งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดฝึก ทักษะ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดฝึก ทักษะ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดฝึก ทักษะ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี นางสาวปุณณภา ฉัตรเด ชาพล

2 ปัญหาการ วิจัย การเรียนวิชาบัญชีให้เข้าใจสิ่งที่ สำคัญที่สุดคือ นักเรียนต้องวิเคราะห์ รายการค้าให้ได้ อีกทั้งจะต้องทำ แบบฝึกหัดด้วยตัวเองจะทำให้เรียนบัญชีได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในรายวิชาการบัญชี เกี่ยวกับตั๋วเงิน เป็นรายวิชาของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ของ นักเรียนสาขาการบัญชี ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับ ตั๋วเงิน การบันทึกบัญชีตั๋วเงินในแต่ละ ประเภท เพราะว่าในการดำเนินธุรกิจใน ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าอาจจะไม่สะดวกที่ จะชำระเป็นเงินสดได้ เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการชำระหนี้

3 ปัญหาการ วิจัย จึงต้องใช้ตั๋วเงินชำระหนี้ระหว่างกันได้ เพราะว่าตั๋วเงินสามารถโอนเปลี่ยนมือจากคน หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้จากการเรียนการสอน ในวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการ บัญชี ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับตั๋วเงิน จำนวน 36 คน พบว่า นักเรียน บันทึกบัญชีไม่ได้ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเมื่อผู้สอน ได้พูดคุยกับนักเรียนสรุปได้ว่านักเรียนวิเคราะห์ รายการค้าไม่ได้ว่าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น นักเรียนไม่รู้จะบันทึกบัญชีเป็นตั๋วเงินรับหรือตั๋ว เงินจ่าย

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับตั๋ว เงิน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับตั๋วเงิน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ให้สูงขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ผลการ ทดสอบ N ร้อย ละ (%) S.D ก่อนเรียน 30 13.1 0 3.931.57 หลังเรียน 3051.5 7 15.472.05

6 ตารางสรุป ผลการวิจัย จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D = 1.57) คิดเป็นร้อยละ 13.10 ส่วนผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 15.47 (S.D = 2.05) คิดเป็นร้อยละ 51.57 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทักษะ การบันทึกบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนก่อนและ หลังการทดลองและนำคะแนนมาวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ปรากฏว่าทักษะการบันทึกบัญชีตั๋วเงิน ของ นักเรียนพัฒนาสูงขึ้นปรากฏดังตารางที่ 2

7 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบการกรอกแบบ แสดงรายการบันทึกบัญชีตั๋วเงิน ก่อนและหลังการทดลอง ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับ กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋ว เงินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ( ด้วย ความมั่นใจ 99%) ผลการ ทดสอบ NS.D t- test P- valu e ก่อนเรียน 303.931.57 30.86 6**.000 หลังเรียน 3015.472.05

8 สรุปผลการวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ บัญชีตั๋วเงิน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นเพื่อจะได้บูรณาการวิธีการสอน ให้มีความหลากหลายและให้เข้ากับเนื้อหา บทเรียนต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการบันทึกบัญชี ตั๋วเงิน ต่อไปในภาคเรียนการศึกษา ปี 2556 ต่อไป

9 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยการศึกษาผลการ สอนโดยชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับตั๋วเงิน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ผลการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ( ด้วยความ มั่นใจ 99%) ทั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนมี ความพึงพอใจในการเรียนโดยชุดฝึก ทักษะเรื่อง “ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋ว เงิน ” ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการ เรียนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ สีดา (2551)

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดฝึก ทักษะ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google