งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การเขียนผังงาน ( FLOWCHART) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การเขียนผังงาน ( FLOWCHART) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การเขียนผังงาน ( FLOWCHART) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ห้อง ทค 5101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็นแนวทาง การศึกษาแบบใหม่ 2. การสร้างแหล่งความรู้และแหล่งตอบสนองทางความคิด ของนักเรียน 3. การพัฒนาทักษะและชักจูงความสนใจของนักศึกษาให้ สนใจต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามองค์ประกอบการ เรียนรู้ วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนเรียน และหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ การเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 รายการ ประสิทธิภาพ ก่อนการเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพหลัง การเรียนรู้ (E2) (E1/E2) ผลการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนผัง งาน ( Flowchart ) 80.1285.04(80.12/85.04) ตารางแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง ทค 5101 ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง ทค 5101 รหัสวิชา / ชื่อวิชาห้องจำนวน นักศึกษ า ผลการเรียนร้อย ละ 43.53 2. 5 2 1. 5 10 รมส 3128 – 2204 การเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ 2 ทค 5101 198533------ 100. 0

4 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน ห้อง ทค 5101 รายการประเมิน xS.D. ระดับ ความ พอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังเรียน บทเรียนสำเร็จรูป 4.230.42 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.470.50 ดี บทเรียนสำเร็จรูปช่วยให้ นักเรียนมีทักษะในการหา ความรู้ด้วยตนเอง 4.230.52 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความ กระชับ เข้าใจง่าย 4.190.39 ดี ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน บทเรียนสำเร็จรูปมีความ เหมาะสม 4.210.46 ดี ความพึงพอใจในภาพรวม บทเรียนสำเร็จรูป 4.210.46 ดี เฉลี่ยรวม 4.250.46 ดี

5 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียน ผังงาน ( Flowchart ) จำนวน 19 คน ( E1/E2 ) มี ค่าเท่ากับ 80.12/85.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การ เขียนผังงาน ( Flowchart ) ได้ร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ที่สูง มีค่าเฉลี่ย 3.47 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียน สำเร็จรูป เรื่อง การเขียนผังงาน ( Flowchart ) โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับพอใจดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การเขียนผังงาน ( FLOWCHART) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google