งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตี ราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตี ราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตี ราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วย เพื่อน ผู้วิจัย อาจารอุบลรัตน์ น้อยสำแดง

2 ปัญหา นักเรี ยน ครูผู้สอ น - ขาดการจูงใจ การกระตุ้น ให้คิด - ขาดการทำงานเป็นกลุ่ม - ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ - ขาดการจูงใจ การกระตุ้น ให้คิด - ขาดการทำงานเป็นกลุ่ม - ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ - ขาดสื่อการสอน

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มเพื่อน ช่วยเพื่อน ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มเพื่อน ช่วยเพื่อน ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้า คงเหลือตามราคา ทุนทั้ง 6 วิธี ” ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้า คงเหลือตามราคา ทุนทั้ง 6 วิธี ” กรอบแนวคิด

5 ประชาการ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขางานบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่เรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประชาการ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขางานบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่เรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ห้อง 2 สาขางานบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่เรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จำนวน 20 คน ที่มีผล คะแนนหลังจากการทำแบบทดสอบแล้วต่ำกว่า เกณฑ์ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ห้อง 2 สาขางานบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่เรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จำนวน 20 คน ที่มีผล คะแนนหลังจากการทำแบบทดสอบแล้วต่ำกว่า เกณฑ์ร้อยละ 50 ขอบเขตการวิจัย

6 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี - การจัดการเรียนการสอน - การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม เพื่อช่วยเพื่อน - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี - การจัดการเรียนการสอน - การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม เพื่อช่วยเพื่อน - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า - กำหนดแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน - กำหนดกลุ่มประชากร จำนวน 50 คน - สร้างเครื่องมือการวิจัย จำนวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก - ดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน - เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า - กำหนดแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน - กำหนดกลุ่มประชากร จำนวน 50 คน - สร้างเครื่องมือการวิจัย จำนวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก - ดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน - เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย

8 ผลเปรียบเทียบ แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน เลขที่ Pre-test XPost-test X DD 1817-981 21018-864 31116-525 4916-749 5720-13169 61221-981 7511-636 8919-10100 9819-11121 1013141 111320-749 121423-981 131114-39 141228-16256 151013-39 16825-17289 17310-749 18613-749 191328-15225 201020-10100 N = 20 X = 192X = 365D = X - X - 173 = 1,843

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 สาขางานบัญชี ที่ได้รับการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ( กลุ่มทดลอง ) จำนวน 20 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา - ด้านผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน ทั้ง 6 วิธี โดยใช้วิธีการเรียน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลผ่านเกณฑ์ที่ ตั้งใจ และเป็นที่น่าพอใจ - มีความสามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน - พัฒนาวิธีการสอน - ด้านผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน ทั้ง 6 วิธี โดยใช้วิธีการเรียน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลผ่านเกณฑ์ที่ ตั้งใจ และเป็นที่น่าพอใจ - มีความสามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน - พัฒนาวิธีการสอน

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การตี ราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนทั้ง 6 วิธี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google