งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supapol M. นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supapol M. นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supapol M. นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหา เป็นฐาน แก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทาง การตลาด และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิชากลยุทธ์ การตลาด สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหา เป็นฐาน แก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทาง การตลาด และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิชากลยุทธ์ การตลาด สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาในการ วิจัย 5. พฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถนั่งฟังการ บรรยายของครูผู้สอน ได้นานมากเท่าที่ควร ชอบการปฏิบัติงานจริง ได้นานมากเท่าที่ควร ชอบการปฏิบัติงานจริง 5. พฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถนั่งฟังการ บรรยายของครูผู้สอน ได้นานมากเท่าที่ควร ชอบการปฏิบัติงานจริง ได้นานมากเท่าที่ควร ชอบการปฏิบัติงานจริง 2. นักศึกษามีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลทาง การตลาดในการประยุกต์ ใช้ข้อมูลทางการตลาดไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร ใช้ข้อมูลทางการตลาดไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร 2. นักศึกษามีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลทาง การตลาดในการประยุกต์ ใช้ข้อมูลทางการตลาดไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร ใช้ข้อมูลทางการตลาดไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร 1. นักศึกษา มีปัญหาด้านทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทางการตลาด ทางการตลาด 1. นักศึกษา มีปัญหาด้านทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทางการตลาด ทางการตลาด 4. นักศึกษายังขาดความใส่ใจ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใน รายวิชาเนื่องจากการขาดทักษะ 3. เนื้อหาในบทเรียนมีความซับซ้อน และยากต่อ การเข้าใจด้วยวิธีการบรรยาย Supapol M.

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา กลยุทธ์ การตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการวิจัยโดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน รายวิชากลยุทธ์การตลาด ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 1. เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา การเชื่อมโยง ข้อมูลทางการตลาด และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดย ใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชากลยุทธ์การตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 2

4 Supapol M. วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ

5 Supapol M. วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

6 Supapol M. วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

7 Supapol M. สรุป ผลงานวิจัย 1. ทักษะการแก้ปัญหาทางการตลาดของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยหลังการทดสอบนักศึกษามี คะแนนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 82.34/85.44 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้ปัญหา เป็นฐานวิชากลยุทธ์การตลาด มีคะแนน เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ.01 เป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 2 3. นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อ จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เป็นไป ตามสมมติฐานข้อที่ 3

8 ภาพกิจกรรม ขั้นตอนการจำหน่าย และการ ประเมินจาก กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ลงมือปฏิบัติในคาบเรียน ตามลำดับ ทดสอบและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ

9 ภาพกิจกรรม “student - friendly” เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ

10 Supapol M. จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Supapol M. นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google