งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)เรื่องการสร้างตาราง สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดย นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ในการแก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนที่ 2 เรื่องการสร้างตาราง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและสนใจที่สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างตาราง ในรายวิชา ระบบฐานข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องการสร้างตาราง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

3 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ดังกล่าว มีความเหมาะสมเนื่องจากนักศึกษาสามารถให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง และสามารถตอบสนองความต้องการด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้างตาราง สำหรับใช้ประกอบการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างตาราง ในรายวิชาระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษาก่อนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)และหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รวม ค่า ค่า S.D. ร้อยละ คะแนนก่อนเรียน 387 6.45 3.68 32.25 คะแนนหลังเรียน 888 14.80 2.54 73.16

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
∑d ∑d2 ค่า t จากการคำนวณ ค่า t จากตาราง (df=59,α=0.05) ผลการทดสอบสมมุติฐาน 511 5289 16.554 1.67 ยืนยันสมมุติฐาน

7 สรุปผลการวิจัย ข้อสรุปจากการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้างตาราง ในรายวิชาในครั้งนี้ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กล่าวคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน ที่ได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างตาราง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนการเรียนรู้ โดยนักศึกษาที่มีบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ศึกษาด้วยตัวเองตามศักยภาพของตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งครูผู้สอนได้ค้นพบแนวทางในการสร้างสื่อการสอน ที่สามรถนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในโอกาสต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google