งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C5 1 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) ส่วนประสมการตลาดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C5 1 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) ส่วนประสมการตลาดบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C5 1 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2  ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing)  สำหรับตลาดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product Market)  สินค้าสะดวกซื้อ  สินค้าเลือกซื้อ  สินค้าเจาะจงซื้อ  สินค้าไม่แสวงซื้อ  สินค้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ  สินค้าประเภททุนและอุปกรณ์ติดตั้ง  สินค้าพัสดุต่างๆ 2 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 P1 = ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ หลายชนิด คุณภาพ การ ออกแบบ รูปทรง รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุ ภัณฑ์ ขนาด การ รับประกัน การับคืน P2 = ราคา รายการ ราคา การให้ ส่วนลด ส่วนยอม ให้ การชำระ เงิน สินเชื่อ P3 = ช่องทาง จำหน่าย ช่องทาง การครอบคลุม การจัดสินค้า สถานที่ตั้ง สินค้าคงเหลือ โกดังเก็บ สินค้า การขนส่ง P4 = การส่งเสริม การตลาด การโฆษณา การส่งเสริม การขาย การขายโดย พนักงาน การ ประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การตลาด ทางตรง ตลาด เป้าหมาย (Target Market) ส่วนประสม การตลาด (Marketing Mix)  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 4 Ps) 3 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4  ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing)  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)  มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด  คุณภาพ  การออกแบบ  รูปทรง / รูปแบบ  ตราสินค้า  การบรรจุภัณฑ์  ขนาด  การรับประกัน  การับคืนสินค้า 4 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5  ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing)  กลยุทธ์ราคา (Price Strategy)  รายการราคา  การให้ส่วนลด  ส่วนยอมให้  การชำระเงิน 5 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6  ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing)  กลยุทธ์ช่องทางการตลาด (Place Strategy)  ช่องทางการจำหน่าย  การครอบคลุมช่องทาง  การจัดหาสินค้า  สถานที่ตั้งร้านค้า  สินค้าคงเหลือ  โกดังเก็บสินค้า  การขนส่ง 6 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7  ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing)  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  การโฆษณา  การขายโดยพนักงาน  การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  การตลาดทางตรง 7 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8  ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Services or 7 Ps) P1 = ผลิตภัณฑ์ มี ผลิตภัณฑ์ หลายชนิด คุณภาพ การ ออกแบบ รูปทรง รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุ ภัณฑ์ ขนาด การ รับประกัน การับคืน P2 = ราคา รายการ ราคา การให้ ส่วนลด ส่วนยอมให้ การชำระ เงิน สินเชื่อ P3 = ช่อง ทางฯ ช่องทาง การ ครอบคลุม การจัด สินค้า สถานที่ตั้ง สินค้า คงเหลือ โกดังเก็บ สินค้า การขนส่ง P4 = การ ส่งเสริมฯ การโฆษณา ส่งเสริมการ ขาย การขายโดย พนักงาน ประชาสัมพัน ธ์ การให้ข่าว การตลาด ทางตรง ตลาด เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด บริการ P5 = บุคลากร บริการ P6 = กระบวนการ บริการ P7 = สภาพแวดล้อม บริการ พนักงาน บริการ การสรรหา การ ฝึกอบรม การจูงใจ การให้ รางวัล การทำงาน เป็นทีม การให้ ความรู้แก่ ลูกค้า การไหลเวียน งาน การจัด มาตรฐาน การ จัดรูปแบบ เฉพาะ ขั้นตอน บริการ การให้บริการ ที่ง่าย การมีส่วน ร่วมของ ลูกค้า การออกแบบ สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ป้ายและสื่อ ต่างๆ การแต่งกาย พนักงาน การตกแต่ง ภายใน คู่มือ แค็ตตาล็อก รายงานผล บริการ 20/04/58 8Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)

9  ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing)  กลยุทธ์บุคลากรบริการ (People Strategy)  พนักงานบริการ  การสรรหาพนักงานบริการ  การฝึกอบรมพนักงานบริการ  การจูงใจพนักงานบริการ  การให้รางวัลพนักงานบริการ  การทำงานเป็นทีม  การให้ความรู้แก่ลูกค้า 9 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10  ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing)  กลยุทธ์กระบวนการบริการ (Process Strategy)  การไหลเวียนงาน  การจัดทำมาตรฐาน  การจัดรูปแบบเฉพาะ  ขั้นตอนบริการ  การให้บริการที่ง่าย  การมีส่วนร่วมของลูกค้า 10 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11  ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing)  กลยุทธ์สภาพแวดล้อมการบริการ (Physical Evident Strategy)  การออกแบบสถานที่บริการ  อุปกรณ์เครื่องใช้บริการ  ป้ายและสื่อต่างๆ  การแต่งกายพนักงาน  การตกแต่งภายใน  คู่มือ  รายงานผลบริการ 11 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

12 12 Q&A ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) 20/04/58Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt C5 1 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) ส่วนประสมการตลาดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google