งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ E-learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย วัชรินทร์ ผ่องภักดี

2 ปัญหาการวิจัย พฤติกรรมการเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของ นักศึกษา เบื่อหน่ายต่อการเรียนเนื่องจากเป็นวิชาบรรยาย ส่งผลให้ นักศึกษาเรียนไม่มีแรงจุงใจ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาต่ำลง

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ E-learning ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาสื่อ E-learning การ เรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนสื่อ E-learning วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ การประเมิน N X SD T P ก่อนเรียน 40 26.23 1.54 *5.836 .000 หลังเรียน 28.03 1.29 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5 ข้อ การประเมิน N X SD ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.01 1. 2. 3.
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ E-learning การ เรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ข้อ การประเมิน N X SD ระดับความพึงพอใจ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. เนื้อหาที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมหน่วยการเรียน กิจกรรมที่ปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา นักศึกษาที่มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอนกับบทเรียน นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองแล้วมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับ นักศึกษาชอบที่จะเรียนด้วย สื่อการเรียนการสอน ความพึงพอใจของรูปแบบสื่อการเรียนการสอน ความพึงพอใจในการศึกษาสื่อการเรียนการสอน 8 3.90 3.85 4.15 4.40 3.95 1.02 0.88 0.99 0.81 0.78 0.68 1.00 มาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.01

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 และ คะแนนหลังเรียน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 โดยมีค่า t-test เท่ากับ *5.836 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ E-learning การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สูงขึ้น ผลการวิจัยเพื่อหาความพึงพอใจทีมีต่อสื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = )

7 ประโยชน์การวิจัย 1. ได้สื่อ E-learning การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 2. นักศึกษามีทักษะ/และเข้าใจ ในการใช้สื่อ E-learning ใน การเรียนการสอน 3. นักศึกษามีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google