งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา หลักการออกแบบกราฟิก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เกมโลโก้ อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 นายธนาลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา หลักการออกแบบกราฟิก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เกมโลโก้ อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 นายธนาลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา หลักการออกแบบกราฟิก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เกมโลโก้ อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 นายธนาลักษณ์ ตันธนกุล สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการ วิจัย จากเกมโลโก้เดิมที่ช่วยเสริมทักษะในการ ออกแบบสัญลักษณ์ และจดจำสัญลักษณ์ ต่างๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้จาก เกมโลโก้เดิม คือ ไม่สามารถใช้ได้ทั่วถึง ทุกคน และเล่นเกมได้เพียงแค่ 1-2 ครั้ง ทำ ให้ต้องเสียเวลาในการออกแบบเพิ่มเติม จึง ได้มีการต่อยอดเกมโลโก้ใน ปี การศึกษา 2554 โดยพัฒนาให้ใช้ใน ลักษณะของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ ออกแบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ จริง และสนุกสนานกับเกมเพื่อขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอน และการ พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาหลักการ ออกแบบกราฟิก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบสัญลักษณ์ของนักศึกษาก่อน และหลังการใช้เกมโลโก้ได้ประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการเรียนโดย ใช้เกมโลโก้อิเล็กทรอนิกส์

4 ตาราง เปรียบเทียบ คะแนน ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน XS.D.t ก่อนเรียน 16.751.51718.915** หลังเรียน 24.201.542 **p<.01 จากตารางที่ 3 เป็นผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและ หลังเรียน โดยการเล่นเกมโลโก้ซึ่งพบว่าหลังจากได้เล่นเกมโลโก้แล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการออกแบบโลโก้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t=18.915; p<0.01) แสดงว่า การได้เล่นเกมโลโก้ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น

5 สรุป ผลการวิจั ย 1. นักศึกษา มีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก และมี ทักษะในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น แสดงให้เห็น ว่าเกมโลโก้ มีประสิทธิภาพ 83.40/82.01 แสดงว่าการ พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โดยการใช้เกมโลโก้อิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 มีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. จากการผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเกมโลโก้ ทั้ง 3 ด้าน ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบเกมโลโก้ เท่ากับ 4.35 ด้านผู้สอน เท่ากับ 4.35 และด้านผู้เรียน เท่ากับ 4.52 และ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น สูงสุดแต่ละด้าน คือ ด้านรูปแบบโลโก้ คะแนนเท่ากันคือ ความ แปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ของเกมโลโก้ และความ ทันสมัยของเกมโลโก้

6 ประโยชน์ที่ได้จาก การวิจัย 1. เกมโลโก้สามารถนำไปใช้ในรายวิชา หลักการออกแบบกราฟิก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา หลักการออกแบบกราฟิกสูงขึ้น 3. นำรูปแบบเกมโลโก้อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ในการเรียนการสอนกับห้องอื่น ๆ และเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์

7 ตัวอย่างเกมโลโก้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา หลักการออกแบบกราฟิก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เกมโลโก้ อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 นายธนาลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google