งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าระหว่าง ประเทศ.  ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ ประเทศเป็นระบบเปิด ผลิตสินค้าต้นทุนต่างกัน ทรัพยากรไม่เหมือนกัน ความชำนาญในการ ผลิต …………….. 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าระหว่าง ประเทศ.  ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ ประเทศเป็นระบบเปิด ผลิตสินค้าต้นทุนต่างกัน ทรัพยากรไม่เหมือนกัน ความชำนาญในการ ผลิต …………….. "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าระหว่าง ประเทศ

2  ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ ประเทศเป็นระบบเปิด ผลิตสินค้าต้นทุนต่างกัน ทรัพยากรไม่เหมือนกัน ความชำนาญในการ ผลิต ……………..  แนวความคิดการค้าระหว่างประเทศ  กลุ่มพาณิชย์นิยม ส่งออกมากกว่านำเข้า ดุลการค้าเกินดุล โลหะเงินทองมีความสำคัญ  อดัมสมิธ เน้นนโยบายการค้าเสรี

3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  อดัมสมิธ การได้เปรียบสัมบูรณ์ ( ABSOLUTE ADVANTAGE )  เดวิด ริคาร์โด การได้เปรียบโดย เปรียบเทียบ  ( COMPARATIVE ADVANTAGE )  ฮาร์เบอร์เลอร์ ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส ( OPPORTUNITY COST THEORY )  เฮคเชอร์ – โอลิน ทฤษฎีความสมบูรณ์ของ ปัจจัยการผลิต  พอล ครุกแมน ทฤษฎีการค้าระหว่าง ประเทศสมัยใหม่

4 อัตราการค้า ( TERM OF TRADE ) เพื่อพิจารณาการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ กับการค้าระหว่างประเทศ TOT = ดัชนีสินค้าขาออก / ดัชนี สินค้าขาเข้า * 100 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 1. นโยบายการค้าเสรี 2. นโยบายการค้าคุ้มกัน การตั้งกำแพงภาษี การให้เงิน อุดหนุนสินค้าส่งออก การควบคุม ปริมาณสินค้า การทุ่มตลาด การตกลง ทางการค้า ควบคุมเงินตราต่างประเทศ

5 ตลาดเงินตราต่างประเทศ ( FOREIGN EXCHANGE MARKET ) เป็นหน่วยองค์กร ทำกิจกรรม การซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศและการชำระหนี้ด้วยเงินตราต่างประเทศ ประเภทตลาดเงินตราต่างประเทศ 1. ตลาดที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันที SPOT MARKET 2. ตลาดที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า FORWARD MARKET หน้าที่ของตลาดเงินตราต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศ อำนวยความสะดวกใน การให้สินเชื่อ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยน

6 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ เงินตราอีกสกุลหนึ่งดูตารางเงินสกุลต่าง ๆ อุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศถูกกำหนดโดยอุปสงค์และ อุปทานเงินตราต่างประเทศระบบอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรี 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 3. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนควบคุม

7 บัญชีบันทึกการรับจ่ายเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้มี ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหนึ่งกับผู้มีภูมิลำเนาใน ประเทศอื่นทั่วโลก ในระยะเวลาหนึ่ง ส่วนประกอบของบัญชีดุลการชำระเงิน ประกอบ สาม บัญชีหลัก 1. บัญชีเดินสะพัด ( CURRENT A/C ) ประกอบด้วย ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลรายได้ ดุลเงินโอนและบริจาค 2. บัญชีทุนและการเงิน ( CAPITAL AND FINANCIAL A/C ) 3. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ ( INTERNATIONAL RESERVE A/C ) ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ( BALANCE OF PAYMENT )


ดาวน์โหลด ppt การค้าระหว่าง ประเทศ.  ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ ประเทศเป็นระบบเปิด ผลิตสินค้าต้นทุนต่างกัน ทรัพยากรไม่เหมือนกัน ความชำนาญในการ ผลิต …………….. 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google