งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การรีทัช ภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนเรียน และหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ การเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 รายการ ประสิทธิภาพก่อน การเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพหลัง การเรียนรู้ (E2) (E1/E2) ผลการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การรีทัชภาพบุคคลด้วย โปรแกรม Photoshop CS (81.28/88.34) ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง สส 5102 รหัสวิชา / ชื่อวิชาห้อง จำนวน นักศึกษา ผลการเรียน จำนวนร้อยละ ผมผร กิจกรรมวิชาการ 4 สส ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง สส 5102

4 รายการประเมิน xS.D. ระดับ ความ พอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะ ศึกษา ดี บทเรียนสำเร็จรูปช่วยให้นักเรียนมีทักษะใน การหาความรู้ด้วยตนเอง ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความกระชับ เข้าใจง่าย ดี ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปมี ความเหมาะสม ดี ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียนสำเร็จรูป ดี เฉลี่ยรวม ดี ตารางความพึงพอใจของนักเรียน ห้อง สส 5102

5 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การ รีทัชภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 ( E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 81.28/88.34 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การ รีทัชภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 ได้ร้อยละ 95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มี ค่าเฉลี่ย นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียน สำเร็จรูป เรื่อง การรีทัชภาพบุคคลด้วย โปรแกรม Photoshop CS4 โดยใช้แบบ ประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.30 อยู่ ในระดับพอใจมาก สรุปผลการวิจัย

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย 1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการ เรียนการสอน 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ 3. นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียน มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google