งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร โดย ใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา วิชาการภาษีอากร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร โดย ใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา วิชาการภาษีอากร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร โดย ใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา วิชาการภาษีอากร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 1 สาขาวิชาสามัญ พื้นฐาน นางลัดดาวรรณ คงพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญและ พื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วน ใหญ่ยังขาดการตระหนักถึงความสำคัญในรายวิชาการ ภาษีอากรเนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาในทางการบัญชี มากกว่าการบริหาร อีกทั้งในรายวิชานี้มีการกำหนดแนว ปฏิบัติในการประเมิน และนำส่งภาษีเป็นภาษาทาง กฎหมายซึ่งการตีความต้องใช้การพิจารณามากกว่า เนื้อหาในรายวิชาอื่น ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนน และเกรดค่อนข้าง ต่ำ และยังขาดการรับรู้เนื้อหาที่มีความสำคัญในการ นำไปปฏิบัติในอนาคตเมื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตและเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ดังนั้นทางอาจารย์ผู้สอนจึงต้องทำการศึกษาถึงการ พัฒนาการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในรายวิชาการภาษีอากรและ สามารถสอบผ่านในรายวิชาการภาษีอากรตามหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา วิชาการภาษีอากร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนทดสอบแบบ ฝึก รวม E1 ( ร้อย ละ ) คะแนน สอบ หลัง เรียน E2 ( ร้อย ละ ) คน ที่ ชุดที่ 1 ชุดที่ รวม คะแนน เต็ม จากตารางจะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทำคะแนนจากแบบทดสอบของ แบบฝึกทั้ง 2 ชุดได้คะแนนรวมทั้งหมด 320 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 และทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน 182 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91 ดังนั้นประสิทธิภาพแบบฝึกวิชา วิชาการภาษีอากร มีค่าเท่ากับ 80 / 91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่ง แสดงว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพดีมาก

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน เรียนหลังเรียน การทดสอบ NXS.D. ∑D∑Dt -test ก่อนเรียน หลังเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คนที่ คะแนนเต็ม 2 0 คะแนน ผลต่าง คนที่ คะแนนเต็ม 2 0 คะแนน ผลต่าง ก่อนเรียนหลังเรียน (D)D² ก่อนเรียนหลังเรียน (D)D² X1X1 2 X2X2 2 X1X1 2 X2X รวม ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนเรียนหลังเรียน

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค่า ประสิทธิภาพ 80/91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา วิชาการภาษีอากร หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร โดย ใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา วิชาการภาษีอากร สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google