งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 1

2 รายการ 2554255525562557 ปริมาณการ ผลิต ( ล้านฟอง ) 10,024. 43 10,998. 33 11,148. 49 11,717. 71 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของไทย ปี 2554- 2557 2

3 รายการ 2554255525562557 ไข่ไก่สด ปริมาณ ( ล้าน ฟอง ) มูลค่า ( ล้าน บาท ) 71.71 221.99 149.72 395.41 177.91 461.73 143.59 445.62 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ปริมาณ ( ตัน ) 3,481. 40 3,358. 49 3,971. 14 4,077. 74 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 265.69273.36322.39364.80 ที่มา : กรมศุลกากร การส่งออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ปี 2554 - 2557 3

4 รายการ 2554255525562557 ผลิตภัณฑ์ไข่ ไก่ ปริมาณ ( ตัน ) 1,565. 75 1,942. 90 1,927. 25 1,831. 80 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 333.86519.09528.54565.08 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ปี 2554 - 2557 ที่มา : กรมศุลกากร 4

5 ไข่ ไก่ บริโภค ภายใน 98% ตลาด สด 58.80 % ห้างค้า ปลีก 29.40 % รถเร่ 9.80 % ส่งออก 2% ไข่ไก่ สด 1.33 % ผลิตภั ณฑ์ 0.67 % 5

6  ผลผลิต + นำเข้า = บริโภค + ส่งออก  ส่งออกไข่ไก่สด  ผลิตภัณฑ์จากไข่ ไข่ขาวผง ไข่แดง ผง ไข่ผงรวม ไข่แดงเหลว ไข่เหลวรวม 6

7 ปริมาณ ผลผลิต ศูนย์สารสนเทศ การเกษตร สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร ปริมาณการ นำเข้า / ส่งออก กรมศุลกากร 7

8  ปริมาณผลผลิต 11,718 ล้าน ฟอง  ปริมาณการส่งออกไข่ไก่สด 144 ล้านฟอง  ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ 4,077.74 ตัน หรือ 88 ล้านฟอง  ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ 1,831.80 ตัน หรือ 332 ล้านฟอง 8

9 สินค้า อุปทานอุปสงค์ นำเข้ า ผลผลิ ต รวม บริโ ภค ส่งออ ก รวม ไข่ ไก่ ปริมา ณ ( ล้าน ฟอง ) 33211,718 12,05 0 11,81 8 232 12,0 50 ร้อยละ 2.7597.25 100.0 0 98.811.19 100. 00 9

10 รายการม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รว ม 1. ปริมาณ ผลผลิตไข่ไก่ 2. นำเข้าจาก จังหวัดอื่น 3. ส่งออกไปยัง จังหวัดอื่น 4. ใช้ในจังหวัด รวม 4.1 บริโภค ( ฟอง ) 4.2 เข้าโรงงาน แปรรูป 5. เกิน / ขาด ประมาณการสมดุลไข่ไก่ จังหวัด........................................ ปี 2558 หน่วย : ฟอง 10

11  กรณีผลผลิตเกิน : - ระบายไข่ไก่โดยการจำหน่ายตรงกับ ผู้บริโภค และส่งออก - ปรับลดการผลิตโดยปลดแม่ไก่ไข่ก่อน กำหนด - รณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่และส่งเสริม การแปรรูปไข่ไก่  กรณีผลผลิตขาด : - หาผลผลิตจากพื้นที่ใกล้เคียงมา จำหน่ายในพื้นที่ 11

12 ขอบคุณค่ะ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง 02-579-3536 12


ดาวน์โหลด ppt ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google