งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ นางสาวดาราพร รังรักษ์

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ปัญหาที่ผู้วิจัยพบ * นักศึกษาไม่สามารถเขียนและจำ ตัวชวเลขไทยได้ สาเหตุของปัญหา นักศึกษาไม่พยายามฝึกเขียนตัวชว เลขไทย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนตัวชว เลขไทย

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ 2. เป็นการเสริมสร้างทักษะในการ เขียนชวเลขไทย

5 สมมติฐานการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัด เสริมทักษะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนชวเลขไทย ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาการ เลขานุการ ดีขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย จับคู่นักศึกษา โดยให้ทำแบบฝึกทักษะ ก่อนเรียน - หลังเรียน รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ อัตราค่าเฉลี่ยร้อยละ

8 แบบประเมินคะแนนการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาชวเลขไทย ลำ ดับ ที่ รหัส นักเรี ยน คะแนนเก็บก่อนการใช้ แบบฝึกหัด คะแนนเก็บหลังการใช้ แบบฝึกหัด แบบ ฝึกหั ด Test (1) Test (2) รวม แบบ ฝึกหั ด Test (1) Test (2) รวม 20 คะแ นน 10 คะแ นน 40 คะแ นน 20 คะแ นน 10 คะแ นน 40 คะแ นน 15429850055005 2543582023252081038 3543931512182091039 45480450055005 5550132024262091039 6550841501162081038 7550901012132081038 85511450162081038

9 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม ทักษะในการเขียนชวเลขไทย ผลปรากฏว่า ก่อนการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ นักศึกษามี ผลคะแนน 5 – 26 คะแนน เมื่อพัฒนาทักษะ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผลปรากฏว่า นักศึกษามีผลคะแนน 5 – 39 คะแนน จาก 40 คะแนน เมื่อตรวจสอบ ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาโดย ใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ พบว่านักศึกษา 6 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนนักศึกษา 2 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะไม่ มีการพัฒนาและไม่มีความกระตือรือร้นที่จะ เรียน ในวิชานี้

10

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชว เลขไทย เรื่องการเขียนตัวชวเลขไทย โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาการเลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google