งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นายกิตติคม จันทรศรี การพัฒนาความจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นายกิตติคม จันทรศรี การพัฒนาความจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นายกิตติคม จันทรศรี การพัฒนาความจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร 2 เรื่อง How can I get there? ด้วยเกมฝึกความจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

2 Engineering and Business Administration Technological College ปัญหาการ วิจัย >> 1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีบทบาท สำคัญใช้สื่อสารยุคปัจจุบัน 2. จากการตรวจงาน และกิจกรรมการสอน พบว่านักเรียนปวช.1 กว่าร้อยละ 50 เห็นว่า Eng. ยาก เนื่องจากไม่เข้าใจความหมาย คำศัพท์ 3. ผู้วิจัยในฐานะครูสอน Eng. จึงหาวิธีการ สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

3 Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประส งค์ >> 1. เพื่อศึกษาผลการใช้เกมฝึกความจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับปวช.1 ที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การ เรียนรู้ เรื่อง How can I get there? ในวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 2. เพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 80/80

4 Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการ วิจัย >>

5 Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและ กลุ่มเป้าหมาย >> ประชากร : นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ( ปวช.1) จำนวน 126 คน ประชากรเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 ( ปวช.1) ที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 เรื่อง How can I get there? จำนวน 58 คน

6 Engineering and Business Administration Technological College 1. ข้อสอบ Pre test และ Post test จำนวน 20 ข้อ ( 20 คะแนน ) 2. แบบฝึกความจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ทดลอง โดยใช้แบบแผนการ ทดลองแบบ One Group Pre- test - Post-test Design เครื่องมือในการ วิจัย >>

7 Engineering and Business Administration Technological College จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำ แบบทกสอบก่อนและหลังการใช้เกมฝึก ความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า คะแนนแบบทดสอบรวมหลังสูงกว่าก่อนใช้ เกมฝึกฯ อยู่ที่ 449 : 958 ซึ่งมีผลต่าง เท่ากับ 509 คะแนน มีค่าเฉลี่ยก่อนและ หลังเท่ากับ 7.74 : 15.62 สรุป ผลการวิจัย >>

8 Engineering and Business Administration Technological College มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.88 มีค่า ร้อยละก่อนและหลังเท่ากับ 38.71 : 82.59 ซึ่งมีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 43.88 มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนและหลัง เท่ากับ 4.41 : 1.67 ซึ่งมีผลต่างของค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 และมีค่า ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.30 / 82.59 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) >>

9 Engineering and Business Administration Technological College เกิดผลกระทบเชิงบวก คือผู้เรียนและ ผู้สนใจสามารถนำเกมฝึกจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริมยามว่าง เพื่อพัฒนาความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลกระทบ / ประโยชน์ จากการวิจัย >>

10 Engineering and Business Administration Technological College 1. ควรพัฒนาการสอนโดยใช้เกมฝึกจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมา ประยุกต์ใช้กับบทเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นอีก ทางเลือกที่จะพัฒนา ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนให้ได้ผลดี ยิ่งขึ้น 2. ควรมีเกมฝึกที่หลากหลาย มีลวดลายสีสันที่ ดึงดูดความสนใจ มากขึ้น และมีปริมาณที่สามารถรองรับ นักเรียนทุกคน เพื่อ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย >>

11 Engineering and Business Administration Technological College - ควรศึกษาเปรียบเทียบเกมฝึกความจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการฝึกโดยใช้ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ การฟัง เป็นต้น โดยใช้ คะแนนทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน เพื่อ จะได้ทราบการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนแต่ละคนในทักษะที่แตกต่าง ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป >>

12 Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นายกิตติคม จันทรศรี การพัฒนาความจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google