งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เรื่อง อสมการ 1.3) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นักเรียนเคยแก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียวมาแล้ว - ในการแก้โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ก็ สามารถทำได้ในทำนอง เดียวกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์โจทย์ เพื่อหาว่าโจทย์ กำหนดอะไรมาให้ และให้หาอะไร วิเคราะห์โจทย์ เพื่อหาว่าโจทย์ กำหนดอะไรมาให้ และให้หาอะไร กำหนดตัวแปร แทนสิ่งที่โจทย์ ให้หา หรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่โจทย์ให้หา กำหนดตัวแปร แทนสิ่งที่โจทย์ ให้หา หรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่โจทย์ให้หา

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ แก้อสมการ เพื่อหาคำตอบที่โจทย์ ต้องการ ขั้นที่ 5 ตรวจสอบคำตอบ ที่ได้กับเงื่อนไข ในโจทย์

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตัวอย่างที่ 1 แจ๋วซื้อน้ำดื่มขวดมาขาย 200 ขวด เป็นเงิน 1,200 บาท ขายน้ำขวดเล็ก ราคาขวดละ 5 บาท ขายน้ำขวดกลาง ราคาขวด ละ 8 บาท เมื่อขายหมดได้กำไรมากกว่า 250 บาท อยากทราบว่า แจ๋ว ซื้อน้ำ ขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ ขวด เมื่อขายหมดได้กำไรมากกว่า 250 บาท อยากทราบว่า แจ๋ว ซื้อน้ำ ขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ ขวด

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ ให้แจ๋วซื้อน้ำขวดเล็กมา ขาย x ขวด จะได้ว่า แจ๋วซื้อน้ำขวดกลางมา ขาย (200 - x ขวด ) ขายน้ำขวดเล็กได้เงิน 5x บาท ขายน้ำขวดกลางได้เงิน 8(200 – x) บาท ขายน้ำขวดกลางได้ เงิน ทั้งหมด 5x + 8(200 – x ) บาท ขายน้ำขวดกลางได้ เงิน ทั้งหมด 5x + 8(200 – x ) บาท รวม

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เนื่องจากขายน้ำทั้งหมด ได้กำไรมากกว่า 250 บาท จะได้ อสมการเป็น 5x + 8(200 - x) - 1,200 > 250 แก้ อสมการ 5x + 1,600 - 8x - 1,200 > 250 -3x+400 > 250

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง -3x > 250 - 400 -3x > -150 นำ คูณทั้งสองข้างของ อสมการ, เครื่องหมายของ อสมการเปลี่ยนเป็นตรงข้าม จะได้ ( )(-3x) < ( )(-150) 1 3 - 1 3 - 1 3 -

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น x < 50 ตรวจสอบ เนื่องจาก x < 50 ถ้า แจ๋ว ซื้อน้ำขวด เล็กมาขายอย่างมาก 49 ขวด - จะต้องซื้อน้ำขวดกลางมาขายอย่างน้อย 200 – 49 = 151 ขวด

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง - ขายน้ำขวดเล็ก 49 ขวดเป็นเงิน 49  5 = 245 บาท - ขายน้ำขวดกลาง 151 ขวด เป็นเงิน 151  8 = 1,208 บาท - ขายน้ำทั้งหมดได้เงิน 245 + 1,208 = 1,453 บาท

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง คิดเป็นกำไร 1,453 – 1,200 = 253 บาท กำไร 253 มากกว่า 250 บาท ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไข ในโจทย์ ดังนั้น แจ๋วซื้อน้ำขวด เล็กมาขาย อย่างมาก 49 ขวด ตอบ

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จำนวนเต็ม บวกสองจำนวนต่างกันอยู่ 8 ถ้านำ 3 เท่าของจำนวน น้อย บวกกับจำนวนมาก จะได้ผลบวกมากกว่า 48 แต่ไม่เกิน 68 จงหาว่า จำนวนเต็มบวกที่เป็น จำนวนน้อยคือจำนวนใด ตัวอย่างที่ 2

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนเต็มบวกที่เป็น จำนวนน้อย จำนวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนมาก คือ (x + 8) 3 เท่าของจำนวนน้อย บวก กับจำนวนมาก คือ 3x + (x + 8) ผลบวกที่ได้ มากกว่า 48 แต่ไม่เกิน 68

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น จะได้อสมการ เป็น 48 < 3x + (x + 8) ≤ 68 เขียนแยกได้เป็น 3x + (x + 8) > 48 ------ อสมการ 1

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง และ แก้อสมการ จะได้ 4x + 8 > 48 4x > 48 - 8 4x > 40 จาก อสมการ 1 3x + (x + 8) > 48 ----- อสมการ 2 3x + (x + 8) ≤ 68

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ได้ x > 10 จากอสมการ 2 3x + ( x + 8 ) ≤ 68 4x + 8 ≤ 68 4x ≤ 68 - 8 4x ≤ 60 x ≤ 15 ได้

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น x > 10 และ x ≤ 15 หรือ 10 < x ≤ 15 จะได้ จำนวนเต็มบวก ที่แทน x เป็น 11, 12, 13, 14 และ 15

19 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตรวจสอบ ถ้าจำนวน เต็มบวกที่เป็น จำนวนน้อย คือ 11, 12, 13, 14 และ 15 ถ้าจำนวน เต็มบวกที่เป็น จำนวนน้อย คือ 11, 12, 13, 14 และ 15 จำนวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนมากคือ 19, 20, 21, 22 และ 23 ตามลำดับ ดังนั้น 3 เท่าของจำนวนน้อย บวกกับ จำนวนมากเป็น

20 ครูชำนาญ ยันต์ทอง (11  3) + 19 = 33+19 = 52 (12  3) + 20 = 33+20 = 56 (13  3) + 21 = 33+21 = 60 (14  3) + 22 = 33+22 = 64 (15  3) + 23 = 33+23 = 68

21 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะเห็นว่า ผลบวกของแต่ละจำนวน มากกว่า 48 แต่ไม่เกิน 68 ซึ่ง เป็นจริง ตามเงื่อนไขในโจทย์ นั่นคือ จำนวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนน้อย คือ 11, 12, 13, 14, และ 15


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google