งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์ Return under Risk of Portfolio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์ Return under Risk of Portfolio."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์ Return under Risk of Portfolio

2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการลงทุน กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน (portfolio) หมายถึง หลักทรัพย์หลายๆ ชนิด แต่ละชนิดจะมีความเสียงใน ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ของ หลักทรัพย์ในกลุ่ม อาจมีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกัน ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ 2 แบบ

3 ลักษณะของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์  ลักษณะของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มี ประสิทธิภาพ 1. ผลตอบแทนของกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงไม่เพิ่ม 2. ผลตอบแทนของกลุ่มไม่เพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงลดลง 3. ผลตอบแทนของกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงลดลง

4 วิธีการคำนวณผลตอบแทนการ ลงทุน รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (the PRICING MODEL-CAMP ) มีสมมติฐาน 2 ประการ  ตลาดมีประสิทธิภาพ (Effictent market) ผู้ลงทุนทุก คนมีข่าวสารเหมือนกัน ไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน ไม่มี ภาษีมาเกี่ยวข้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อ ขายหลักทรัพย์  ความพึงพอใจของผู้ลงทุน (Investor preference) ผู้ ลงทุนชอบลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง ความ เสี่ยงต่ำ โดยประเมินผลตอบแทนจากค่าผลตอบแทนที่ คาดหวัง และประเมินความเสี่ยงจากค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

5 ลักษณะของ CAMP ความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ มี 2 รูปแบบ 1. ความเสี่ยงที่ไม่มีระบบ (Unsystematic risk) คือความเสี่ยงเฉพาะของหลักทรัพย์ แต่ ละชนิด เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง 2. ความเสียงที่มีระบบ (systematic risk) คือ ความเสี่ยงของภาวะการณ์ต่างๆ ของตลาด ซึ่ง จะกระทบต่อหลักทรัพย์ทุกชนืด

6 ความเสี่ยง = ความเสี่ยงที่มีระบบ + ความเสี่ยงที่ไม่มีระบบ

7

8

9 รูปแบบของ CAMP

10 การคำนวณผลตอบแทนของกลุ่ม หลักทรัพย์  ต้องการลงทุนในหุ้น x และหุ้น y  ตัวอย่างที่ 10-4  ซื้อหุ้น x 6 ล้านบาท  ซื้อหุ้น y 4 ล้านบาท  ค่า เบต้า ของหุ้น x และ y มีค่า เท่ากับ 0.5 และ 1.0 ตามลำดับ  ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่ มีความเสียงเท่ากับ 9.5 %  ผลตอบแทนของตลาดที่คาดหวัง ค่าความน่าจะเป็นผลตอบแทนตลาด 0.110% 0.312% 0.414% 0.216%

11 ค่าเบต้าของกลุ่มหลักทรัพย์ 12345=3*4 หุ้น การลงทุน ( ล้านบาท ) สัดส่ วน ค่า เบต้า ค่าเบต้าถ่วง น้ำหนัก x60.60.50.3 y40.41 1010.7

12 คำนวนผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ คาดหวังในอนาคต 123=∑(1)*(2) ความน่าจะ เป็น ผลตอบแทน ตลาด ผลตอบแทนตลาดที่ น่าจะเป็น 0.110%1 0.312%3.6 0.414%5.6 0.2516%3.2 13.4


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 ผลตอบแทนที่คำนึงถึงความเสี่ยง ของกลุ่มหลักทรัพย์ Return under Risk of Portfolio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google