งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ E- learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ E- learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ E- learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย วัชรินทร์ ผ่องภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย - พฤติกรรมการเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการของ นักศึกษา เบื่อหน่ายต่อการเรียนเนื่องจาก เป็นวิชาบรรยาย ส่งผลให้ นักศึกษาเรียนไม่มีแรงจุงใจ ทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาต่ำลง

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดยใช้สื่อ E-learning ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง เรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาสื่อ E- learning การ เรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ

4 การ ประเมิน NXSDTP ก่อนเรียน 4026.231.54*5.836.000 หลังเรียน 4028.031.29 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังเรียนสื่อ E-learning วิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการ *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อสื่อ E-learning การ เรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ข้ อ การประเมิน NXSD ระดับ ความ พึง พอใ จ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. เนื้อหาที่มีความสอดคล้องและครอบคลุม หน่วยการเรียน กิจกรรมที่ปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับ เนื้อหา นักศึกษาที่มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เพิ่มขึ้น ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน กับบทเรียน นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองแล้วมีความรู้ และความเข้าใจอยู่ในระดับ นักศึกษาชอบที่จะเรียนด้วย สื่อการเรียน การสอน ความพึงพอใจของรูปแบบสื่อการเรียน การสอน ความพึงพอใจในการศึกษาสื่อการเรียน การสอน 8888888888888888 3.9 0 3.8 5 3.9 0 3.8 5 4.15 4.40 3.95 1.02 0.88 1.02 0.99 0.81 0.78 0.68 1.00 มาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.01 มาก

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 26.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 และ คะแนนหลัง เรียน 28.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 โดยมีค่า t- test เท่ากับ *5.836 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ E-learning การเรียนการสอนวิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ สูงขึ้น ผลการวิจัยเพื่อหา ความพึงพอใจทีมีต่อสื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = 4.01 )

7 ประโยชน์การวิจัย 1. ได้สื่อ E-learning การเรียนการสอนวิชาระบบ สารสนเทศ เพื่อการจัดการ 2. นักศึกษามีทักษะ / และเข้าใจ ในการใช้สื่อ E- learning ใน การเรียนการสอน 3. นักศึกษามีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชา ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน รายวิชาอื่น ๆ

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ E- learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google