งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทาน. ความหมายและกฎของอุปสงค์ จำนวนสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภค ประสงค์จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทาน. ความหมายและกฎของอุปสงค์ จำนวนสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภค ประสงค์จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทาน

2 ความหมายและกฎของอุปสงค์ จำนวนสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภค ประสงค์จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคา ต่างๆของสินค้าและบริการนั้น หรือ ณ ระดับ รายได้ต่างๆของผู้บริโภค หรือ ณ ระดับราคา ต่างๆ ของสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 อุปสงค์ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ผู้บริโภคมีความสามารถที่จะซื้อ ( Ability to Pay ) ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะซื้อ ( Willing to Pay ) อุปสงค์ต่อราคา ( Price Demand ) อุปสงค์ต่อรายได้ ( Income Demand ) อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นหรืออุปสงค์ไขว้ ( Cross Demand ) ชนิดของอุปสงค์มี 3 ชนิด

4 กฎของอุปสงค์ (Law of Demand ) ปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้บริโภคประสงค์ที่จะซื้อย่อมแปรผันผกผัน กับระดับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้น เสมอ ฟังก์ชันของอุปสงค์ (Demand Function) Q x = f(P x ) สมการอุปสงค์ Q x = a - bP x

5 สาเหตุที่ปริมาณซื้อแปรผกผันกับ ราคาสินค้า ผลทางรายได้ ( Income Effect ) ผลทางการทดแทน ( Substitution Effect ) A B 10 5 0 2050 D ราคา ปริมาณ

6 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ (Demand Determinants) ราคาของสินค้า (Price) ระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) รสนิยมของผู้บริโภค (Tastes) ราคาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Relative Price) ขนาดของประชากร (Size of Population) การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต (Price Expectation)

7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ และระดับอุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ (Change in demand quantity) คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อเนื่องจาก ราคาสินค้าเปลี่ยน โดยที่ปัจจัยอื่นคงที่ A B 10 5 0 100200 D รา คา ปริมาณ

8 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์และ ระดับอุปสงค์ ( ต่อ ) การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์ (Change in Demand) คือ การเปลี่ยนแปลง ของปริมาณอุปสงค์ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการ คงที่ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆที่ เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ 2050 AB 10 0 D ราคา ปริมาณ D1

9 อุปสงค์ของบุคคลและอุปสงค์ของ ตลาด อุปสงค์ของตลาดหาได้จากการนำอุปสงค์ ส่วนบุคคลในการซื้อสินค้าแต่ละชนิด ณ ระดับราคาเดียวกันมารวมกัน 0 D2 P Q 10 0 Dm P Q 10 Q0 D1 P 10 q1q2Q=q1+q2

10 อุปสงค์ต่อราคา INDIVIDUAL DEMAND : ส่วนบุคคล FIRM DEMAND : ผู้ผลิต INDUSTRY DEMAND / MARKET DEMAND : ของอุตสาหกรรม / ตลาด AGGREGRATE DEMAND : ระบบ เศรษฐกิจ / ประเทศ EXTERNAL DEMAND : ภายนอกประเทศ

11 ความหมายของอุปทาน (Definition of Supply) ปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายต้องการจะขายสินค้า ณ ระดับราคาหนึ่งๆ ย่อมแปรผันโดยตรงกับ ราคาสินค้านั้น ฟังก์ชันของอุปทาน (Supply Function) Q x = f(P x ) สมการอุปทาน Q x = a+bP x

12 ปัจจัยที่กำหนดอุปทาน (Supply Determinants) ราคาสินค้านั้น เทคโนโลยีในการผลิต ราคาปัจจัยการผลิต ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้ขายในตลาด

13 เส้นอุปทาน (Supply Curve) A B 20 10 0 100200 ราคา ปริมาณ S

14 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทาน และระดับอุปทาน (Change in the Quantity Supplied) การเปลี่ยนแปลงปริมาณขายเกิดขึ้นเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงราคา เป็นการเคลื่อนย้าย จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบนเส้นอุปทาน รา คา 100200 A B 20 10 0 ปริมาณ S

15 การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทาน (Shift in Supply Curve) การที่ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายนำออกขายใน ตลาด ณ ระดับราคาเดิมได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยที่เป็น ตัวกำหนดอุปทานเปลี่ยนโดยที่ราคาสินค้า คงที่ ปริมาณ 0 ราคา P q1 S1 SS2 q q2

16 อุปทานส่วนบุคคลและอุปทาน ของตลาด อุปทานส่วนบุคคล : ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายแต่ ละคนนำออกขายในตลาด ณ ระดับราคาใด ราคาหนึ่ง อุปทานของตลาด : ปริมาณหรือจำนวน ทั้งหมดของสินค้าชนิดหนึ่งที่ผู้ขายทุกคนจะ นำออกเสนอขายในตลาด ณ ระดับราคาต่างๆ 0 D2 P Q 10 0 Dm P Q 10 Q0 D1 P P1 q1q2Q=q1+q2 S1 S2 S=S1+S2

17 การกำหนดราคาและดุลยภาพของ ตลาด ราคาสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งจะถูก กำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด สินค้าและบริการชนิดนั้น ราคาดุลยภาพและ ปริมาณดุลยภาพจะเกิดพร้อมกันตรงระดับซึ่ง ปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขายพอดี เราเรียก สภาวะดังกล่าวว่า “ ดุลยภาพตลาด ” Pe 0 Q S P E D Qe

18 การปรับตัวโดยอัตโนมัติของระบบ ราคา กรณีที่อุปสงค์ของสินค้าและบริการในตลาด ไม่เท่ากับอุปทานของสินค้าและบริการ กรณี ที่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานไม่ เปลี่ยนแปลง กลไกราคาจะเป็นตัวปรับให้ กลับสู่ดุลยภาพ Pe 0 Q S P E D Qe P1 P2 Qc QaQb Qf A B FC Excess Supply Excess Demand

19 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์และ อุปทานเปลี่ยนแปลง แบ่งได้ 3 กรณี - กรณีปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เปลี่ยน ปัจจัย ที่กำหนดอุปทานคงที่ - กรณีปัจจัยที่กำหนดอุปทานเปลี่ยน ปัจจัย ที่กำหนดอุปสงค์คงที่ - กรณีปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์และอุปทาน เปลี่ยนทั้งคู่

20 กรณีปัจจัยกำหนดอุปสงค์เปลี่ยน เช่น รายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น, ราคาสินค้าที่ เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง P1 0 Q S P E1E1 D1 Q1 E2 D2 Q2 P2

21 กรณีปัจจัยกำหนดอุปสงค์และ อุปทานเปลี่ยน P1 0 Q S1 P E1E1 D1 Q1 E2 D2 Q2 P2 S2

22 กรณีปัจจัยกำหนดอุปทานเปลี่ยน เช่น ราคาปัจจัยการผลิต, เทคโนโลยีการ ผลิตเปลี่ยนแปลง P1 0 Q S1 P E1E1 Q1 E2 D Q2 P2 S2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทาน. ความหมายและกฎของอุปสงค์ จำนวนสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภค ประสงค์จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google