งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การรีทัช ภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนเรียน และหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ การเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 รายการ ประสิทธิภาพก่อน การเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพหลัง การเรียนรู้ (E2) (E1/E2) ผลการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การรีทัชภาพบุคคลด้วย โปรแกรม Photoshop CS4 81.2888.34(81.28/88.34) ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง สส 5102 รหัสวิชา / ชื่อวิชาห้อง จำนวน นักศึกษา ผลการเรียน จำนวนร้อยละ ผมผร 3000-2008 กิจกรรมวิชาการ 4 สส 510220191-2095 ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง สส 5102

4 รายการประเมิน xS.D. ระดับ ความ พอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป 4.250.55 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะ ศึกษา 4.550.51 ดี บทเรียนสำเร็จรูปช่วยให้นักเรียนมีทักษะใน การหาความรู้ด้วยตนเอง 4.250.71 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.200.69 ดี ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปมี ความเหมาะสม 4.450.60 ดี ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียนสำเร็จรูป 4.200.76 ดี เฉลี่ยรวม 4.310.64 ดี ตารางความพึงพอใจของนักเรียน ห้อง สส 5102

5 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การ รีทัชภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 ( E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 81.28/88.34 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การ รีทัชภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 ได้ร้อยละ 95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มี ค่าเฉลี่ย 3.80 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียน สำเร็จรูป เรื่อง การรีทัชภาพบุคคลด้วย โปรแกรม Photoshop CS4 โดยใช้แบบ ประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.30 อยู่ ในระดับพอใจมาก สรุปผลการวิจัย

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย 1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการ เรียนการสอน 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ 3. นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียน มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัย : 1. การพัฒนาของ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความ สนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการ เรียนให้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google