งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การตอบสนองตามความเคยชิน 2. การเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป 3. แรงจูงใจไม่ถูกต้อง 4. การขาดทักษะการคิด 5. การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ 6. ค่านิยมเป็นอุปสรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การตอบสนองตามความเคยชิน 2. การเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป 3. แรงจูงใจไม่ถูกต้อง 4. การขาดทักษะการคิด 5. การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ 6. ค่านิยมเป็นอุปสรรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การตอบสนองตามความเคยชิน 2. การเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป 3. แรงจูงใจไม่ถูกต้อง 4. การขาดทักษะการคิด 5. การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ 6. ค่านิยมเป็นอุปสรรค

3 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษาให้ ดีขึ้น 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและทักษะ กระบวนการคิดของนักเรียน 3. เพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพใน กระบวนการคิดของนักเรียนใน การเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 4. เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

4 x S.D. t ก่อนเรียน หลังเรียน 4.258 48.14 47.93 3.652 14.4258* *

5

6

7 1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างก่อนทดลองและหลังทดลองมีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้จากแบบทดสอบรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ แล้วสามารถทำ แบบทดสอบได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 80.16 และในแต่ ละข้อนักเรียนสามารถทำได้ร้อย ละ 7.29 ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 นั่นแสดงว่า แบบทดสอบ รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการ สอนต่อไปในอนาคตได้


ดาวน์โหลด ppt 1. การตอบสนองตามความเคยชิน 2. การเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป 3. แรงจูงใจไม่ถูกต้อง 4. การขาดทักษะการคิด 5. การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ 6. ค่านิยมเป็นอุปสรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google