งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุภาภรณ์ หงษ์ สุวรรณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุภาภรณ์ หงษ์ สุวรรณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุภาภรณ์ หงษ์ สุวรรณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแนะนำตนเอง (Introduction) วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ของนักนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแนะนำตนเอง (Introduction) วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ของนักนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาในการ วิจัย 2. นักศึกษาขาดทักษะในความรู้ ความเข้าใจ ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1. ปัญหาในการเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน ขาดทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 3. นักศึกษามีผลคะแนนสอบที่ค้อนข้างต่ำ ในวิชาภาษอังกฤษ 4. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการ ทบทวนบทเรียน

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแนะนำตนเอง ภาษาอังกฤษ (Introduction) วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแนะนำตนเอง ภาษาอังกฤษ (Introduction) วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องการแนะนำตนเอง ภาษาอังกฤษ (Introduction) วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

4 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ

5 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

6

7 สรุป ผลงานวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนหลังเรียนคะแนนประเมินผลหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนตามเกณฑ์คะแนนทุกคน 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ ในระดับดี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 อยู่ในระดับพอใช้จำนวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.14 3. ผลวิเคราะห์ความพึงใจที่มีต่อการจัดการ การเรียนรู้โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน ระดับมาก 5

8 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางสุภาภรณ์ หงษ์ สุวรรณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google