งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรวมธุรกิจ. รูปแบบการรวมธุรกิจ การรวมในแนวนอน เป็นการรวมธุรกิจ แบบสายการผลิตเดียวกัน การรวมในแนวตั้ง เป็นการขยายธุรกิจที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรวมธุรกิจ. รูปแบบการรวมธุรกิจ การรวมในแนวนอน เป็นการรวมธุรกิจ แบบสายการผลิตเดียวกัน การรวมในแนวตั้ง เป็นการขยายธุรกิจที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรวมธุรกิจ

2 รูปแบบการรวมธุรกิจ การรวมในแนวนอน เป็นการรวมธุรกิจ แบบสายการผลิตเดียวกัน การรวมในแนวตั้ง เป็นการขยายธุรกิจที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน ในห่วงโซ่ มูลค่าเดียวกัน การรวมแบบผสมผสาน เป็นการขยาย ธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย

3 วัตถุประสงค์ในการรวมธุรกิจ ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ หลีกเลี่ยงการถูกควบคุมโดยบริษัทอื่น มีสิทธิในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

4 ลักษณะการรวมธุรกิจ การควบกิจการ A + B = A การรวมกิจการ A + B = C การซื้อหุ้น คือการที่กิจการหนึ่งเข้าไปรวมกับอีกกิจการหนึ่งโดย วิธีการซื้อหุ้นของกิจการหนึ่งมาถือไว้ในจำนวนที่มี อิทธิพลต่อการดำเนินงานของกิจการนั้น การรวม กิจการชนิดนี้ทั้งสองกิจการยังคงดำรงอยู่และเป็นนิติ บุคคลแยกตามกฎหมาย

5 การบัญชีสำหรับการรวม กิจการ วิธีซื้อธุรกิจ (Purchase method) วิธีรวมส่วนได้เสีย ( Pooling of interests) : วิธีนี้ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว

6 การซื้อธุรกิจ การซื้อธุรกิจ หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ซื้อเข้าควบคุม สินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงาน โดยผู้ขายได้โอน สินทรัพย์ หนี้สิน หุ้นทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อบ่งชี้การเป็นผู้ซื้อ มูลค่ายุติธรรมของกิจการหนึ่งสูงกว่าอีกกิจการหนึ่ง อย่างเป็นสาระสำคัญ กิจการที่มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่า ถือเป็นผู้ซื้อ การแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญที่มีสิทธิอกเสียงกับเงินสด กิจการที่จ่ายเงินสดถือเป็นผู้ซื้อ การรวมธุรกิจที่ทำให้ฝ่ายบริหารของกิจการหนึ่ง สามารถเข้าครอบงำในการเลือกคณะผู้บริหารของ กิจการที่รวมแล้ว กิจการที่ผู้บริหารสามารถเข้า ครอบงำถือเป็นผู้ซื้อ

7 แนวปฏิบัติในการกำหนดราคา ยุติธรรมของสินทรัพย์และ หนี้สิน หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด กำหนดด้วยราคา ตลาด หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ประมาณ มูลค่าโดยพิจารณาจากอัตราส่วนกำไรต่อราคา อัตรา ผลตอบแทนเงินปันผล และอัตราการเติบโตของเงินปันผล เทียบเคียงกับกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลูกหนี้ กำหนดจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนที่จะได้รับสุทธิ คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง สินค้าคงเหลือ สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย กำหนดด้วยราคาขาย หักค่าใช้จ่ายในการขาย งานระหว่างทำ กำหนดด้วย ราคาขายของสินค้าเมื่อผลิตเสร็จ หักด้วยต้นทุนเมื่อผลิตเสร็จและค่าใช้จ่ายในการขาย วัตถุดิบ ใช้ราคาเปลี่ยนแทน ( ราคาทุนปัจจุบัน )

8 แนวปฏิบัติในการกำหนดราคา ยุติธรรมของสินทรัพย์และ หนี้สิน ที่ดินและอาคาร ใช้ราคาตลาด โรงงานและอุปกรณ์ ใช้ราคาตลาดแต่หากหาราคาตลาด ไม่ได้ใช้ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ใช้ราคายุติธรรมอ้างอิงราคาจากตลาด ซื้อขายคล่องรองรับ แต่หากไม่มีราคาตลาดรองรับ ใช้มูลค่า ยุติธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายต่อรองกันในวันที่ซื้อ สินทรัพย์หรือหนี้สินสุทธิตามโครงการผลตอบแทนพนักงาน คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการหัก ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตามโครงการนั้น สินทรัพย์ทางภาษี วัดมูลค่าด้วยผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิด จากผลขาดทุนทางภาษี หนี้สินทางภาษีเมื่อกิจการมีกำไร สุทธิ รวมถึงผลกระทบทางภาษีจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ และหนี้สินตามมูลค่ายุติธรรม หนี้สินต่างๆ วัดโดยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนที่จะต้องจ่าย ตามเงื่อนไขคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

9 การบันทึกบัญชี ณ วันซื้อ กิจการ ต้นทุนการซื้อธุรกิจ คือ จำนวนเงินสด และมูลค่า ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อมอบให้ ราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิบริษัทที่ถูกซื้อ (Fair Value) ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิบริษัทที่ถูกซื้อ (Book Value) ค่าความนิยม / กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ = ผลต่างของ ต้นทุนการซื้อธุรกิจหักด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิบริษัทที่ถูกซื้อ ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์สุทธิ = ผลต่างของ ราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ หักด้วย ราคาตาม บัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ผลต่างรวม คือ ค่าความนิยม ( กำไรจากการต่อรอง ) + ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์สุทธิ


ดาวน์โหลด ppt การรวมธุรกิจ. รูปแบบการรวมธุรกิจ การรวมในแนวนอน เป็นการรวมธุรกิจ แบบสายการผลิตเดียวกัน การรวมในแนวตั้ง เป็นการขยายธุรกิจที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google