งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน งบประมาณ 50 ลบ.( ปี 58-61) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน งบประมาณ 50 ลบ.( ปี 58-61) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน งบประมาณ 50 ลบ.( ปี 58-61) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน งบประมาณ 50 ลบ.( ปี 58-61) ต้น น้ำ กลาง น้ำ ปลาย น้ำ โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ ปลานิลแปลง เพศเพื่อสร้าง รายได้อย่าง ยั่งยืน เพิ่มรายได้ การผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพเพื่อสนับสนุน ผู้เลี้ยงในกลุ่มจังหวัด (AC/58 : กลุ่มจังหวัด) การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังและ บ่อดิน ตามมาตรฐาน GAP (AC : กลุ่ม จังหวัด) ลดต้นทุน การอบรมให้ความรู้ในการเพาะพันธุ์ตาม มาตรฐาน GAP (AC : กลุ่มจังหวัด) การอบรมให้ความรู้ในการผลิตอาหารสัตว์ น้ำใช้เอง (AC/59 : กลุ่มจังหวัด) อบรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดความ เสียหายในการเก็บเกี่ยวและขนส่ง (AC/61 : กลุ่มจังหวัด) (Logistic) ขยายโอกาส สร้างขีด ความสามาร ถในการ แข่งขัน การอบรมเทคนิคการขุดลูกปลาให้มีขนาด เกิน 5 เซนติเมตร เพื่อร่นระยะเวลาเลี้ยง ตรวจรับรองโรงเพาะฟักตามมาตรฐาน GAP (F : กรมประมง) ตรวจรับรองฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐาน GAP (F : กรมประมง) ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันเพื่ออบรม ผู้ประกอบการ (F : กรมประมง) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และ ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง/บ่อดิน (F : กรม ประมง) กรอบการวิจัย และพัฒนา ปัจจัยพื้นฐาน การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูป เพิ่ม และ สร้างคุณค่า การพัฒนา ระบบตลาด การบริหาร จัดการสินค้า Logistic การพัฒนาเกษตรกร และสถาบันการ เกษตรกร ส่งเสริมการตลาด AC:58-61 50,000,000 บาท เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพิ่มขึ้นจาก 260 รายในปี 2556 เป็น 450 ราย ในปี 2561 ผลผลิต เพิ่มขึ้นจาก 2,700 ตัน/ในปี 2556 เป็น 4,500 ตัน/ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2561 สร้างรายได้จากปีละ 135 ลบ.เป็นปีละ 225 ลบ.รวมตลอดโครงการมี รายได้เพิ่มขึ้นจากฐานปี 2556 900 ลบ. เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 ปี 58 -61

2 Value Chain โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ปี 2558 - 2561 เกษตรกรผู้ค้าปัจจัยการผลิตผู้ เพาะและอนุบาลลูกปลา กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง และบ่อดิน ผู้ค้าปัจจัยการผลิต ผู้รับซื้อรายย่อย ผู้ขนส่ง ผู้รับซื้อ ผู้บริโภค ส่งเสริม อาชีพ ทักษะ และการ บริหาร จัดการ พัฒน าสู่ GAP รวมก ลุ่ม ธุรกิจ พัฒนา ความรู้ เพิ่ม มูลค่า เทคโนฯ หลังเก็บ เกี่ยว Logistic เชื่อมโย งตลาด เกิด ฟาร์ม GAP ยกระดับการ บริโภคสินค้า GAP นัดพบ ผู้ผลิต / ตลาด แบนด์ กลุ่ม จังหวั ด แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕ 9 ปีงบประมาณ ๒๕ 60 ปีงบประมาณ ๒๕๖ 1 งบกลุ่ม จังหวัด เป้าหมาย 1. เกษตรกรผู้เพาะและขุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศจังหวัด สกลนคร 2. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและบ่อดินจังหวัด สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร การดำเนินการ 1. กิจกรรมผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ GAP 3 นิ้ว รุ่นละ 1 ล้านตัว ผลิต 3 รุ่น 3 ล้านตัว โดยสนับสนุนเกษตรกร 3 ราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดในพื้นที่ ( ลูกปลา สนับสนุนให้เกษตรกรขายได้มาตรฐาน GAP 2. กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน ระบบ GAP สนับสนุนเกษตรกรจากเดิม 260 รายเป็น 400 รายๆ ละ 4 กระชัง สนับสนุนเฉพาะอาหารร้อยละ 25 ลูกปลาร้อยละ 100 เกษตรกรสมทบการสร้างกระชังและอาหารร้อยละ 75 ( เฉพาะในปี 58 และ 59 ปี 60-61 ไม่สนับสนุนปัจจัยการ ผลิต ) สนับสนุนกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและระบบ Logistic เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการตายและสูญเสีย น้ำหนักระหว่างขนส่ง สนับสนุนเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว ระบบ GAP เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำการผลิต ปลานิล GAP ของ AEC 27

3 แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕ 9 ปีงบประมาณ ๒๕ 60 ปีงบประมาณ ๒๕๖ 1 งบกรมประมง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2,700 ตัน / ปี เพิ่มเป็น 4,500 ตัน / ปี ( ตั้งแต่ปี 2557 – 2561) มูลค่า เพิ่มจาก 135 ล้านบาท / ปี เพิ่มเป็น 225 ล้านบาท / ปี ( GPP เพิ่มขึ้นประมาณ 1 %) 2. ผลลัพธ์ เกิดวงจรธุรกิจปลานิลเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดที่ สมบูรณ์และยั่งยืนได้ 1. ผู้ผลิตพันธุ์ปลา GAP ในจังหวัดสกลนครผลิตปลา หมุนเวียนในกลุ่มจังหวัด 2. ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังและบ่อดินในจังหวัด มุกดาหาร นครพนมและสกลนครบางส่วน 3. ผู้รับซื้อผลิผลิตได้แก่ ภาคเอกชน 4. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำ ราคาถูกในกลุ่มจังหวัด 5. เกษตรกรพึ่งพาตนเองในการผลิตทำให้สามารถลด ต้นทุนการผลิตและมีอำนาจต่อรองด้านการตลาดกับ ภาคเอกชน ผู้รับซื้อผลผลิต รวม 50,000,00 0 30,000,0 00 3,000,00 0 30,000,0 00


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน งบประมาณ 50 ลบ.( ปี 58-61) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google