งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้าง ตาราง สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้าง ตาราง สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้าง ตาราง สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนก บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดย

2 เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจและเพิ่ม ทักษะ ในการแก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การสร้างตาราง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และสนใจที่สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างตาราง ในรายวิชา ระบบฐานข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องการสร้าง ตาราง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนก บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อใช้ใน การเรียนการสอน ปัญหาการ วิจัย

3 ผู้วิจัยเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ดังกล่าว มีความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาสามารถให้ผู้เรียนศึกษา บทเรียนด้วยตนเอง และสามารถตอบสนองความ ต้องการด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองตามแนวทางการปฏิรูป กระบวนการเรียนการสอนของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อเป็นการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปัญหาการ วิจัย

4 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้างตาราง สำหรับใช้ประกอบการสอนในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่อง การสร้างตาราง ในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูล ของนักศึกษาก่อนใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และหลังใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วัตถุประสงค์

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมค่าค่า S.D. ร้อยละ คะแน นก่อน เรียน 3876.453.6832.25 คะแน นหลัง เรียน 88814.802.5473.16

6 ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ∑d∑d ∑d2∑d2 ค่า t จากการ คำนวณ ค่า t จาก ตาราง (d f =59, α =0.05 ) ผลการ ทดสอบ สมมุติฐ าน 511528916.5541.67 ยืนยัน สมมุติฐ าน

7 สรุป ผลการวิจัย ข้อสรุปจากการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI) เรื่องการสร้างตาราง ในรายวิชาในครั้งนี้ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กล่าวคือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน ที่ได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างตาราง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนการเรียนรู้ โดยนักศึกษา ที่มีบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ศึกษาด้วยตัวเองตาม ศักยภาพของตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง รวมทั้งครูผู้สอนได้ค้นพบแนวทางในการสร้างสื่อ การสอน ที่สามรถนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ในโอกาสต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้าง ตาราง สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google