งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึก รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึก รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึก รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา ชั้น ปวช 1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ นางบัววิไล แก้วอู๋ ผู้วิจัย งานวิจัยการเรียนการ สอน ชื่องานวิจัย

2 ปัญหาการวิจัย 1. จาก พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2543 ( หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ) มาตรา 22 และ มาตรา 23 2. หลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545( ฉบับปรับปรุง 2546) ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานการบัญชีให้ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชี ของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า บัญชีกิจการประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม 3. จากประสบการณ์การสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้วิจัยที่ผ่านมา พบ ปัญหาดังนี้ 3.1 นักศึกษาส่วนมากวิเคราะห์รายการค้าตามหลักสมการบัญชีไม่ได้ 3.2 ไม่สามารถกำหนดชื่อบัญชีตามหมวดบัญชี 5 หมวดได้ 3.3 นักศึกษาส่วนมากไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเรียน 3.4 นักศึกษาไม่ทำแบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง 3.5 นักศึกษาบางคนไม่เข้าเรียน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับ การสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 ผังสรุปความสำคัญ แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ประเภท วิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชย การ สาขางาน การบัญชี ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ออกแบบและสร้างแผนการเรียนรู้แบบ ฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 . ศึกษาแนวคิดการสร้างแผนการ เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สร้างแผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ขั้น วิเคราะห์หลักสูตร 2. ขั้นศึกษาเนื้อหา 3. ขั้นการใช้ แผนการเรียนรู้ 4. ขั้นฝึกทักษะ 5. ขั้นสรุป 6. ขั้นทดสอบหลังเรียน ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการ 1. จัดทำแผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 2. ปฏิบัติการสอนโดยใช้แผนการ เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 2. ความสนใจในการเรียนจากการ สอนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบ ฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

5 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน ทั่วไปวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.86/80.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6676 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อย ละ 66.76 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ.05 ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสามารถเกิดการ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจจากการ เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อยู่ ในระดับมาก (= 4.18)

6 2. การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้แผนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การบันทึกรายการ ค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีความพึง พอใจหลังการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ ในระดับพอใจมาก ซึ่งผู้สอนต้องนำผล การวิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้การเรียนการ สอนบรรลุวัตถุประสงค์

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อน เรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึก รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google