งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) การบูรณาการของเทคโนโลยี ผู้บริหาร ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) การบูรณาการของเทคโนโลยี ผู้บริหาร ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) การบูรณาการของเทคโนโลยี ผู้บริหาร ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหาร สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ – กำหนดกลยุทธ์ – กำหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ – กำหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค์การ – กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

2 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของธุรกิจให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ 1. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) 2. ระบบสารสนเทศทางการเงิน (FIS) 3. ระบบสารสนเทศทางการตลาด (MIS) 4. ระบบสารสนเทศทางด้านการและ ผลิตและดำเนินการ (POIS) 5. ระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากร บุคคล (HRIS)

3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1. ระบบบัญชีการเงิน บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงิน จัดหมวดหมู่รายการ ต่าง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแส เงินสด 2. ระบบบัญชีบริหาร เป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการ ตัดสินใจทางธุรกิจ บัญชีต้นทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ มีลักษณะสำคัญคือ ๏ ให้ความสำคัญกับจัดการผู้ใช้ภายในองค์การ ๏ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจ ๏ ไม่ต้องจัดทำสารสนเทศตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ๏ มีข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ๏ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

4 การจัดการทางการเงิน การพยากรณ์ การจัดการทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด หน่วยงานด้านการตลาดรับผิดชอบในการกระจายสินค้าและบริการไป สู่ลูกค้า ดังนั้นการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการจัด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ 4Ps คือ Product, Price, Place, Promotion

5 การปฏิบัติงาน การวิจัย การแข่งขัน กลยุทธ์องค์การ ข้อมูลจากภายนอก แหล่งข้อมูล ด้านการบริหารการตลาด

6 ระบบสารสนเทศสำหรับการขาย แบ่งเป็น 3 ระบบย่อยคือ 1. ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการขาย 2. ระบบสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์การขาย 3. ระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้า ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัย ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยลูกค้า สถานะทางการเงิน การดำเนินธุรกิจ รสนิยม และพฤติกรรมการบริโภค ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด การหาขนาดของตลาดของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกจำหน่าย กำหนด ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อ วางแผนทั้งในระยะสั้น - ยาว

7 ระบบสารสนเทศการ ส่งเสริมการขาย ระบบที่ให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้สูงขึ้น ระบบสารสนเทศการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบที่วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลักษณะและ ความต้องการของลูกค้า เช่น ยอดขาย ผลิตภัณฑ์ในอดีต สถานะคู่ของคู่แข่งขัน ระบบสารสนเทศ พยากรณ์การขาย ระบบที่ใช้ในการวางแผนการขาย การทำกำไรจากสินค้าหรือบริการ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แผนการผลิต กำลังคน และงบประมาณที่จะใช้ เกี่ยวกับการขาย

8 ระบบสารสนเทศการ วางแผนกำไร ระบบที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำ กำไร ทั้งในระยะสั้น – ยาวของธุรกิจ การวิจัยตลาด ยอดขายในอดีต คู่แข่งขัน การ พยากรณ์การขาย และการโฆษณา ระบบสารสนเทศการ กำหนดราคา ระบบที่ต้องใช้จิตวิทยาอย่างหนึ่งทางการตลาด เพราะต้องคำนึงความต้องการของลูกค้า คู่ แข่งขัน กำลังซื้อของลูกค้า เช่น ตัวเลขของ กำไรในอดีต เพื่อปรับปรุงราคาให้ได้สัดส่วน ระบบสารสนเทศการ ควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยดูจากรายงานของการทำกำไร กับค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง เช่น เงินเดือน ค่าโฆษณา ค่าส่วนแบ่งการขาย

9 การผลิตและการดำเนินงาน สินค้าคงคลัง การขายวัตถุดิบ ข้อมูลแรงงานแลบุคลากร กลยุทธ์องค์การ แหล่งข้อมูล ด้านการผลิตและการดำเนินงาน

10 การวางแผนความ ต้องการวัสดุ วัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการด้าน การดำเนินการผลิต ธุรกิจที่มีปริมาณวัตถุดิบ มากเกินไปจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บ รักษาสูง ถ้ามีน้อยเกินไปก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อแผนและกระบวนการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เป็น ระบบที่รวบรวมเกี่ยวกับระบบการผลิต เพื่อ ประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุ เพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดการวัตถุดิบอย่างมี ประสิทธิภาพ

11 ระบบสารสนเทศด้าน ทรัพยากรบุคคล 1. ข้อมูลบุคลากร ภายในหน่วยงานประกอบด้วย ประวัติ เงินเดือน สวัสดิการ 2. ผังองค์การ แสดงโครงสร้างองค์การ การจัดหน่วยงาน แผนกำลังคน รวมทั้งปริมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 3. ข้อมูลจากภายนอก ต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การสำรวจเงินเดือน อัตราการว่างงาน

12


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) การบูรณาการของเทคโนโลยี ผู้บริหาร ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google