งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter I พฤติกรรมผู้บริโภค. วัตถุประสงค์ n เพื่อศึกษาถึงความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค n เพื่อทราบถึงความสำคัญและ เหตุผลที่ทำให้มี การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter I พฤติกรรมผู้บริโภค. วัตถุประสงค์ n เพื่อศึกษาถึงความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค n เพื่อทราบถึงความสำคัญและ เหตุผลที่ทำให้มี การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter I พฤติกรรมผู้บริโภค

2 วัตถุประสงค์ n เพื่อศึกษาถึงความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค n เพื่อทราบถึงความสำคัญและ เหตุผลที่ทำให้มี การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค n เพื่อเข้าใจถึงการนำเอาหลักการ ของพฤติกรรม ผู้บริโภคไปประยุกต์ใช้ในการ กำหนดกลยุทธ์ การตลาด

3 ความหมาย พฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นหา ซื้อ ใช้ ประเมิน และกำจัด สินค้าและ บริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ สนองความต้องการของเขาได้

4 ผู้บริโภคส่วนบุคคลและ ผู้บริโภคองค์การ ผู้บริโภคส่วนบุคคล : ซื้อไปใช้เพื่อตนเอง ครอบครัว หรือ เป็นของขวัญ บริโภคขั้นสุดท้าย ผู้บริโภคองค์การ : องค์การธุรกิจที่ แสวงหากำไรและไม่แสวง หากำไร หน่วยงานรัฐ สถาบัน ซื้อไปใช้ใน การดำเนินงานของ องค์การ

5 “ เข้าใจความหมายของคำว่า ผู้ ซื้อ และ ผู้ใช้ ” n ผู้ใช้เพียงคนเดียว n ไม่ใช่ผู้ใช้ n ผู้ใช้คนหนึ่งของ กลุ่ม

6 ทำไมต้องศึกษาพฤติกรรม ผู้บริโภค เพื่อทราบเหตุผลและวิธีการที่บุคคล ตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริโภค สามารถตัดสินใจ เกี่ยวกับกลยุทธ์ทาง การตลาดได้ดี สามารถสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขัน

7 การพัฒนาแนวคิด พฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ได้ทำตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภคไม่ได้ชอบเหมือนกันหมด พัฒนาการแบ่งส่วนตลาด 50% ของสินค้าใหม่ล้มเหลวจึงต้อง เรียนรู้พฤติกรรม

8 บทบาทของการวิจัย ผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภคเป็นวิธีการใน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

9 การพัฒนาแนวคิดทาง การตลาด  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด การแข่งขันมากขึ้น  ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนเกิด Marketing Myopia เน้นตัวสินค้ามากกว่าความ ต้องการของ ผู้บริโภค

10 การพัฒนาแนวคิดทาง การตลาด  เน้นการขายแบบ Hard Sell  เกิดแนวคิดการตลาด : ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค   การแบ่งส่วนตลาด การกำหนด ตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

11 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนด ตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด - การแบ่งตลาดที่มี ศักยภาพออกเป็นกลุ่มย่อยตามความต้องการ ของผู้บริโภคที่เหมือนกัน การกำหนดตลาดเป้าหมาย - เลือกส่วนของ ตลาด ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน เป็นตลาด เป้าหมายเพื่อใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่มี ลักษณะเฉพาะ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ - ชักจูงสมาชิก ของตลาดว่าสินค้าของกิจการสามารถสนอง ความต้องการได้ดีกว่าสินค้าของคู่แข่งและ พยายามพัฒนาภาพพจน์พิเศษของสินค้าตนใน ความคิดของผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับของ คู่แข่ง

12 ส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix)  ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product)  ราคา ( Price )  การจัดจำหน่าย ( Place )  การส่งเสริมการตลาด ( Promotion )

13 ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอล ต่อกลยุทธ์การตลาด  สามารถสร้างสินค้าและบริการและข่าวสารการ ส่งเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Customization) ได้มากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น  สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ได้กว้างขวางขึ้น  สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่าย ขึ้น ( Information )  ช่วยให้ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ บริการได้รวดเร็วขึ้น

14 การสื่อสารออนไลน์และเทคโนโลยี ดิจิตอล ทำให้เกิดการเปลี่ยนในสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจ ดังนี้ ผู้บริโภคมีอำนาจมากกว่าเดิม - เครื่องมือทางเทคโนโลยีแสวงหาสินค้า / บริการ ผู้บริโภคมีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น นักการตลาดต้องนำเสนอสินค้าและบริการที่มากขึ้น - ทำสินค้าเฉพาะ การแลกเปลี่ยนเป็นเชิงโต้ตอบ (Interactive) และเป็นโดยทันที (Instantaneous) มากขึ้น สามารถเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บริโภคได้รวดเร็วและง่ายขึ้น นักการตลาดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่


ดาวน์โหลด ppt Chapter I พฤติกรรมผู้บริโภค. วัตถุประสงค์ n เพื่อศึกษาถึงความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค n เพื่อทราบถึงความสำคัญและ เหตุผลที่ทำให้มี การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google