งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวโชติพัชร บุญทน

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา การอ่านเป็นทักษะการเรียนรู้ภาษาที่มี ความสำคัญ เพราะการอ่านสามารถพัฒนา กระบวนการคิด ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านที่ จะส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนจึงได้ ทดลองจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเน้นหลักการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้นำศักยภาพทางสมองมา ใช้อย่างเต็มความสามารถ จึงหาแนวทาง ในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานที่ สอดคล้องกับพัฒนาการอ่านของ นักศึกษา

3 กรอบแนวคิดใน การวิจัย การจัดกระบวนการ เรียนรู้ แบบ Brain-Based Learning การจัดกระบวนการ เรียนรู้ แบบ Brain-Based Learning ทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ตัวแปร ตาม ตัวแปรต้น

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning ที่สามารถพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ที่สามารถพัฒนา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3. เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ การอ่าน

5 วิธีดำเนินการทดลอง วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ผู้วิจัย ดำเนินการทดลองแบบ Randomized One Group Pretest- Posttest Design 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ Brain-Based Learning เก็บคะแนนระหว่าง เรียน 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 4. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 5. สรุปผลการทดลองและจัดทำรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนเรียน ( เต็ม 20 คะแนน ) คะแนนการประเมินระหว่างเรียน หลังเรียน ( เต็ม 20 คะแนน ) แผนที่ 1 ( เต็ม 20 คะแนน ) แผนที่ 2 ( เต็ม 20 คะแนน ) แผนที่ 3 ( เต็ม 20 คะแนน ) แผนที่ 4 ( เต็ม 20 คะแนน ) รวม ( เต็ม 80 คะแนน ) คะแนนรวม 2633854234074741,689525 ค่าเฉลี่ย 8.7712.8314.1013.5715.8056.3017.50 S.D. 4.553.343.183.112.5810.651.76 ร้อยละ 43.8364.1770.5067.8379.0070.3887.50 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนรวมจากการประเมิน ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.38 และคะแนนจากการ ทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.50

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน นักเรียน ระหว่างเรียนหลังเรียน E1/ E2 คะแนน เต็ม คะแนน รวม คะแนน เต็ม คะแนน รวม 302,4001,68960052570.38/87.5 0 จากตาราง 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 70.38/87.50

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคะแนนเต็ม คะแนนร้อยละ E.I. ก่อนเรียนหลังเรียนก่อนเรียนหลังเรียน 302026352543.8387.50 0.7774 จากตาราง 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ใช้หลัก การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning มีค่าเท่ากับ 0.7774 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้หลักการจัด กระบวนการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning ทำให้นักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.74

9 สรุปผลและ อภิปรายผล 3. ผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.77 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.38/87.50

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google