้อมทั้งหลายนั้นสมมติว่ามีค่าคงที่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายอันเนื่องมาจาก ปัจจัยโดยตรงหรือราคาสินค้านั้น โดยปัจจัยที่มี ผลโดยอ้อมทั้งหลายนั้นสมมติว่ามีค่าคงที่

54 P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 15 20 25 การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย เดิม P = 15  Q = 12 ใหม่ P = 25  Q = 16 ใหม่ P = 5  Q = 8 12 15 A 16 8 B C เส้นอุปทานไม่ เปลี่ยนแปลง 25 5

55 การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทานหรือการย้าย เส้นอุปทาน (Shifts in the Supply Curve) ปัจจัยที่กำหนดอุปทานโดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปริมาณขาย เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินค้านั้นคงเดิม ซึ่ง จะมีผลทำให้เส้นอุปทานเดิมเลื่อนไปทั้งเส้น ปัจจัยที่กำหนดอุปทานโดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปริมาณขาย เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินค้านั้นคงเดิม ซึ่ง จะมีผลทำให้เส้นอุปทานเดิมเลื่อนไปทั้งเส้น

56 อุปทานเพิ่ม P Q 010 5 5 15 20 25 S1S1 1218 15 S2S2

57 อุปทานลด 127 P Q 010 5 5 15 20 25 S1S1 15 S2S2

58 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium)

59 Q s - Q d - 20 - 10 0 10 20 สถานะ QsQsQsQs 12 16 20 24 28 32 26 20 14 8 5 10 15 20 25 QdQdQdQd ปริมาณนม (ลิตร/สัปดาห์) ราคานม (บาท/ลิตร) Shortage Shortage สมดุล Surplus Surplus การ ปรับตัว ของ ราคา P เพิ่มขึ้น P คงที่ P ลดลง 15 20

60 P Q 010 5 5 15 20 25 30 D S 15 20 จุดดุลยภาพ ราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ

61 ราคาดุลยภาพ ระดับราคาที่ปริมาณสินค้าและบริการที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อในขณะนั้นเท่ากับจำนวน สินค้าและบริการที่ผู้ผลิตต้องการขายใน ขณะเดียวกันนั้นพอดี (Q d = Q s )ระดับราคาที่ปริมาณสินค้าและบริการที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อในขณะนั้นเท่ากับจำนวน สินค้าและบริการที่ผู้ผลิตต้องการขายใน ขณะเดียวกันนั้นพอดี (Q d = Q s )ปริมาณดุลยภาพ ปริมาณสินค้าและบริการที่ระดับราคาดุลยภาพปริมาณสินค้าและบริการที่ระดับราคาดุลยภาพ

62 = 28 - 8 = 20 Supply > Demand P Q 010 5 5 15 20 25 30 D S 15 20 28 8 Excess Supply Qs ลด Qd เพิ่ม 25

63 P Q 010 5 5 15 20 25 30 D S 15 20 26 16 Demand > Supply = 26 - 16 = 10 Excess Demand 10

64 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางอ้อมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางอ้อมต่างๆ 1. กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทาน อยู่คงที่ 1.1 กรณีอุปสงค์เพิ่ม 1.2 กรณีอุปสงค์ลด

65 2. กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์ อยู่คงที่ 2.1 กรณีอุปทานเพิ่ม 2.2 กรณีอุปทานลด การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด

66 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด 3. กรณีทั้งอุปสงค์และอุปทานมีการเปลี่ยนแปลง 3.1 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานเพิ่ม 3.2 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานลด 3.3 อุปสงค์ลด อุปทานเพิ่ม 3.4 อุปสงค์ลด อุปทานลด

67 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทานอยู่คงที่ 1.1 กรณีอุปสงค์เพิ่ม P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 D2D2 E2E2 P2P2 Q3Q3 Q2Q2 Excess demand

68 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทานอยู่คงที่ 1.2 กรณีอุปสงค์ลด P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 D2D2 P2P2 Q2Q2 Q3Q3 Excess supply E2E2

69 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์อยู่คงที่ 2.1 กรณีอุปทานเพิ่ม P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 S2S2 P2P2 Q2Q2 Q3Q3 Excess supply E2E2

70 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์อยู่คงที่ 2.2 กรณีอุปทานลด P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 S2S2 P2P2 Q2Q2 Q3Q3 E2E2 Excess demand

71 3. กรณีทั้งอุปสงค์และอุปทานมีการเปลี่ยนแปลง 3.1 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานเพิ่ม 3.2 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานลด 3.3 อุปสงค์ลด อุปทานเพิ่ม 3.4 อุปสงค์ลด อุปทานลด 3.2 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานลด

72 กรณีอุปสงค์เพิ่ม > อุปทานลด กรณีอุปสงค์เพิ่ม > อุปทานลด กรณีอุปสงค์เพิ่ม < อุปทานลด กรณีอุปสงค์เพิ่ม < อุปทานลด กรณีอุปสงค์เพิ่ม = อุปทานลด กรณีอุปสงค์เพิ่ม = อุปทานลด 3.2 อุปสงค์เพิ่ม อุปทานลด

73 P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 3.2 อุปสงค์เพิ่ม > อุปทานลด D2D2 P2P2 Q2Q2 S2S2 E2E2

74 P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 3.2 อุปสงค์เพิ่ม < อุปทานลด D2D2 P2P2 Q2Q2 S2S2 E2E2

75 P Q D1D1 S1S1 E1E1 P1P1 Q1Q1 3.2 อุปสงค์เพิ่ม = อุปทานลด D2D2 P2P2 Q2Q2 S2S2 E2E2

76 การเข้าแทรกแซงตลาดของ รัฐบาล

77 การเข้าแทรกแซงตลาดของรัฐบาล การประกันราคาขั้นต่ำ (Price Support or Minimum Price) การประกันราคาขั้นต่ำ (Price Support or Minimum Price) การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling)

78 การประกันราคาขั้นต่ำ ระบบราคาทำให้สินค้ามีราคาต่ำมากเกินไป รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง ประกันราคา ราคาประกันหรือราคาขั้นต่ำ ต้องสูงกว่าราคาดุลยภาพเสมอ

79 1. การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทาน ส่วนเกิน : การที่รัฐบาลประกาศราคาประกัน และใช้ กฏหมายบังคับให้ผู้ซื้อทุกรายซื้อสินค้าในราคา ประกันนั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย

80 P Q 0 100 D S 20 30 15050 Excess supply รัฐใช้งบประมาณ = 30 x (150 - 50) = 3,000

81 2. การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลจ่าย เงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร : รัฐกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ แต่จะปล่อยให้ซื้อขาย กันตามกลไกราคาปกติ

82 P Q 0 100 D S 20 30 100 รัฐใช้งบประมาณ = (30 - 20) x 100 = 1,000

83 การกำหนดราคาขั้นสูง ระบบราคาทำให้สินค้ามีราคาสูงมากเกินไป รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง ราคาควบคุม ราคาขั้นสูงหรือราคาควบคุม ต้องต่ำกว่าราคาดุลยภาพเสมอ

84 D S P (บาท) Q (ล้านหน่วย) 0 15 300 200 255 Excess demand 400 Q ที่มีการขายจริง ราคาในตลาดมืด

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94


ดาวน์โหลด ppt อุปสงค์และอุปทาน Demand and Supply. อุปสงค์ (Demand) อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง : ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google