งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)1

2 ปัญหาการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น มีปัญหาด้านครูและนักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการ ใช้งานโปรแกรม เว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อใช่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่องการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

4 ตารางความสำคัญ นักศึกษาคะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลังเรียน (X2) คะแนนความก้าวหน้า คนที่ ( 20 คะแนน ) (X2-X1) 19156 214184 315172 410 0 541713 68179 710 0 89134 991910 91910 1118202 1213185 1310122 1416204 159 6 1615183 1781810

5 ตารางความสำคัญ นักศึกษา คะแนนก่อน เรียน (X1) คะแนนหลัง เรียน (X2) คะแนน ความก้าวหน้า คนที่ ( 20 คะแนน ) (X2-X1) 1892011 1912197 2012131 2110199 2210122 2318202 2413185 2512208 2612208 2742016 ค่าเฉลี่ย (  ) 11.046.935.89

6 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1 เท่ากับ 80.19/89.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด (80/80) สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) 1 สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

7 สรุปผลการวิจัย 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.04 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.93 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังการเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ( คะแนนความกว่าหน้าเฉลี่ย 5.89 คะแนน )

8 ตารางความสำคัญ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากมีระดับค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.88

9 ผลประโยชน์การศึกษาวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google