งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวางแผนการผลิตและ กำลังการผลิต ความหมายการวางแผนในการผลิต ประเภทการวางแผนในการผลิต ความสำคัญการวางแผนในการผลิต ลักษณะการวางแผนในการผลิต หน้าที่การวางแผนในการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวางแผนการผลิตและ กำลังการผลิต ความหมายการวางแผนในการผลิต ประเภทการวางแผนในการผลิต ความสำคัญการวางแผนในการผลิต ลักษณะการวางแผนในการผลิต หน้าที่การวางแผนในการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวางแผนการผลิตและ กำลังการผลิต ความหมายการวางแผนในการผลิต ประเภทการวางแผนในการผลิต ความสำคัญการวางแผนในการผลิต ลักษณะการวางแผนในการผลิต หน้าที่การวางแผนในการผลิต การจัดระบบการวางแผนในการผลิต การวางแผนกำลังการผลิต

2 การวางแผนในการผลิต การผลิต ผลผลิตที่ออกมาเป็นสินค้า ผลผลิตที่เกิดจากการบริการ การวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆ การกำหนดแนวทางการทำงาน

3 ประเภทของการวางแผน การวางแผนระยะยาว ช่วงระยะเวลาระหว่าง 5 - 10 ปี การวางแผนระยะปานกลาง ช่วงระยะเวลาระหว่าง 2 - 5 ปี การวางแผนระยะสั้น ช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 - 2 ปี

4 การวางแผนในการผลิต ความสำคัญในการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต จำนวนในการผลิต เวลาในการผลิต ความต้องการในการผลิต กำลังการผลิต การลดต้นทุนในการผลิต

5 ลักษณะการวางแผนผลิตสินค้า การวางแผนระบบการผลิต การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนกระบวนการผลิต การวางแผนวิจัยและพัฒนา

6 ลักษณะการวางแผนผลิตสินค้า การวางแผนการใช้ระบบการผลิต การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิตรวม การจัดลำดับการผลิต การควบคุมการผลิต

7 หน้าที่ของการผลิตในงาน อุสาหกรรม หน้าที่ในการออกแบบระบบการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การออกแบบสินค้า การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผังโรงงาน การวิเคราะห์การทำงาน การกำหนดมาตรฐานสินค้า

8 หน้าที่ของการผลิตในงาน อุสาหกรรม หน้าที่ในการวางแผนและควบคุม การวางแผนการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุนการผลิต การซ่อมบำรุง หน้าที่ในการประสานงาน

9 การจัดระบบการวางแผนการ ผลิต การตัดสินใจผลิตชิ้นส่วนเองหรือจะซื้อ ต้นทุนถูกกว่า เมื่อต้องการขยายงาน เมื่อต้องการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการผลิตที่ดีกว่า มีเงื่อนไขมากมายในการทำการผลิต

10 การจัดระบบการวางแผนการ ผลิต การจัดซื้อชิ้นส่วนจากภายนอก เทคนิคการผลิตสูงกว่า ราคาถูกกว่า ปริมาณน้อย กำลังการผลิตมีจำกัด ต้องการแข่งขันในการผลิต

11 การจัดระบบการวางแผนการ ผลิต การเลือกกระบวนการผลิต การผลิตจำนวนมาก การผลิตตามใบสั่งซื้อ การผลิตตามโครงการ

12 การจัดระบบการวางแผนการ ผลิต ขนาดและปริมาณการผลิตที่เหมาะสม ยอดสั่งของลูกค้า ความคล้ายคลึงกันของสินค้า ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า การคาดการณ์ล่วงหน้า ประสบการณ์ในการผลิต นโยบายทางการค้า

13 การวางแผนกำลังการผลิต กำลังการผลิต คือ อัตราการผลิตสูงสุดที่ผลิตได้ จัดเป็นหน่วยของผลผลิตต่อหน่วยเวลา การวางแผนกำลังการผลิต การเตรียมการ แผนการผลิตออกมาตามที่ต้องการ

14 ความสำคัญของการวางแผน กำลังการผลิต เพื่อเตรียมกำลังในการผลิตให้เพียงพอ การจัดกำหนดการผลิต เพื่อเป็นการขยายกำลังการผลิต กิจการมีกำลังการผลิตอยู่ที่ใด กิจการควรจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกเท่าใด กำลังการผลิตที่ใช้ควรเป็นประเภทใด หากขยายกำลังการผลิตควรจะขยายกำลังการ ผลิตที่ใด

15 ขั้นตอนการกำหนดกำลังการ ผลิต การตรวจสอบและประเมินกำลังการผลิตที่มี อยู่ การคาดคะเนความต้องการกำลังการผลิต การกำหนดทางเลือกของกำลังการผลิต

16 ขั้นตอนการประเมินกำลังการ ผลิตที่มีอยู่ วัดได้จากผลผลิต จำนวนรายการคันต่อปี น้ำหนักเหล็กตันต่อปี วัดได้จากปัจจัยในการผลิต จำนวนที่นั่ง จำนวนโต๊ะ จำนวนห้อง จำนวนพนักงาน

17 ขั้นตอนการคาดคะเนความ ต้องการกำลังการผลิต การคาดคะเนความต้องการในระยะสั้น การคาดคะเนความต้องการในระยะยาว นโยบายและแผนการพัฒนาของรัฐบาล แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มทางเทคโนโลยี ขั้นตอนและอายุไขของสินค้า

18 กลยุทธ์ระยะสั้น การเก็บสินค้าคงเหลือ การค้างส่งสินค้า การปรับระดับพนักงาน การปรับระดับการใช้งาน การอบรมพนักงาน การออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ การจ้างเหมาช่วง การบำรุงรักษาเครื่องจักร

19 กลยุทธ์ระยะยาว เมื่อปริมาณความต้องการเพิ่ม วางแผนเตรียมขยายโรงงาน วางแผนเตรียมซื้อเครื่องจักร วางแผนปรับพัฒนาบุคลากร เมื่อปริมาณความต้องการลด ปรับปรุงคุณภาพสินค้า วางแผนสินค้าตัวใหม่ ปรับกำลังการผลิต

20 ขั้นกำหนดทางเลือกของกำลัง การผลิต การวางแผนกำลังการผลิตเท่าเดิม การวางแผนลดกำลังการผลิต การวางแผนขยายกำลังการผลิต

21 คำถามท้ายบท การวางแผนการผลิตเกี่ยวข้องกับการ วางแผนกำลังการผลิตอย่างไร วัตถุประสงค์ของการวางแผนการผลิตเพื่อ อะไร การออกแบบระบบการผลิตมีความสำคัญ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวางแผนการผลิตและ กำลังการผลิต ความหมายการวางแผนในการผลิต ประเภทการวางแผนในการผลิต ความสำคัญการวางแผนในการผลิต ลักษณะการวางแผนในการผลิต หน้าที่การวางแผนในการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google