งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “.............................” นาย / นางสาว............................. รหัสประจำตัว............................ กลุ่มเรียน ……………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “.............................” นาย / นางสาว............................. รหัสประจำตัว............................ กลุ่มเรียน ……………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “.............................” นาย / นางสาว............................. รหัสประจำตัว............................ กลุ่มเรียน …………… ผู้จัด ทำ

2 หัวข้อ 1. ข้อมูลนักศึกษา 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 3. ข้อมูลโครงงาน นวัตกรรม 4. สรุปผลจากการจัดทำ โครงงาน

3 1. ข้อมูลนักศึกษา ภาพถ่าย / ชื่อ - สกุล / รหัส ประจำตัว / กลุ่มเรียน

4 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ( ภาพถ่าย + คำอธิบายใต้ภาพ )

5 3. ข้อมูลโครงงาน นวัตกรรม 3.1 ชื่อโครงงาน / ประเภท โครงงาน 3.2 ลักษณะปัญหา / มูลเหตุจูง ใจ 3.3 ผลกระทบจากปัญหาที่พบ 3.4 แนวคิด / วิธีการเพื่อ ปรับปรุงพัฒนา / แก้ไขปัญหา 3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6 3.1 ชื่อโครงงาน / ประเภท โครงงาน ( ภาพถ่าย + คำอธิบายใต้ภาพ )

7 3.2 ลักษณะปัญหา / มูลเหตุจูงใจ ( ภาพถ่ายสภาพปัญหา + คำอธิบายใต้ภาพ )

8 3.3 ผลกระทบจากปัญหา ที่พบ ( ระบุเป็นข้อๆ พร้อม ภาพถ่าย + คำอธิบายใต้ภาพ )

9 3.4 แนวคิด / วิธีการเพื่อ แก้ไขปัญหา ( แสดงให้เห็นกระบวนการใน การแก้ปัญหา )

10 3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ( ระบุเป็นข้อๆ อย่างกระชับ และชัดเจน )

11 4. สรุปผลจากการจัดทำ โครงงาน 4.1 ระยะเวลาในการทำ โครงงาน 4.2 ขั้นตอนการทำโครงงาน 4.3 เปรียบเทียบผล ( ก่อน - หลัง ) 4.4 ปัญหา / อุปสรรคและแนว ทางแก้ไข 4.5 ข้อเสนอแนะในอนาคต

12 4.1 ระยะเวลาในการทำ โครงงาน ( แผนการดำเนินงาน )

13 4.2 ขั้นตอนการทำ โครงงาน ( ระบุเป็นข้อๆ พร้อม ภาพประกอบและคำอธิบายใต้ ภาพ )

14 4.3 เปรียบเทียบผล ( ก่อน - หลัง ) ( ผลที่ได้รับ / ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยแสดง เป็นตารางข้อมูลตัวเลข / กราฟ ) รายการก่อนหลังส่วนต่าง รายได้เพิ่มขึ้น  ยอดขายเพิ่มขึ้น ( บาท / ชิ้น )  กำไรเพิ่มขึ้น ( บาท / ชิ้น ) การตัดจ่าย  ปริมาณ จำนวนหน่วยที่ลดลง ( บาท / ชิ้น )  มูลค่า จำนวนเงินที่ประหยัดได้ ( บาท / ชิ้น ) ผลคะแนน QSSI  คะแนนเต็ม 100 ( หมวดคะแนนที่ เกี่ยวข้อง )

15 4.3 เปรียบเทียบผล ( ก่อน - หลัง ) ( ผลที่ได้รับ / ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยแสดง เป็นตารางข้อมูลตัวเลข / กราฟ ) รายการก่อนหลังส่วนต่าง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ( ลดลง / เพิ่มขึ้น )  ปริมาณ จำนวนหน่วยที่ ( ลดลง / เพิ่มขึ้น )  มูลค่า จำนวนเงินที่ ( จ่ายไป / ประหยัดได้ ) ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เวลาที่ลดลง ( นาที )  มูลค่าจำนวนเงินที่ประหยัดได้ ( บาท ) ผลที่ได้จากการขยายไปสู่ร้านอื่น ๆ ( คูณด้วยจำนวน 8,000 สาขาที่นำไปขยายผล )  รายได้เพิ่มขึ้น ( บาท / ชิ้น )  การตัดจ่ายลดลง ( บาท / ชิ้น )  ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง ( บาท / ชิ้น ) รวมทั้งสิ้น

16 4.3 เปรียบเทียบผล ( ก่อน - หลัง ) ( ผลที่ได้รับ / ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น โดยแสดงเป็น ตารางข้อมูลตัวเลข / กราฟ )

17 4.4 ปัญหา / อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ( ระบุเป็นข้อๆ อาจมี ภาพประกอบและคำอธิบายใต้ ภาพ )

18 4.5 ข้อเสนอแนะใน อนาคต ( ระบุเป็นข้อๆ )

19


ดาวน์โหลด ppt โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “.............................” นาย / นางสาว............................. รหัสประจำตัว............................ กลุ่มเรียน ……………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google