งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวดาราพร รังรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวดาราพร รังรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวดาราพร รังรักษ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชวเลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ นางสาวดาราพร รังรักษ์

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาที่ผู้วิจัยพบ * นักศึกษาไม่สามารถเขียนและจำตัวชวเลขไทยได้ สาเหตุของปัญหา นักศึกษาไม่พยายามฝึกเขียนตัวชวเลขไทย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ เป็นการเสริมสร้างทักษะในการเขียนชวเลขไทย

5 สมมติฐานการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชวเลขไทย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาการเลขานุการ ดีขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย จับคู่นักศึกษา โดยให้ทำแบบฝึกทักษะ
ก่อนเรียน - หลังเรียน รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้
อัตราค่าเฉลี่ยร้อยละ

8 แบบประเมินคะแนนการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาชวเลขไทย
ลำดับที่ รหัสนักเรียน คะแนนเก็บก่อนการใช้แบบฝึกหัด คะแนนเก็บหลังการใช้แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด Test (1) Test (2) รวม 20 คะแนน 10 คะแนน 40 คะแนน 1 54298 5 2 54358 20 3 25 8 10 38 54393 15 18 9 39 4 54804 55013 26 6 55084 16 7 55090 13 55114

9 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้
จากการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะในการเขียนชวเลขไทย ผลปรากฏว่า ก่อนการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ นักศึกษามีผลคะแนน 5 – 26 คะแนน เมื่อพัฒนาทักษะโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผลปรากฏว่านักศึกษามีผลคะแนน 5 – 39 คะแนน จาก 40 คะแนน เมื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ พบว่านักศึกษา 6 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนนักศึกษา 2 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะไม่มีการพัฒนาและไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ในวิชานี้

10

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวดาราพร รังรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google