งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ นางสาวดาราพร รังรักษ์

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ปัญหาที่ผู้วิจัยพบ * นักศึกษาไม่สามารถเขียนและจำ ตัวชวเลขไทยได้ สาเหตุของปัญหา นักศึกษาไม่พยายามฝึกเขียนตัวชว เลขไทย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนตัวชว เลขไทย

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ 2. เป็นการเสริมสร้างทักษะในการ เขียนชวเลขไทย

5 สมมติฐานการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัด เสริมทักษะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนชวเลขไทย ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาการ เลขานุการ ดีขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย จับคู่นักศึกษา โดยให้ทำแบบฝึกทักษะ ก่อนเรียน - หลังเรียน รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ อัตราค่าเฉลี่ยร้อยละ

8 แบบประเมินคะแนนการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาชวเลขไทย ลำ ดับ ที่ รหัส นักเรี ยน คะแนนเก็บก่อนการใช้ แบบฝึกหัด คะแนนเก็บหลังการใช้ แบบฝึกหัด แบบ ฝึกหั ด Test (1) Test (2) รวม แบบ ฝึกหั ด Test (1) Test (2) รวม 20 คะแ นน 10 คะแ นน 40 คะแ นน 20 คะแ นน 10 คะแ นน 40 คะแ นน

9 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม ทักษะในการเขียนชวเลขไทย ผลปรากฏว่า ก่อนการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ นักศึกษามี ผลคะแนน 5 – 26 คะแนน เมื่อพัฒนาทักษะ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผลปรากฏว่า นักศึกษามีผลคะแนน 5 – 39 คะแนน จาก 40 คะแนน เมื่อตรวจสอบ ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาโดย ใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ พบว่านักศึกษา 6 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนนักศึกษา 2 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะไม่ มีการพัฒนาและไม่มีความกระตือรือร้นที่จะ เรียน ในวิชานี้

10

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google