งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลผลไม้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลผลไม้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลผลไม้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 การผลิตปี 2557 เนื้อที่ให้ผล ล้านไร่ ผลผลิต ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,107 กก. แหล่งผลิตสำคัญ : จันทบุรี(29%) ชุมพร(19%) ระยอง (10%) ยะลา(7%) นครศรีธรรมราช (6%) ช่วง Peak : ภาคตะวันออก (มิ.ย.) ภาคใต้ (ส.ค.) เกษตรกร 100% ผู้บริโภคในประเทศ ส่งออกตลาดต่างประเทศ ปี 2557  ปริมาณ ล้านตัน  มูลค่า 13,843 ล้านบาท - สด 12,436 ลบ. (89%) - แช่แข็ง 1,131 ลบ. (8%) - กวน 58 ลบ. (0.5%) - อบแห้ง 218 ลบ. (1.5%) โครงสร้างสินค้าทุเรียน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สถาบัน เกษตรกร พ่อค้ารวบรวม ท้องถิ่น ตลาดขายปลีก ในจังหวัด ตลาดกลาง กทม. (ตลาดไท/ สี่มุมเมือง) ตลาดขายส่ง ในจังหวัด ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย ปี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต เช่น การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิต การผลิตนอกฤดู การจัดการ หลังเก็บเกี่ยว สร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มผู้ผลิต สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด พัฒนาฐานข้อมูล ผลไม้ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดในประเทศ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม การกระจายนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการ กำกับดูแลการนำเข้าผลไม้ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาตลาดส่งออก เช่น สนับสนุนการตั้งศูนย์กระจาย สินค้าในต่างประเทศ แก้ไขกฎระเบียบ การส่งออก/นำเข้า พัฒนา ระบบ Logistics ตลาดสำคัญ  สด (ฮ่องกง จีน ไต้หวัน )  แช่แข็ง (จีน อเมริกา แคนาดา )  กวน (อังกฤษ รัสเซีย ฮ่องกง )  อบแห้ง (จีน ฮ่องกง เมียนมาร์) (บาท/กก.) หมอนทอง ชะนี ต้นทุน อัตราแปลง สด 6 กก. = ทุเรียนกวน 1 กก. สด 10 กก. = ทุเรียนอบแห้ง 1 กก. สด 1 กก. = ทุเรียนแช่แข็ง 1 กก. ผู้รวบรวม (ล้ง) / ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป ห้างสรรพสินค้า Modern Trade

3 การผลิตปี 2557 เนื้อที่ให้ผล ล้านไร่ ผลผลิต ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 701 กก. แหล่งผลิตสำคัญ : จันทบุรี(30%) นครศรีธรรมราช (19%) ชุมพร(13%) ตราด(8%) ระยอง(6%) ช่วง Peak : ภาคตะวันออก (มิ.ย.) ภาคใต้ (ส.ค.-ก.ย.) เกษตรกร 100% ผู้บริโภคในประเทศ ส่งออกตลาดต่างประเทศ ปี 2557  ปริมาณ ล้านตัน  มูลค่า 4,835 ล้านบาท - สด 4,780 ลบ. (98%) - แช่แข็ง 55 ลบ. (2%) โครงสร้างสินค้ามังคุด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สถาบัน เกษตรกร พ่อค้ารวบรวม ท้องถิ่น ตลาดขายปลีก ในจังหวัด ตลาดกลาง กทม. (ตลาดไท/ สี่มุมเมือง) ตลาดขายส่ง ในจังหวัด ตลาดสำคัญ  สด (เวียดนาม จีน ฮ่องกง)  แช่แข็ง (เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น) (บาท/กก.) เกรดคละ ต้นทุน อัตราแปลง สด 1 กก. = มังคุดแช่แข็ง 1 กก. ผู้รวบรวม (ล้ง) / ผู้ส่งออก ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย ปี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต เช่น การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิต การผลิตนอกฤดู การจัดการ หลังเก็บเกี่ยว สร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มผู้ผลิต สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด พัฒนาฐานข้อมูล ผลไม้ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดในประเทศ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม การกระจายนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการ กำกับดูแลการนำเข้าผลไม้ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาตลาดส่งออก เช่น สนับสนุนการตั้งศูนย์กระจาย สินค้าในต่างประเทศ แก้ไขกฎระเบียบ การส่งออก/นำเข้า พัฒนา ระบบ Logistics

4 การผลิตปี 2557 พ.ท. ให้ผล ล้านไร่ ผลผลิต ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,136 กก. แหล่งผลิตสำคัญ : จันทบุรี (28%) ตราด (16%) สุราษฎร์ธานี (12%) นครศรีธรรมราช (12%) นราธิวาส (9%) ช่วง Peak : ภาคตะวันออก (มิ.ย.) ภาคใต้ (ส.ค.-ก.ย.) เกษตรกร 100% ผู้บริโภคในประเทศ ส่งออกตลาดต่างประเทศ ปี 2557  ปริมาณ ล้านตัน  มูลค่า 543 ล้านบาท - สด 120 ลบ. (22%) - กระป๋อง 146 ลบ. (27%) - สอดไส้ ฯ 277 ลบ. (51%) โครงสร้างสินค้าเงาะ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สถาบัน เกษตรกร พ่อค้ารวบรวม ท้องถิ่น ตลาดขายปลีก ในจังหวัด ตลาดกลาง กทม. (ตลาดไท/ สี่มุมเมือง) ตลาดขายส่ง ในจังหวัด ตลาดสำคัญ  เงาะสด (สหรัฐอาหรับ เวียดนาม ซาอุดิอาระเบีย)  เงาะกระป๋อง (จีน เมียนมาร์ กัมพูชา)  เงาะสอดไส้สับปะรด (อเมริกา มาเลเซีย เมียนมาร์) (บาท/กก.) เงาะโรงเรียน เงาะสีชมพู ต้นทุน อัตราแปลง สด 1.34 กก. = กระป๋อง 1 กก. สด กก. = สอดไส้สับปะรด1 กก. ผู้รวบรวม (ล้ง) / ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย ปี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต เช่น การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิต การผลิตนอกฤดู การจัดการ หลังเก็บเกี่ยว สร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มผู้ผลิต สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด พัฒนาฐานข้อมูล ผลไม้ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดในประเทศ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม การกระจายนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการ กำกับดูแลการนำเข้าผลไม้ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาตลาดส่งออก เช่น สนับสนุนการตั้งศูนย์กระจาย สินค้าในต่างประเทศ แก้ไขกฎระเบียบ การส่งออก/นำเข้า พัฒนา ระบบ Logistics

5 ตัวอย่าง บัญชีสมดุลทุเรียน ปี 2558 รายการสต็อกต้นปีผลผลิตรวมบริโภคส่งออกสต็อกปลายปีรวม ปริมาณ (พันตัน) ร้อยละ

6 ตัวอย่าง บัญชีสมดุลทุเรียนปี 2558 รายเดือน หน่วย : พันตัน รายการม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม 1.1 ผลผลิต ความต้องการบริโภค ส่งออก ส่วนเกิน/ส่วนขาด ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 58 6

7 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำบัญชีสมดุลทุเรียนรายเดือน ปี 2558 จังหวัด หน่วย : ตัน รายการ ปี 2558 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม 1. ผลผลิตรวม 2. นำเข้า(ซื้อ)จากจังหวัดอื่น - ผลสด - เข้าโรงงานแปรรูป 3. ส่งไป(ขาย)ยังจังหวัดอื่น - ผลสด - เข้าโรงงานแปรรูป 4. ใช้ในจังหวัด 4.1 บริโภคสด 4.2 ส่งออกผลสด 4.3 ความต้องการ โรงงานแปรรูป 5. ส่วนเกิน/ส่วนขาด (1 + 2) – (3 + 4) อัตราแปลง ทุเรียนสด 6 กก. : ทุเรียนกวน 1 กก. ทุเรียนสด 10 กก. : ทุเรียนอบแห้ง 1 กก. 7

8 การผลิตปี 2557 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ล้านไร่ ผลผลิต ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,795 กก. แหล่งผลิตสำคัญ : ประจวบฯ ระยอง ชลบุรี พิษณุโลก เพชรบุรี ช่วง Peak : ช่วงที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย.) และ ช่วงที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.) เกษตรกร 100% ผู้บริโภคในประเทศ ส่งออกตลาดต่างประเทศ ปี 2557  ปริมาณ ล้านตัน  มูลค่า 23,604 ล้านบาท - กระป๋อง 16,052 ลบ. (68%) - น้ำสับปะรด 4,264 ลบ. (18%) - กวน 2,799 ลบ. (12%) - อื่นๆ 489 ลบ. (2%) โครงสร้างสินค้าสับปะรด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โรงงานแปรรูปสับปะรด / ผู้ส่งออก ผู้รวบรวม/ท้องถิ่น / สถาบันเกษตรกร / (แผงสับปะรด) พ่อค้ารวบรวมสับปะรด บริโภคสด 40% 10% 50% 2% ตลาดขายปลีก กทม./ปริมณฑล ตลาดขายปลีก ในจังหวัด ตลาดกลาง กทม. (ตลาดไท/ สี่มุมเมือง) ตลาดขายส่ง ในจังหวัด 5% 2% 8% 13% 10% แปรรูป 79% สด 1% 5% 15% ยุทธศาสตร์สับปะรดปี พัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมี 1. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (กำหนดนโยบาย การพัฒนาสับปะรดอย่างเป็นระบบ) 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด (กำกับ ดูแล และ ติดตามการดำเนินแผนงาน โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สับปะรด) ตลาดสำคัญ  กระป๋อง (อเมริกา เยอรมนี สหรัฐอาหรับ)  น้ำสับปะรด (เนเธอร์แลนด์ อเมริกา อิตาลี)  กวน (อเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น) (บาท/กก.) ราคาสับปะรดโรงงาน ราคาสับปะรดบริโภค ต้นทุน อัตราแปลง สด 3.33 กก. = สับปะรดกระป๋อง 1 กก. สด 5 กก. = สับปะรดแห้ง/กวน 1 กก. สด 4 กก. = น้ำสับปะรด 1 กก. สด 1 กก. = สับปะรดแช่เย็นจนแข็ง 1 กก. 8

9 ตัวอย่าง บัญชีสมดุลสับปะรด ปี 2558 สินค้า สต็อกต้นปีผลผลิตรวมบริโภคส่งออกสต็อกปลายปีรวม ปริมาณ (พันตัน) 1, ,7701,970 ร้อยละ

10 ตัวอย่าง บัญชีสมดุลสับปะรด ปี 2558 รายเดือน หน่วย : พันตัน รายการม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม 1.1 stock ต้นเดือน 1.2 ผลผลิต , ความต้องการบริโภค ส่งออก , ส่วนเกิน/ส่วนขาด ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค

11 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำบัญชีสมดุลสับปะรดรายเดือน ปี 2558 จังหวัด หน่วย : ตัน รายการม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม 1. สต็อกยกมา (ผลิตภัณฑ์) 2. ผลผลิตรวม 3. นำเข้า(ซื้อ)จากจังหวัดอื่น - ผลสด - เข้าโรงงานแปรรูป 4. ส่งไป(ขาย)ยังจังหวัดอื่น - ผลสด - เข้าโรงงานแปรรูป 5. ใช้ในจังหวัด 5.1 บริโภคสด 5.2 ส่งออกผลสด 5.3 ความต้องการโรงงาน แปรรูป 6. สต็อกยกไป (ผลิตภัณฑ์) 7. ส่วนเกิน/ส่วนขาด ( ) – ( ) อัตราแปลงสับปะรดสด 5 กก. : สับปะรดกวน 1 กก. สับปะรดสด 5 กก. : สับปะรดแห้ง 1 กก. สับปะรดสด 3.33 กก. : สับปะรดกระป๋อง 1 กก. 11

12 เกษตรกร 100 ใช้ภายในจังหวัด (20+25 = 45) ส่งออก (= 65) ผู้รวบรวม (ล้ง) / ผู้ส่งออก (65+10 =75) โรงงานแปรรูป ( =25) พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น (30+15 =45) ซื้อจาก จังหวัดอื่นๆ ซื้อจาก จังหวัดอื่นๆ ขายไปจังหวัดอื่นๆ (5+15 = 20) ตัวอย่าง การคำนวณบัญชีสมดุลรายจังหวัด 1.ซื้อจาก จว. อื่น = = 30 2.ส่งออก+ ขายไป จว. อื่น = 85 3.ใช้ภายใน จว. = = Stocks = 0 ผลผลิต + นำเข้า=ใช้ในจังหวัด + ส่งออก =

13 มกราคม 2558 ซื้อขาย รายการ เกษตรกรล้ง / ผู้ส่งออก รง. แปรรูป พ่อค้า รวบรวม นอก จว. ตลาด ใน จว. ล้ง / ผู้ส่งออก รง. แปรรูป พ่อค้า รวบรวม นอก จว. เกษตรกร ล้ง รง พ่อค้ารวบรวม รวม รายการม.ค.ม.ค. สต็อกต้น ผลผลิต 100 ซื้อจาก จว. อื่น 30 ใช้ในจังหวัด 45 ขายไป จว. อื่น 85 สต็อกปลาย ตัวอย่าง การคำนวณบัญชีสมดุลรายจังหวัด

14 14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลผลไม้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google